Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Konkurs „Szansa na samodzielność”

28-12-2018 | drukuj
Ilustracja do informacji: Konkurs „Szansa na samodzielność”
W związku z ogłoszeniem przez Powiat Żagański w dniu 14 grudnia 2018 r. otwartego konkursu ofert na realizację działań w ramach projektu „Szansa na samodzielność”, w ramach działania 7.2. programy aktywnej integracji realizowane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – RPO Lubuskie 2020, w 2019 roku, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.450 ze zmianami) Zarząd Powiatu Żagańskiego zwraca się z prośbą o wskazanie osób do składu komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert.
Szczegółowe informacje na temat terminów i trybu rozpatrywania ofert znajdą Państwo w ogłoszeniu o konkursie ofert udostępnionym na stronach internetowych Powiatu Żagańskiego oraz pod nr tel. (68) 477 77 96 w PCPR w Żaganiu.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 15 ust.2d w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3, biorące udział w konkursie.
Zgłoszenia kandydatów do prac w komisji prosimy kierować na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu ul. Śląska 1, 68-100 Żagań w terminie 5 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie. Liczy się data wpływu zgłoszenia do PCPR w Żaganiu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa