Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Wakat głównego księgowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żaganiu

Ilustracja do informacji: Wakat głównego księgowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żaganiu
Treść ogłoszenia w BIP SOSW w Żaganiu: http://bip.wrota.lubuskie.pl/sosw_zagan
 
Wymagania niezbędne:
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymienionych w art.54, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077)
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz za umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej;
 • znajomość zasad prowadzenia księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego;
 • umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych;
 • umiejętność prowadzenia księgowości komputerowej, samodzielna obsługa księgowych programów komputerowych;
 • doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego lub innej jednostce sektora finansów publicznych (w komórce finansowo -księgowej).
 
czytaj dalej ›

Targi Edukacyjno – Zawodowe

Ilustracja do informacji: Targi Edukacyjno – Zawodowe
W dniu 10.04.2018 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie w godzinach 8:30-12:30 odbyły się Targi Edukacyjno - Zawodowe zorganizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”. Targi zostały otwarte przez członka zarządu Powiatu Żagańskiego Macieja Borynę, Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Szprotawie Andrzeja Skawińskiego oraz powiatowego doradcę zawodowego Panią Martę Olszewską-Walasek.
 
czytaj dalej ›

Obchody Międzynarodowego Dnia Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych

Ilustracja do informacji: Obchody Międzynarodowego Dnia Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych
6 kwietnia 2018 r. z inicjatywy Starosty Żagańskiego Henryka Janowicza oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu Anny Kulczyńskiej zostały zorganizowane obchody Międzynarodowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych. Uroczyste spotkanie odbyło się w Hotelu Willa Park w Żaganiu. 
czytaj dalej ›

Informacja dotycząca kampanii dla osób starszych przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

Ilustracja do informacji: Informacja dotycząca kampanii dla osób starszych przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów alarmuje, że sprzedawcy wykorzystują zaufanie, jakim darzą ich seniorzy. Najczęściej powtarzające się nieuczciwe działania to nakłanianie osób starszych do zakupu drogich zestawów garnków, koców czy urządzeń paramedycznych, z reguły sprzedawanych po drastycznie zawyżonych cenach lub pozbawionych właściwości opisywanych w czasie sprzedaży. Handlowcy wykorzystują łatwowierność i nieznajomość prawa konsumenckiego. Aby dodatkowo zachęcić do zakupu w czasie bezpłatnych badań medycznych akcentują zły stan zdrowia uczestników pokazów. Sprzedaż takich produktów i usług odbywa się najczęściej w hotelach lub w sanatoriach, gdzie osoby starsze zaprasza się pod pretekstem możliwości wykonania bezpłatnych badań.
czytaj dalej ›

8 pierwszych miejsc przywieżli tancerze z Powiatu Żagańskiego

Ilustracja do informacji: 8 pierwszych miejsc przywieżli tancerze z Powiatu Żagańskiego
8 pierwszych miejsc - takim wynikiem zakończył się dla wychowanków Artura Niezgody I OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO PZTF - KLESZCZÓW 8 kwietnia 2018.
Nasi tancerze reprezentujący:
- Centrum Kultury Żagań:Maja i Julia Żołyńska, Iza Masternak, Szymon Stelmasik, Kacper Przędzielewski
- Małomicki Ośrodek Kultury: Honorata Blacha
 
czytaj dalej ›

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację działań w ramach projektu „Szansa na samodzielność”

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację działań w ramach projektu „Szansa na samodzielność”
Organizacje pozarządowe, jednostki prawne i jednostki organizacyjne działające zgodnie z art. 3 ust 2 i 3 ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.450.):
 
W związku z ogłoszeniem przez Powiat Żagański w dniu 9 marca 2018r. otwartego konkursu ofert na realizację działań w ramach projektu „Szansa na samodzielność”, w ramach działania 7.2. programy aktywnej integracji realizowane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – RPO Lubuskie 2020, w 2018 roku, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.450.) Zarząd Powiatu Żagańskiego zwraca się z prośbą o wskazanie osób do składu komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert. Szczegółowe informacje na temat terminów i trybu rozpatrywania ofert znajdą Państwo w ogłoszeniu o konkursie ofert udostępnionym na stronach internetowych Powiatu Żagańskiego oraz pod nr tel. (68) 477 77 96 w PCPR w Żaganiu.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 15 ust.2d w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3, biorące udział w konkursie.
Zgłoszenia kandydatów do prac w komisji prosimy kierować na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu ul. Śląska 1, 68-100 Żagań w terminie 3 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie. Liczy się data wpływu zgłoszenia do PCPR w Żaganiu.
 
czytaj dalej ›

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, Czyżówek, gm. Iłowa działka nr 19 o pow. 0,36 ha

Ilustracja do informacji: Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, Czyżówek, gm. Iłowa działka nr 19 o pow. 0,36 ha
Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr  26.2018 
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 
1. Obręb Czyżówek, gm. Iłowa działka nr 19 o pow. 0,36 ha oznaczona użytkiem RVI i Br-RVI (grunty rolne zabudowane), nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 89,74 m2 i budynkami gospodarczymi tj  obory o pow. zabudowy 109,60m2 i stodoły o powierzchni zabudowy 64,80 m2. Budynki wybudowane przed 1945 r w technologii tradycyjnej w złym stanie technicznym. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta. Teren działki o nachyleniu ok 5° ze spadkiem w stronę drogi. 
Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze określanym jako tereny zabudowy wsi.
 
KW – ZG1G/00059643/5
 • Wartość rynkowa nieruchomości:    30 160,00 zł 
 • Koszty sporządzenia wyceny:          500,00 zł
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. 2018.121 z późniejszymi zamianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono: dnia 05.04.2018 r.
 
Wykaz sporządziła:  Anna Kudyba
Informacja o wykazie zostanie podana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego 
www. powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl , tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.monitorurzedowy.pl
czytaj dalej ›

II Mistrzostwa Powiatu Żagańskiego w Street Workout

Ilustracja do informacji: II Mistrzostwa Powiatu Żagańskiego w Street Workout
II Mistrzostwa Powiatu Żagańskiego w Street Workout odbędą się 09 czerwca 2018r. Planowane miejsce zawodów - Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu. Więcej informacji wkrótce.
czytaj dalej ›

Powiatowy Folk Festiwal

Ilustracja do informacji: Powiatowy Folk Festiwal
Informujemy, że 4 edycja Powiatowego Folk Festiwalu odbędzie się 27 maja 2018r. (niedziela) w godzinach 13.00-18.00 na Rynku w Żaganiu. Wzorem lat ubiegłych festiwalowi towarzyszyć będzie jarmark ze stoiskami z rękodzielnictwem, rzemiosłem artystycznym, sztuką ludową i kulinariami itp.
Wszystkich chętnych do zaprezentowania na tegorocznym festiwalu wszelkich form twórczości ludowej; artystycznej czy też kulinarnej prosimy o telefoniczny kontakt do 10 maja 2018r. – tel.733003324 bądź 68 477 7916. 
Formularz zgłoszeniowy w załączeniu.
 
czytaj dalej ›

e-administracja w geodezji

Ilustracja do informacji: e-administracja w geodezji
Starosta Żagański Henryk Janowicz  podpisał wczoraj umowę o dofinansowanie projektu ZPL „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”. Nakłady inwestycyjne związane z realizacją inwestycji wyniosą 42.023.529,43 zł. Zakres rzeczowy inwestycji będzie realizowany w roku 2018-2020. 
czytaj dalej ›
1 2 3 4 5 6 ... 22
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych

Kalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa