Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r. w powiecie żagańskim.

26-10-2018 | drukuj
Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r. w powiecie żagańskim.
Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Żagańskiego zaprasza do wskazywania osób na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Żagańskiego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r. w powiecie żagańskim.
 1. Celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy są zainteresowani udziałem w pracy komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Żagańskiego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r. w powiecie żagańskim.
 2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży. 
 3. Posiedzenia komisji będą się odbywać w miesiącu grudniu 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Żaganiu w godzinach pracy urzędu.
 4. Zadania komisji konkursowej:
  1. ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,
  2. proponowanie przyjęcia lub odrzucenia oferty na realizację zadania publicznego,
  3. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu Żagańskiego,
 5. Wymagania stawiane kandydatom:
  W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące kryteria:
  1. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie,
  2. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
 6. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia i przesłanie go w terminie do dnia 15 listopada 2018 r. na adres: 
  Starostwo Powiatowe w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań.
 7. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których podmiot występuje.
 8. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) dokona Zarząd Powiatu Żagańskiego w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.
 
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa