Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Konkurs dla mieszkańców województwa lubuskiego pt. "Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie lubuskim"

Ilustracja do informacji: Konkurs dla mieszkańców województwa lubuskiego pt. "Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie lubuskim"
I edycja konkursu dla mieszkańców woj. lubuskiego
„Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie lubuskim”
 
Drodzy Mieszkańcy!
Czy są wśród Was entuzjaści wycieczek rowerowych? Nie wyobrażacie sobie weekendu bez Waszych ulubionych dwóch kółek? Do pracy jeździcie rowerem? Świetnie się składa! Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez serwis aukcji transportowych Clicktrans.pl. Jedyne, co musisz zrobić to przekonać nas, że to właśnie Twoja ulubiona trasa rowerowa ma w sobie to coś! Oceniamy nie samą trasę, ale atrakcyjność jej przedstawienia.
 
Forma pracy:
 • mapa + opis
 • tekst do dwóch stron A4, w formacie .doc lub .pdf
 • zdjęcia lub materiał filmowy (Twojego autorstwa)
 
czytaj dalej ›

Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Ilustracja do informacji: Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 347.2018
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA RZECZ DOTYCHCZASOWEGO DZIERŻAWCY tj. 105 KRESOWEGO SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Z SIEDZIBĄ W ŻARACH PRZY UL. DOMAŃSKIEGO 5, Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH 
NA OKRES OD DNIA 01.06.2018 R. DO DNIA 31.12.2019 R:
 
 • nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szpitala o pow. użytkowej 6646,3m2, budynkiem hydroforni o pow. użytkowej 25,50m2, budynkiem chlorowni o pow. użytkowej 35,56m2, budynkiem tlenowni o pow. użytkowej 12,23m2  stanowiącą własność Powiatu Żagańskiego oznaczoną ewidencyjnie działką nr 1022 o pow. 0, 8113ha położoną w Obrębie 2 miasta Żagań przy ul. Żelaznej 1a. Dla nieruchomości tej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żaganiu prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZG1G/00034840/5. Dla działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z polityka przestrzenną określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Żagań  położona jest w obrębie 1UZ1 dla którego przewidują : tereny usług zdrowia z możliwością zmiany rodzaju realizowanych usług. Dopuszcza się lokalizację w postaci funkcji uzupełniającej zieleni urządzonej, a także dróg, parkingów.
 • nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem agregatorowni o pow. użytkowej 48m2 stanowiącą własność Powiatu Żagańskiego oznaczoną ewidencyjnie działką nr 1028/1 o pow. 0,1046 ha położoną w Obrębie 2 miasta Żagań przy ul. Żelaznej 1a. Dla nieruchomości tej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żaganiu prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZG1G/00034840/5. Położona jest na terenie dla którego obowiązuje zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego i oznaczona jest symbolem A56M,U jako zabudowa mieszkaniowa z usługami.
Miesięczny czynsz dzierżawny przedmiotowych nieruchomości wynosi 2 000,00 zł netto do którego zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT i będzie płatny w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Dzierżawcę faktury wystawionej przez Wydzierżawiającego w terminie do 15 każdego miesiąca. 
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni
Wywieszono dnia: 08.05.2018 r.
 
Przygotowała: Anna Kudyba
 
 
czytaj dalej ›

Informacja o elektronicznym naborze kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żagańskiego na rok szkolny 2019/2020

Autor: OKT
Wprowadzenie
Zanim zdecydujesz, do których szkół, a w ramach nich, do których oddziałów będziesz ubiegał się  o przyjęcie, zapoznaj się z tymi szkołami:
 • przeanalizuj ich ofertę,

 • odwiedź je, przeczytaj informacje w przewodnikach lub na stronie internetowej szkoły,

 • przeczytaj obowiązujące w tych szkołach regulaminy rekrutacji,

 • zapoznaj się z perspektywami dalszej kariery (pracy lub nauki),

 • przeanalizuj swoje szanse dostania się.

W Powiecie Żagańskim masz duży wybór oddziałów (czyli klas) w 6 szkołach ponadgimnazjalnych, w tym w:
                - liceach ogólnokształcących,
                - technikach,
                - szkołach branżowych
Dokonując wyboru, pamiętaj, że masz prawo ubiegać się o przyjęcie najwyżej do trzech szkół, ale możesz   w nich wybrać dowolną liczbę oddziałów  w określonej przez ciebie kolejności.

UWAGA

Wybierając maksymalną liczbę oddziałów w tych szkołach, zwiększasz swoje szanse w trakcie rekrutacji.
Ustalając kolejność wybranych przez siebie oddziałów, określasz swoją hierarchię – oddział wybrany jako pierwszy to oddział, do którego najbardziej chcesz się dostać. Oddział ostatni to ten, na którym najmniej Ci zależy.

UWAGA

Jeśli wybierzesz wyłącznie oddziały o bardzo dużej liczbie kandydatów, możesz nie dostać się do żadnego z nich. Dlatego radzimy wybrać chociaż jeden oddział mniej popularny.
Elektroniczny system działa według następujących zasad:
kandydat otrzymuje miejsce tylko w jednym oddziale, do którego dostał się w danej szkole, usytuowanym najwyżej w jego hierarchii.
 
UWAGA
Oznacza to, że kandydat nie blokuje miejsca w oddziałach niżej usytuowanych w jego hierarchii
 
Etapy działania
 
Gdy dokonałeś wyboru, możesz przystąpić do rejestracji w Systemie Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji KSEON Optivum -
 
 
1. Pierwszym działaniem jest założenie przez Ciebie osobistego konta na stronie internetowej Systemu, poprzez wpisanie danych osobowych i ustanowienie hasła. Możesz to zrobić w gimnazjum na lekcjach informatyki, w domu, u kolegi lub w innym miejscu.
 
UWAGA
Użyj hasła łatwego do zapamiętania.
Podczas zakładania konta System wygeneruje Twój identyfikator (login), pod  którym będziesz rozpoznawany w Systemie. Koniecznie należy go zapisać i zachować.
 
Kolejnym etapem jest wybór szkół, do których chcesz kandydować. Szkoły należy wybrać z rozwijalnej listy w dowolnej kolejności.
Następnie, w obrębie tych szkół, wybierz oddziały, do których chcesz kandydować.
 
UWAGA
Istotną rolę odgrywa to, w jakiej kolejności wybierasz oddziały. Oddział wybrany jako pierwszy, to oddział, do którego najbardziej chcesz się dostać. Ostatni to ten, na którym najmniej Ci zależy. Przemyśl dobrze kolejność oddziałów.
 
Szkoła pierwszego wyboru to szkoła którą wybrałeś jako pierwszą.
Po wyborze szkół i oddziałów, wydrukuj z Systemu podanie. Oprócz Ciebie muszą podpisać je Twoi rodzice (prawni opiekunowie). Zanieś je do szkoły pierwszego wyboru. Wraz z podaniem powinieneś złożyć kopie dodatkowych zaświadczeń poświadczonych przez szkołę, w której są one wymagane, a także zaświadczenia o dodatkowych uprawnieniach do pierwszeństwa w przypadku równej liczby punktów.
 
UWAGA
Oryginały wszystkich dokumentów powinieneś trzymać w domu (złożysz je - wraz z oryginałami świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego - do szkoły, do której zostaniesz przyjęty).
 
Termin przyjmowania podań w szkole pierwszego wyboru  od 13 maja do 17 czerwca 2019r.
Nie czekaj do ostatniej chwili!
 
UWAGA
Po dostarczeniu podania do szkoły nie zmieniaj już kolejności wybranych oddziałów (na swoim koncie w Internecie). Jeżeli informacja w Systemie będzie różnić się od informacji na podaniu, to podczas weryfikacji podanie zostanie odrzucone.
Weryfikacja podania w szkole może trwać nawet do 7 dni. Gdyby po 7 dniach informacja o akceptacji podania nie pojawiła się na stronie głównej Twojego konta, koniecznie skontaktuj się ze szkołą pierwszego wyboru.
 
Po zweryfikowaniu podania w szkole pierwszego wyboru, możliwość zmiany kolejności wyboru oddziałów w Internecie zostanie zablokowana przez System.
 
Po otrzymaniu oryginału i kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego wypełnij umieszczony w Systemie formularz osiągnięć (dostępny po zalogowaniu się).
 
W internetowym formularzu osiągnięć wprowadź informacje o ocenach ze świadectwa, wyniki egzaminu gimnazjalnego  oraz inne osiągnięcia, np. w konkursach, olimpiadach. Pamiętaj, by wpisywać do Systemu dokładnie to  i tylko to, co jest wpisane na świadectwie.
Po wypełnieniu formularza  w Systemie do szkoły pierwszego wyboru zanieś jeden komplet dokumentów, czyli jedną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i jedną kopię zaświadczenia  o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 
UWAGA
Oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego należy zostawić w domu. Szkoły ponadgimnazjalne będą przyjmować kopie dokumentów od 21 do 25 czerwca 2019r.
Szkoła pierwszego wyboru dokonuje sprawdzenia zgodności danych wprowadzonych przez Ciebie do formularza w Internecie z informacjami zawartymi na świadectwie i przesyła informację o akceptacji świadectwa, która pojawi się na stronie Twojego konta. Pozwoli to sprawdzić, czy liczba przyznanych Ci punktów jest poprawna. Jeżeli wszystkie dane się zgadzają, oczekuj na ogłoszenie wyników. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zgłoś się natychmiast do szkoły pierwszego wyboru.
Dnia 4 lipca 2019r. o godzinie 1200 na stronie Twojego konta oraz na listach wywieszonych w Twojej szkole pierwszego wyboru, znajdziesz informację, do którego oddziału zostałeś przyjęty.
Po uzyskaniu informacji o przydziale miejsca, do dnia 11 lipca 2018r. do godz. 1500 kandydaci muszą potwierdzić wolę podjęcia nauki w wybranej szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 
UWAGA
Jeżeli wymagane dokumenty nie zostaną dostarczone w terminie, oznacza to rezygnację z kandydowania do tego oddziału i skreślenie Ciebie z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
 
Dnia 12 lipca 2018r. o godz. 1200 wszystkie szkoły ponadgimnazjalne ogłoszą listy kandydatów, którzy złożyli oryginały dokumentów.
 
Jeżeli nie dostałeś się do żadnego z wybranych przez siebie oddziałów, zajrzyj na stronę „Wolne miejsca” dostępną w Systemie. Poszukaj tam odpowiadającego Ci oddziału i skontaktuj się z tą szkołą.
 
UWAGA
Listy wolnych miejsc zostaną też wywieszone we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych.
 

Załączniki

"Nieznane smaki Italii"

Ilustracja do informacji: "Nieznane smaki Italii"
"Nieznane smaki Italii" to tytuł  pokazu gastronomicznego zorganizowanego przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych po raz 17. Tym razem były potrawy ze środkowych Włoch i Sycylii. Jak zawsze przygotowano tematyczne dekoracje i muzykę-  owoce i warzywa na targu, gondolę wenecką i Koloseum. Młodzież przebrała się w stroje z prezentowanych regionów.
Potrawy były różne- pizza, pasty, cannelloni, caponata, lazagne, brioszki, tortellini, panna cotta i wiele innych.
W pokazie uczestniczyli gimnazjaliści z okolicznych miejscowości oraz zaproszeni goście, m.in. Starosta Żagański- Henryk Janowicz i Burmistrz Iłowej- Paweł Lichtański.
 
czytaj dalej ›

Wykaz nieruchomości przeznaczonej w części do oddania w dzierżawę

Ilustracja do informacji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej w części do oddania w dzierżawę
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej w części do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Szprotawa
 
 1. Obręb Cieciszów gmina Szprotawa nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona ewidencyjnie nr działki 230 o pow. 0,0243 ha oddawana w dzierżawę o pow. 20 m2 na cele rekreacji sportowej. Nieruchomość w części o pow. 20 m2 zostanie wydzierżawiona na rzecz Gminy Szprotawa w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat. 
 2. Położona na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod tereny sportu i rekreacji
 3. Wysokość stawki czynszu została ustalona na podstawie § 1 Zarządzenia Nr 24.2013 Starosty Żagańskiego z dnia 12 kwietnia 2013 r. 
 4. Czynsz dzierżawny miesięczny wynosić będzie 0,42 zł za 1 m2 w stosunku miesięcznym
 5. Płatność: czynsz dzierżawny roczny będzie płatny z góry za dany rok  w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Dzierżawcę wystawionej do 15 danego miesiąca przez Wydzierżawiającego
KW –  ZG1G/00044295/2
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni
Wykaz wywieszono: dnia: 02.05.2018 r.
Wykaz sporządziła: ANNA KUDYBA
 
czytaj dalej ›

Magdalenki - rok prac rewitalizacyjnych za nami - informacja na stronie Partnera Projektu

Ilustracja do informacji: Magdalenki - rok prac rewitalizacyjnych za nami - informacja na stronie Partnera Projektu
7 kwietnia minął rok, od kiedy trwają prace budowlano-montażowe przy przebudowie budynku po dawnym klasztorze Magdalenek. Proces rewitalizacji budynku powoli dobiega końca. Niebawem powstanie w nim Centrum Aktywności Społecznej.
 
 
 
 
 
 
czytaj dalej ›

Otwarci na rozwój Sołtysi z Powiatu Żagańskiego

Ilustracja do informacji: Otwarci na rozwój Sołtysi z Powiatu Żagańskiego
„Otwarci na rozwój sołtysi z Powiatu Żagańskiego”
Projekt dofinansowany ze środków PROW 2014-2020 w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W dniach 27 – 29 kwietnia 2018r przeprowadzony zostanie wyjazd studyjny w ramach projektu „Otwarci na rozwój sołtysi z Powiatu Żagańskiego”.
Celem głównym niniejszej inicjatywy jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Powiatu Żagańskiego.
Projekt jest skierowany do sołtysów z terenu Powiatu Żagańskiego, przedstawicieli samorządu lokalnego oraz osób działających na rzecz obszarów wiejskich. 
W ramach przeprowadzanego wyjazdu uczestnicy będą mogli zaobserwować dobre praktyki w wykorzystaniu środków z PROW w Województwie Dolnośląskim. Nowe inspiracje mogą pobudzać i wspierać w podejmowaniu inicjatyw oddolnych sprzyjających rozwojowi obszarów wiejskich w naszym powiecie. 
 
Serdecznie zapraszamy do zarejestrowania się jako partner na portalu KSOW Lubuskie.
 
czytaj dalej ›

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
POWIAT ŻAGAŃSKI
z siedzibą - ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań
 
działając na podstawie art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ), art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII.10.2018  Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 9 marca 2018r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Powiatowi Żagańskiemu w 2018r.
 
OGŁASZA
  otwarty konkurs ofert na zlecanie zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Żagańskiego w 2018 roku
 
 
 
czytaj dalej ›

Wakat głównego księgowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żaganiu

Ilustracja do informacji: Wakat głównego księgowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żaganiu
Treść ogłoszenia w BIP SOSW w Żaganiu: http://bip.wrota.lubuskie.pl/sosw_zagan
 
Wymagania niezbędne:
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymienionych w art.54, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077)
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz za umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej;
 • znajomość zasad prowadzenia księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego;
 • umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych;
 • umiejętność prowadzenia księgowości komputerowej, samodzielna obsługa księgowych programów komputerowych;
 • doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego lub innej jednostce sektora finansów publicznych (w komórce finansowo -księgowej).
 
czytaj dalej ›

Targi Edukacyjno – Zawodowe

Ilustracja do informacji: Targi Edukacyjno – Zawodowe
W dniu 10.04.2018 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie w godzinach 8:30-12:30 odbyły się Targi Edukacyjno - Zawodowe zorganizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”. Targi zostały otwarte przez członka zarządu Powiatu Żagańskiego Macieja Borynę, Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Szprotawie Andrzeja Skawińskiego oraz powiatowego doradcę zawodowego Panią Martę Olszewską-Walasek.
 
czytaj dalej ›
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa