Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Współpraca z NGO

Konkurs FIO 2014 ogłoszony!

12-02-2014 | Autor: PSiF | drukuj
Ilustracja do informacji: Konkurs FIO 2014 ogłoszony!
Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane w 2014 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).
Termin składania ofert od 7 lutego 2014r. do 7 marca 2014r.
W konkursie mogą wziąć udział:
 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe;
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UoDPPioW oraz Uchwałą Nr 209/2013 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
Składane projekty realizują cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.
Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów:
 1. Małe inicjatywy;
 2. Aktywne społeczeństwo;
 3. Aktywni obywatele;
 4. Silne organizacje pozarządowe;
oraz komponentów wyodrębnionych w ramach tych Priorytetów.
Wysokość wnioskowanej dotacji:
 • dla projektów „jednorocznych”: od 10 tys. zł. do 100 tys. zł
 • dla projektów „dwuletnich”: od 20 tys. zł. do 200 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku nie mniej niż 10 tys. zł).
 • dla projektów „trzyletnich”: od 30 tys. zł. do 300 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku nie mniej niż 10 tys. zł).
 • dla projektów w priorytecie 1: wysokość wnioskowanej dotacji na cały okres realizacji projektu uzależniona jest od liczby mieszkańców w województwie: do 3 mln. zł.
 • dla projektów w Komponencie Wsparcia Działań Rzeczniczych i Strażniczych: do 1,5 mln. zł (w równych częściach po 500 tys. zł rocznie). Dofinansowana zostanie 1 oferta.
 • dla projektów w Komponencie Działań Systemowych: do 500 tys. zł (w równych częściach po 250 tys. zł rocznie). Dofinansowane zostaną 3 oferty.
Wymagany wkład własny:
 • przy dotacji 10 tys. zł do 40 tys. zł włącznie - co najmniej 10% wartości dotacji środki własne niefinansowe lub finansowe,
 • przy dotacji ponad 40 tys. zł do 300 tys. zł włącznie - co najmniej 10% wartości dotacji środki własne niefinansowe lub finansowe, w tym nie mniej niż 5% wartości dotacji wkład finansowy.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu na stronie internetowej:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/960080.html
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa