Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

I przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie na okres 3 lat lokalu użytkowego znajdującego się budynku Starostwa Powiatowego w Szprotawie przy ul. Kościuszki 30

24-01-2020 | drukuj
Ilustracja do informacji: I przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie na okres 3 lat lokalu użytkowego znajdującego się budynku Starostwa Powiatowego w Szprotawie przy ul. Kościuszki 30
Zarząd Powiatu Żagańskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na wynajęcie na okres 3 lat lokalu użytkowego
znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Szprotawie przy ul. Kościuszki 30
 1. Przedmiotem przetargu jest Lokal użytkowy o pow. 14,87 m2 z możliwością zagospodarowania go na cele biurowo-usługowe, wyposażony w energię elektryczną i centralne ogrzewanie położony na parterze budynku przy ul. Kościuszki 30 w Szprotawie posadowionym na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 494/1 dla której prowadzona jest Księga wieczysta o nr ZG1G/00052260/7. Działka położona jest  na terenie dla którego gmina nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu  o zmianę „Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szprotawa” uchwalonej przez Radę miejska w Szprotawie w dniu 13 września 2013 r. uchwałą nr XLIV/327/2013, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze o dominującej funkcji mieszkaniowo-usługowej.
 
 
 1. Lokal może zostać zagospodarowany przez oferenta który wygra przetarg z dniem 02.03.2020 r. z warunkiem podpisania umowy do tego dnia i że przedmiot najmu będzie użytkowany w godzinach pracy urzędu.
 2. Cenę wywoławczą czynszu miesięcznego ustala się w wysokości – 3 000,00 zł – stawka wyjściowa do licytacji.
 3. Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z tym, że nie może być niższe niż 10,00 zł
 4. Do wylicytowanej kwoty  zostanie doliczony podatek VAT
 5. Pozostałe opłaty miesięczne z tytułu najmu: 350,00 zł i obejmują opłatę za energię elektryczną, ogrzewanie gazowe, odpłatne korzystanie z części korytarza i WC, wywóz nieczystości stałych i płynnych, wodę bieżąca, 
 6. Na najemcy lokalu użytkowego nałożony jest obowiązek podatkowy z tytułu podatku od nieruchomości. Najemca zobowiązany będzie do złożenia deklaracji i zapłaty podatku od nieruchomości za wynajmowany lokal do Urzędu Miejskiego w Szprotawie
 7. Opłata za wynajem winna być wnoszona miesięcznie z góry bez wezwania do dnia 5 każdego miesiąca kalendarzowego.
 8. Nie dopuszcza się możliwości podnajmu. Lokal może być użytkowany jedynie w dni i w godzinach w jakich pracuje Starostwo Powiatowe w Żaganiu. 
Przetarg odbędzie się w dniu 12.02.2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39 o godzinie 09.00 w pokoju nr 100 (sala konferencyjna na I piętrze)
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  1 000,00 zł w terminie do dnia 07.02.2020 r przelewem na konto PKO Bank Polski S.A. nr konta 96 1020 5402 0000 0602 0336 8206 i do tego dnia winno się znajdować na koncie Starostwa Powiatowe w Żaganiu.
Oferentowi, który wygra przetarg, wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu. Wadium przepada na rzecz Powiatu Żagańskiego, jeżeli wyłoniony w drodze przetargu najemca nie przystąpi do zawarcia umowy, natomiast wadium oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 68 477 58 10.
            Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn o czym poinformuje zainteresowanych za pośrednictwem stron na których zamieszczono ogłoszenia.
            Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostanie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39, ul. Jana Pawła II 9 oraz w Szprotawie przy ul. Kościuszki 30 oraz zamieszczone na stronie internetowej www. powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl; www.monitorurzedowy.pl; 
 
Starosta Żagański
/-/ Henryk Janowicz
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa