Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Zawiadomienie Starosty Żagańskiego

28-11-2018 | drukuj
Ilustracja do informacji: Zawiadomienie Starosty Żagańskiego
Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu należności budżetowej o charakterze publicznoprawnym udzielonej Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.
Żagań, dnia 26 listopada 2018.
OKT.4331.10.2018
 
Zakład Doskonalenia Zawodowego 
w Zielonej Górze
ul. Stary Rynek 17
65 – 067 Zielona Góra
 
 
                    Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096) srt. 61 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 126, art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.), art. 36 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203), Uchwały Nr XXXI.3.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalania trybu i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz Uchwały Nr XXXVI.6.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 26 września 218r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI.3.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalania trybu i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,  
zawiadamiam
że w związku z otrzymanym sprawozdaniem z audytu z dnia 19 października 2018 r. (znak sprawy: 0801- ICA.52.8.2018.15 UNP: 0801-18-065776), które wpłynęło do tutejszego urzędu w dniu 29.10.2018 r., przeprowadzonego przez Izbę Administracji Skarbowej w Zielonej Górze w zakresie gospodarowania środkami publicznymi w latach 2014 – 2016 zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu należności budżetowej o charakterze publicznoprawnym udzielonej Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze, ul Stary Rynek 17, 65 – 067 Zielona Góra organowi prowadzącemu niepubliczną szkołę: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żaganiu ul. Keplera 3, 68-100 Żagań, przyznanej na dofinansowanie realizacji zadań Szkół w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.
Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 60 pkt 1 ustawy o finansach publicznych zwrot kwot dotacji następuje w drodze decyzji, a przesłanką wydania takiej decyzji jest stwierdzenie, że dotacja została pobrana w nadmiernej wysokości. Niezbędnym warunkiem wydania przedmiotowej decyzji jest zatem przesądzenie wystąpienia konkretnych okoliczności, które organ I instancji ustali w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie art. 67 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 75 i 77 kodeksu postępowania administracyjnego poprzez zebranie i rozpatrzenie w sposób wyczerpujący materiału dowodowego w sprawie o czy strona będzie informowana.
POUCZENIE
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że stronom tego postępowania przysługuje prawo czynnego udziału w każdym etapie prowadzonego postępowania. 
Zgodnie z art. 41 §1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żaganiu oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.powiatzaganski.pl.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa