Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Współpraca z NGO

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Żagańskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu promocji i ochrony zdrowia

20-02-2017 | Autor: Zarząd Powiatu Żagańskiego | drukuj
Ilustracja do informacji: Ogłoszenie Zarządu Powiatu Żagańskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu promocji i ochrony zdrowia
OGŁOSZENIE: Zarząd Powiatu Żagańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu promocji i ochrony zdrowia
 
 1. Konkurs jest ogłoszony na podstawie:
  art.11 ust.1 pkt.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1817).
 2. Cel konkursu oraz rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.
  Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym w rozumieniu art.3 ust.2 oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia poprzez realizację następujących przedsięwzięć prowadzonych na terenie powiatu żagańskiego na rzecz jego mieszkańców:
 
Lp.
 
Nazwa zadania
Wysokość środków
 
 
 
1.
Prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowia powodujących zwiększenie świadomości i odpowiedzialności mieszkańców Powiatu Żagańskiego za własne zdrowie oraz prowadzenie działań na rzecz zapobiegania i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, cukrzycy, chorób oddechowego.
 
 
12.000 zł
 
 
2.
Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania wypadkom komunikacyjnym i promowanie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpieczeństwa osób uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych z uwzględnieniem nauki pierwszej pomocy przedmedycznej.
 
5.000 zł
 
 
  3.
Prowadzenie działań mających na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie zdrowia psychicznego oraz działań mających na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia osób z zaburzeniami  psychicznymi oraz ich bliskich.
 
 
3.000 zł
 
 1. Zasady przyznawania dotacji.
 
 1. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Żagańskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 2. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.1817).
 3. Dotacja nie może być wykorzystana na: zakup nieruchomości, podatki, odsetki ustawowe i umowne, nagrody pieniężne, kary umowne, koszty obsługi konta bankowego.
 4. Warunkiem przekazania umowy jest zawarcie umowy w formie pisemnej. 
 5. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania poprzez dostarczenie aktualizacji opisu poszczególnych działań, harmonogramu i kosztorysu lub rezygnacji z jego realizacji.
 
 1. Termin i warunki realizacji zadania
 
 1. Zadanie powinno być zrealizowane w 2017r. w terminach określonych w umowach, nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie, nie dłużej niż do 31 grudnia  2017r.
 2. Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia, zakończenia i rozliczenia zadania. Wszystkie dokumenty muszą zostać wystawione do dnia zakończenia zadania.
 
 1. Termin, miejsce  i sposób składania ofert.
 
 1. Termin składania ofert upływa w dniu 20 marca 2017r. o godz. 15.30.
 2. Oferty należy składać w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Żaganiu.
 3. Oferty (oddzielne na każde zadanie) należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania z ogłoszenia konkursowego oraz własny tytuł projektu.
 4. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umowy dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
 5. Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej www.powiatzaganski.pl jako załącznik do ogłoszenia o niniejszym konkursie.
 6. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi (w przypadku braku którejkolwiek pieczątki imiennej wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa Oferenta).
 7. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
 1. aktualny odpis z rejestru KRS lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących na dzień złożenia oferty,
 2. aktualny statut lub inny dokument regulujący działalność Oferenta,
 3. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji i podmiotów składających ofertę wspólną, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta /Oferentów,
 4. inne dokumenty istotne dla oceny oferty – np. listy intencyjne, oświadczenie o przygotowaniu merytorycznym bezpośrednich realizatorów,
 5. oświadczenie o aktualnym numerze konta bankowego Oferenta.
 1. Wszystkie kserokopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.
 
 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.
 
 1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Oferty złożone po terminie lub przez podmiot nieuprawniony, nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty będą oceniane przez Komisją Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Żagańskiego.
 4. Oferty zawierające błędy formalne nieuzupełnione w terminie 5 dni od dnia powiadomienia mailowego lub pisemnego zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 5. Warunkiem dokonania oceny merytorycznej oferty przez Komisję Konkursową będzie spełnienie następujących wymogów formalnych:
 1. złożenie oferty na właściwym formularzu,
 2. złożenie oferty przez podmiot uprawniony do jej złożenia, którego działalność statutowa zgadza się z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu i jest zgodna z odpowiednim zapisem w statucie,
 3. podpisanie oferty przez osobę lub osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu upoważnione są do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych,
 4. dołączenie do oferty wymaganych załączników podpisanych przez osobę lub osoby uprawnione,
 5. w przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione,
 6. zgłoszenie w ofercie zadania zgodnego z celami i założeniami konkursu,
 7. podstawowym warunkiem udzielenia dotacji organizacji pozarządowej jest zgodność prowadzonej przez nią działalności statutowej z dziedziną zleconego zadania.
 1. Członkowie komisji konkursowej dokonają oceny oferty zgodnie z następującymi kryteriami:
 
OCENA MERYTORYCZNA
Rodzaj kryterium
Punktacja
I. Możliwość realizacji zadania publicznego
 
1.1.Zgodność merytoryczna złożonej oferty z zadaniem i działaniami wyszczególnionymi w ogłoszeniu konkursowym (określenie grupy docelowej, spójność zaplanowanych działań i ich rozplanowanie w czasie, adekwatność działań do założonych celów, zgodność z celami konkursu, itp.)
 
0-10 pkt
1.2. Opis i liczba odbiorców zadania 
0-5 pkt
1.3. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
0-10 pkt
1.4. Opis poszczególnych działań spójny z harmonogramem i kosztorysem
0-10 pkt
1.5. Zasięg oddziaływania terytorialnego zadania
0-5 pkt
1.6. Udział partnerów w realizacji zadania
0-2 pkt
1.7. Odpłatne lub nieodpłatne działanie (0 pkt za odpłatne a 3 pkt za nieodpłatne)
0-3 pkt
2.Zasoby osobowe i doświadczenie oferenta w realizacji zadań
w obszarze ochrony i promocji zdrowia (doświadczenie w realizacji podobnych zadań, kompetencje osób zaangażowanych w realizację zadania-zatrudnionych i wolontariuszy oraz partnerów i wykonawców)
 
0-10 pkt
II. Kalkulacja kosztów
1. Prawidłowość i przejrzystość budżetu (czy budżet jest prawidłowo sporządzony, kompleksowy, czytelny i zasadny, czy zaplanowane wydatki spójne są z opisem i harmonogramem, czy zachowana jest kwalifikowalność kosztów oraz prawidłowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym  w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania)
0-10 pkt
2. Efektywność ekonomiczna zadania (adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen rynkowych, relacje kosztów do planowanych rezultatów)
0-10 pkt
3. Oferent zapewni wkład własny osobowy
0-4 pkt
4. Oferent zapewni wkład własny rzeczowy
0-4 pkt
III. W przypadku realizacji przez Oferenta zleconych zadań publicznych w latach poprzednich ocena rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków
0-3 pkt
Maksymalna liczba punków możliwych do otrzymania
86 pkt
 
 1. Po ocenie ofert Komisja Konkursowa sporządza protokół z posiedzenia wraz z przyznaną punktacją poszczególnych ofert, wg ww. kryteriów i rekomenduje Zarządowi Powiatu Żagańskiego zadania do udzielenia dotacji wraz z jej wysokością.
 2. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji podejmie Zarząd Powiatu Żagańskiego.
 3. Od decyzji Zarządu Powiatu Żagańskiego nie przewiduje się trybu odwołania.
 4. W konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
 5. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane Oferentom.
 6. Zarząd Powiatu Żagańskiego unieważni otwarty konkurs ofert, jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta, albo żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.
 
 1. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Żagańskiego oraz w siedzibie urzędu Starostwa Powiatowego w Żaganiu ul. Dworcowa 39.
 1. Szczegółowe warunki realizacji zadania.
 
 1. Z wybranymi Oferentami na realizację zadań Zarząd Powiatu Żagańskiego podpisuje umowę w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczania się z przyznanej dotacji.
 2. W przypadku przyznania kwoty dotacji niższej niż wnioskowana, Oferent zobowiązany jest do złożenia skorygowanej kalkulacji kosztów i harmonogramu (uwzględniającej wysokość przyznanych środków). Wyżej wymienione dokumenty powinny być opatrzone pieczęcią Oferenta oraz podpisane przez osoby upoważnione.
 
 1. Informacja o zrealizowanych przez Powiat Żagański w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego  samego rodzaju.
W roku 2017 i 2016 nie udzielano dotacji na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia. Z budżetu powiatu żagańskiego w roku 2016 wydatkowano kwotę ponad 22.000 zł na tego typu zadania. 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa