Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Dofinansowanie projektów wspierających osoby bez pracy

08-05-2017 | drukuj
Ilustracja do informacji: Dofinansowanie projektów wspierających osoby bez pracy
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zachęca do wzięcia udziału w konkursie na dofinansowanie projektów wspierających osoby bez pracy. 31 marca br. został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie2020.
 
 
TERMIN NABORU PROJEKTÓW: MAJ 2017 r.
 
Projekty mają przyczynić się do znalezienia pracy przez osoby niepracujące, ale niezarejestrowane w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne, które mają 30 lat lub więcej. Pomoc udzielana będzie  Lubuszanom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: kobietom, osobom po 50 roku życia, osobom z niepełnosprawnościami, osobom o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnym.
 
W konkursie o dofinansowanie mogą ubiegać się:
 • ­ jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • ­ jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • ­ organizacje pozarządowe,
 • ­ przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące  działalność gospodarczą,
 • ­ osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • ­ instytucje rynku pracy,
 • ­ instytucje otoczenia biznesu,
 • ­ podmioty ekonomii społecznej.
Formy pomocy możliwe do zrealizowania w projektach to m.in.:
­
 • doradztwo zawodowe, nauka aktywnego poszukiwania pracy,
 • ­ szkolenia i kursy, które pozwolą na zmianę lub podwyższenie kompetencji lub kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy,
 • ­ staże i praktyki zawodowe,
 • ­ pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania,
 • ­ niwelowanie barier, na jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami w zdobyciu i utrzymaniu zatrudnienia, np. poprzez  doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • ­ pośrednictwo pracy.
Udział w projektach jest bezpłatny, dodatkowo uczestnicy mogą otrzymać zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, staże i praktyki, stypendia szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem czy inną osobą zależną. Wszelka pomoc udzielana w projektach będzie dostosowana do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami. Realizatorzy projektów w razie potrzeby zastosują wszelkie niezbędne usprawnienia, na które mogą otrzymać dodatkową pulę pieniędzy.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów w konkursie wynosi 7 500 000 mln zł, w tym wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego to 6 375 000 zł. Wnioskodawcy zobowiązani są do wniesienia 5% wkładu własnego.
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wszystkich, którzy mają pomysł, jak wspomóc osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy, jak zmotywować je do działania i poprawić ich sytuacją zawodową i osobistą, a dzięki temu wpłynąć również na rozwój regionu.
 
Szczegóły na temat naboru wniosków wnioskodawcy znajdą na stronie WUP: http://wupzielonagora.praca.gov.pl/ oraz w Punkcie Informacyjnym EFS mieszczącym się w WUP: ul. Wyspiańskiego 15, pok. 311, tel. 68 456 56 04. 
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych

Kalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa