Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Żagańskiego o konkursie na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r. w powiecie żagańskim

29-10-2018 | Autor: Zarząd Powiatu Żagańskiego | drukuj
Ilustracja do informacji: Ogłoszenie Zarządu Powiatu Żagańskiego o konkursie na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r. w powiecie żagańskim
Zarząd Powiatu Żagańskiego ogłasza konkurs na powierzenie realizacji  zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r. w powiecie żagańskim
 
 1. Rodzaj zadania
„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  w 2019 r. w powiecie żagańskim”, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn.zm.) w następujących punktach:
 
 1. nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie w Gminnym Centrum Kultury i Sportu ul. Żagańska 15, pok. Nr 5 w miejscowości Iłowa:
  Poniedziałek 12.00-16.00
  Wtorek 12.00-16.00
  Środa 12.00-16.00
  Czwartek 10.00-14.00
  Piątek 8.00-12.00
 2. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie udzielane w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie w budynku Starostwa Powiatowego w Szprotawie ul. Kościuszki 30 pok. Nr 1:
  Poniedziałek 7.30-11.30
  Wtorek 12.00-16.00
  Środa 8.00-12.00
  Czwartek 12.00-16.00
  Piątek 8.00-12.00
 1. Wysokość przeznaczonych środków publicznych
  Na realizację zadania przeznacza się łącznie kwotę 126.060 zł w tym:
  1. 60.060 zł na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu ul. Żagańska 15, pok. Nr 5 w miejscowości Iłowa oraz 2.970 zł na  realizację z zakresu edukacji prawnej.
  2. 60.060 zł na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w budynku Starostwa Powiatowego w Szprotawie ul. Kościuszki 30 pok. Nr 1 oraz 2.970 zł na realizację z zakresu edukacji prawnej.
 1. Zasady przyznawania dotacji
  1. Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego określają przepisy:
   • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018, poz. 450 z póź. zm.),
   • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
   • ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.),
   • ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467) 
  2. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy o wykonanie zadania publicznego, w terminach w niej określonych.
  3. Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
 1. Termin i warunki realizacji zadania 
  1. Zadanie ma być realizowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia w 2019 roku w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, który może być, na żądanie Starosty Żagańskiego w przypadku określonym w ustawie, wydłużony do co najmniej 5 godzin dziennie, bez zmiany wysokości udzielonej dotacji. 
  2. Zakres świadczeń określono w art. 3-3b ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.
  3. W umowie o realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, organizacji pozarządowej, która będzie prowadzić punkt nieodpłatnej pomocy prawnej powierzy się także realizację zadania z zakresu edukacji prawnej poprzez opracowanie e-poradnika o mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów, a organizacji pozarządowej, która będzie prowadzić punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powierzy się także realizację zadania z zakresu edukacji prawnej poprzez opracowanie e-poradnika o prawach i obowiązkach obywatelskich. Na realizację tego zadana organizacja pozarządowa dodatkowo otrzyma środki w wysokości 2.970 zł.
  4. Realizując zadanie z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy zapewnić profesjonalne i rzetelne udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów oraz poufność w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem.
  5. Osoby realizujące bezpośrednio zadania muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie, zgodnie art. 5 oraz art. 11 ust. 3 lub art. 11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
  6. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy oferentem a Powiatem Żagańskim, określającej szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania. 
  7. Zleceniobiorca zapewnia właściwe oznakowanie lokalu na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz informację o osobach uprawnionych i zakresie udzielanej pomocy lub porad.
  8. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego rozporządzeniem o którym mowa w pkt III. 3 ogłoszenia.
 1. Termin i warunki składania ofert
  1. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r. w powiecie żagańskim”, należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 23 listopada 2018 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań. Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
  2. Oferty należy sporządzić w języku polskim, pisemnie pod rygorem nieważności w formie komputerowej lub czytelnym pismem ręcznym, z wypełnieniem wszystkich miejsc w ofercie.
  3. Oferty powinny być sporządzone na drukach określonych w rozporządzeniu Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) 
  4. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
  5. Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem, lub rejestrem określającym sposób reprezentacji.
  6. Oferty przesłane faksem nie będą przyjmowane.
  7. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.
  8. Do oferty należy dołączyć:
   • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,
   • aktualny statut lub inny dokument regulujący działalność oferenta, 
   • dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego,
   • umowy lub promesy z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11. ust. 3 pkt 2 lub art. 11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
   • pisemne zobowiązanie do zapewnienia poufności w związku z udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1,
   • zobowiązanie do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2,
   • oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3,
   • dokument standardów obsługi i wewnętrznego systemu kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
   • organizacja pozarządowa ubiegająca się o powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dołącza do oferty zaświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, o którym mowa w art. 11a ust. 1, ustawy z oceną pozytywną, przez osoby, o których mowa w art. 11 b ustawy kopia (poświadczona za zgodność z oryginałem) zaświadczenia o ukończeniu kursu dla każdej osoby mającej świadczyć poradnictwo obywatelskie,
   • organizacja pozarządowa w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu w tym służyły asystą osobom, o których mowa w art. 4 ustawy mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych,
   • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
  9. Ofertę wraz z załącznikami podpisuje osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych lub ustanowiony pełnomocnik, zgodnie z zapisami w dokumencie określającym status prawny organizacji pozarządowej.
  10. Kserokopie dokumentów załączonych do oferty poświadcza za zgodność z oryginałem osoba, o której mowa w pkt 9. 
 1. Tryb, kryteria i termin dokonania wyboru ofert
  1. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o zasady określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018, poz. 450 z póź. zm.). 
  2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
  3. Oferty opiniowane są przez Komisję Konkursową.
  4. Skład Komisji Konkursowej ustala w formie uchwały Zarząd Powiatu Żagańskiego.
  5. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Żagańskiego, w formie uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
  6. Oferty: złożone na niewłaściwych drukach lub po terminie, niekompletne, przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, zostaną odrzucone ze względów formalnych. 
  7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 
  8. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
  9. Do uchwały Zarządu Powiatu Żagańskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
  10. O wyborze oferty i przyznaniu dofinansowania oferent zostanie powiadomiony telefonicznie, mail-em lub pisemnie.
  11. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane Oferentowi.
  12. W terminie do 15 grudnia 2018 r. Zarząd Powiatu Żagańskiego dokona wyboru oferty. 
  13. Informację o wyborze oferty i przyznaniu dotacji z podaniem nazwy organizacji pozarządowej, nazwy zadania i kwoty dotacji wraz z listą podmiotów ubiegających się o dotację, zostaną opublikowane na stronie internetowej powiatu oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatzaganski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa, niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Zarząd Powiatu.
 1. Postanowienia końcowe
  W 2017 r. wartość zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej wyniosła 187.812 zł, (w tym niewykorzystane 5.010,47 zł), natomiast suma dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację tych zadań – 60.725,88 zł
  W 2018 r. na zadanie publiczne z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej przeznaczono 187.812 zł, natomiast suma dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizacje tych zadań – 60.725,88 zł
 1. Załączniki do ogłoszenia 
 • załącznik nr 1 wzór „Pisemne zobowiązanie do zapewnienia poufności w związku z udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem.”
 • załącznik nr 2 wzór „Zobowiązanie do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów.”
 • załącznik nr 3 wzór „Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej”
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa