Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Rekrutacja 2018/2019

Informacja o elektronicznym naborze kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żagańskiego na rok szkolny 2019/2020

Autor: OKT
Wprowadzenie
Zanim zdecydujesz, do których szkół, a w ramach nich, do których oddziałów będziesz ubiegał się  o przyjęcie, zapoznaj się z tymi szkołami:
 • przeanalizuj ich ofertę,

 • odwiedź je, przeczytaj informacje w przewodnikach lub na stronie internetowej szkoły,

 • przeczytaj obowiązujące w tych szkołach regulaminy rekrutacji,

 • zapoznaj się z perspektywami dalszej kariery (pracy lub nauki),

 • przeanalizuj swoje szanse dostania się.

W Powiecie Żagańskim masz duży wybór oddziałów (czyli klas) w 6 szkołach ponadgimnazjalnych, w tym w:
                - liceach ogólnokształcących,
                - technikach,
                - szkołach branżowych
Dokonując wyboru, pamiętaj, że masz prawo ubiegać się o przyjęcie najwyżej do trzech szkół, ale możesz   w nich wybrać dowolną liczbę oddziałów  w określonej przez ciebie kolejności.

UWAGA

Wybierając maksymalną liczbę oddziałów w tych szkołach, zwiększasz swoje szanse w trakcie rekrutacji.
Ustalając kolejność wybranych przez siebie oddziałów, określasz swoją hierarchię – oddział wybrany jako pierwszy to oddział, do którego najbardziej chcesz się dostać. Oddział ostatni to ten, na którym najmniej Ci zależy.

UWAGA

Jeśli wybierzesz wyłącznie oddziały o bardzo dużej liczbie kandydatów, możesz nie dostać się do żadnego z nich. Dlatego radzimy wybrać chociaż jeden oddział mniej popularny.
Elektroniczny system działa według następujących zasad:
kandydat otrzymuje miejsce tylko w jednym oddziale, do którego dostał się w danej szkole, usytuowanym najwyżej w jego hierarchii.
 
UWAGA
Oznacza to, że kandydat nie blokuje miejsca w oddziałach niżej usytuowanych w jego hierarchii
 
Etapy działania
 
Gdy dokonałeś wyboru, możesz przystąpić do rejestracji w Systemie Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji KSEON Optivum -
 
 
1. Pierwszym działaniem jest założenie przez Ciebie osobistego konta na stronie internetowej Systemu, poprzez wpisanie danych osobowych i ustanowienie hasła. Możesz to zrobić w gimnazjum na lekcjach informatyki, w domu, u kolegi lub w innym miejscu.
 
UWAGA
Użyj hasła łatwego do zapamiętania.
Podczas zakładania konta System wygeneruje Twój identyfikator (login), pod  którym będziesz rozpoznawany w Systemie. Koniecznie należy go zapisać i zachować.
 
Kolejnym etapem jest wybór szkół, do których chcesz kandydować. Szkoły należy wybrać z rozwijalnej listy w dowolnej kolejności.
Następnie, w obrębie tych szkół, wybierz oddziały, do których chcesz kandydować.
 
UWAGA
Istotną rolę odgrywa to, w jakiej kolejności wybierasz oddziały. Oddział wybrany jako pierwszy, to oddział, do którego najbardziej chcesz się dostać. Ostatni to ten, na którym najmniej Ci zależy. Przemyśl dobrze kolejność oddziałów.
 
Szkoła pierwszego wyboru to szkoła którą wybrałeś jako pierwszą.
Po wyborze szkół i oddziałów, wydrukuj z Systemu podanie. Oprócz Ciebie muszą podpisać je Twoi rodzice (prawni opiekunowie). Zanieś je do szkoły pierwszego wyboru. Wraz z podaniem powinieneś złożyć kopie dodatkowych zaświadczeń poświadczonych przez szkołę, w której są one wymagane, a także zaświadczenia o dodatkowych uprawnieniach do pierwszeństwa w przypadku równej liczby punktów.
 
UWAGA
Oryginały wszystkich dokumentów powinieneś trzymać w domu (złożysz je - wraz z oryginałami świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego - do szkoły, do której zostaniesz przyjęty).
 
Termin przyjmowania podań w szkole pierwszego wyboru  od 13 maja do 17 czerwca 2019r.
Nie czekaj do ostatniej chwili!
 
UWAGA
Po dostarczeniu podania do szkoły nie zmieniaj już kolejności wybranych oddziałów (na swoim koncie w Internecie). Jeżeli informacja w Systemie będzie różnić się od informacji na podaniu, to podczas weryfikacji podanie zostanie odrzucone.
Weryfikacja podania w szkole może trwać nawet do 7 dni. Gdyby po 7 dniach informacja o akceptacji podania nie pojawiła się na stronie głównej Twojego konta, koniecznie skontaktuj się ze szkołą pierwszego wyboru.
 
Po zweryfikowaniu podania w szkole pierwszego wyboru, możliwość zmiany kolejności wyboru oddziałów w Internecie zostanie zablokowana przez System.
 
Po otrzymaniu oryginału i kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego wypełnij umieszczony w Systemie formularz osiągnięć (dostępny po zalogowaniu się).
 
W internetowym formularzu osiągnięć wprowadź informacje o ocenach ze świadectwa, wyniki egzaminu gimnazjalnego  oraz inne osiągnięcia, np. w konkursach, olimpiadach. Pamiętaj, by wpisywać do Systemu dokładnie to  i tylko to, co jest wpisane na świadectwie.
Po wypełnieniu formularza  w Systemie do szkoły pierwszego wyboru zanieś jeden komplet dokumentów, czyli jedną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i jedną kopię zaświadczenia  o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 
UWAGA
Oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego należy zostawić w domu. Szkoły ponadgimnazjalne będą przyjmować kopie dokumentów od 21 do 25 czerwca 2019r.
Szkoła pierwszego wyboru dokonuje sprawdzenia zgodności danych wprowadzonych przez Ciebie do formularza w Internecie z informacjami zawartymi na świadectwie i przesyła informację o akceptacji świadectwa, która pojawi się na stronie Twojego konta. Pozwoli to sprawdzić, czy liczba przyznanych Ci punktów jest poprawna. Jeżeli wszystkie dane się zgadzają, oczekuj na ogłoszenie wyników. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zgłoś się natychmiast do szkoły pierwszego wyboru.
Dnia 4 lipca 2019r. o godzinie 1200 na stronie Twojego konta oraz na listach wywieszonych w Twojej szkole pierwszego wyboru, znajdziesz informację, do którego oddziału zostałeś przyjęty.
Po uzyskaniu informacji o przydziale miejsca, do dnia 11 lipca 2018r. do godz. 1500 kandydaci muszą potwierdzić wolę podjęcia nauki w wybranej szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 
UWAGA
Jeżeli wymagane dokumenty nie zostaną dostarczone w terminie, oznacza to rezygnację z kandydowania do tego oddziału i skreślenie Ciebie z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
 
Dnia 12 lipca 2018r. o godz. 1200 wszystkie szkoły ponadgimnazjalne ogłoszą listy kandydatów, którzy złożyli oryginały dokumentów.
 
Jeżeli nie dostałeś się do żadnego z wybranych przez siebie oddziałów, zajrzyj na stronę „Wolne miejsca” dostępną w Systemie. Poszukaj tam odpowiadającego Ci oddziału i skontaktuj się z tą szkołą.
 
UWAGA
Listy wolnych miejsc zostaną też wywieszone we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych.
 

Załączniki

vEdukacja - System Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji

 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa