Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres do 1 roku

Ilustracja do informacji: Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres do 1 roku
Załącznik nr 1
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA OKRES DO 1 ROKU
 
 1. Obręb 0001 miasta Żagań, do dzierżawy przeznaczona będzie cześć nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 0,0018 ha oznaczonej ewidencyjnie nr działki 1846 o pow. 0,5006 ha (po dokonanym podziale działka oznaczona nr 1846/2 o pow. 0,0018 ha) na cele handlowo - usługowe. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres do 1 roku. W przypadku przeprowadzenia przetargu na przedmiotową nieruchomość przez właściciela, dzierżawa zostanie rozwiązana za dwutygodniowym wypowiedzeniem po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu. 
 2. Położona na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żagań przyjętego Uchwałą nr XXIV/45/2008 Rady Miasta Żagań z dnia 24.04.2008r działka 1848 położona jest na terenie oznaczonym 1KD(L)33 – drogi lokalne
 3. Na dzierżawioną cześć została wydana przez Burmistrza Miasta Żagań  decyzja nr 11/2017 o warunkach zabudowy z dnia 22.06.2017 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego
 4. Wysokość stawki czynszu została ustalona na stawek czynszu obowiązujących na terenie miasta Żagań zgodnie z Uchwałą Nr XLV/80/2006 Rady Miasta Żagań z dnia 24 lipca 2006 r.
 5. Miesięczny Czynsz dzierżawny wynosić będzie 144,00zł do którego winny być doliczony obowiązujący podatek Vat
 6. Płatność: czynsz dzierżawny miesięczny będzie płatny z góry do 10-tego dnia za dany miesiąc dzierżawy
 7. Termin zagospodarowania: z dniem podpisania umowy na okres do 1 roku
 8. Dzierżawca zobowiązany będzie m.in. do:
  • zawarcia we własnym zakresie umów na dostawę energii elektrycznej i wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, ochrony, i ponoszenia kosztów z tego tytułu;
  • uiszczania od przedmiotu dzierżawy podatku od nieruchomości;
KW –  ZG1G/00043605/2
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Data wywieszenia: 30.10.2017r.
 
czytaj dalej ›

Ogólnopolski Tydzień Kariery w szkołach ponadgimnazjalnych objętych projektem „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”

Ilustracja do informacji: Ogólnopolski Tydzień Kariery w szkołach ponadgimnazjalnych objętych projektem „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”
OTK, to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. Szkoły ponadgimnazjalne objęte projektem „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” wychodząc naprzeciw potrzebą uczniów zorganizowały w ramach OTK szereg działań skierowanych do młodzieży.
 
 
czytaj dalej ›

Konkurs na plakat Światowego Dnia AIDS 2017

Ilustracja do informacji: Konkurs na plakat Światowego Dnia AIDS 2017
Po ponad 30 latach od rozpoznania pierwszego w Polsce zakażenia HIV, epidemia jest problemem wciąż aktualnym i to problemem, który może dotknąć każdego, kto podejmuje ryzykowne zachowania. Szacuje się, że połowa osób zarażonych wirusem HIV o tym nie wie i może nieświadomie zarażać innych. Co roku grudniowe obchody Światowego Dnia AIDS mają zwrócić uwagę opinii publicznej na epidemię AIDS, jej zapobieganie, konsekwencje i leczenie, z naciskiem na propagowanie zachowań, które chronią przed zakażeniem wirusem HIV i zapobiegają rozprzestrzeniania się zachorowań na AIDS.
Wpisując się kolejną już dekadę w realizację zadań edukacyjnych związanych z zapobieganiem HIV/AIDS Starosta Żagański serdecznie zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie żagańskim do udziału w konkursie na wykonanie plakatu Światowego Dnia AIDS 2017.
 
czytaj dalej ›

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Żagańskiego położonych w mieście Iłowa

Odznaczeni Nauczyciele.

Ilustracja do informacji: Odznaczeni Nauczyciele.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 9 sierpnia 2017r. w dniu 14 października z rąk Wojewody Lubuskiego Pana Władysława Dajczaka oraz Lubuskiej Kurator Oświaty Pani Ewy Rawy nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie otrzymali Krzyże Zasługi:
Pani Małgorzata Skawińska - Srebrny Krzyż Zasługi, 
Pan Marcin Zarzeczny - Brązowy Krzyż Zasługi.
 
czytaj dalej ›

Zawiadomienie Starosty Żagańskiego o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Lubiechów 081005_5.0004, Śliwnik 081005_5.0005, jednostka ewidencyjna: Małomice – obszar wiejski, powiat Żagański, województwo Lubuskie.

Ilustracja do informacji: Zawiadomienie Starosty Żagańskiego o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Lubiechów 081005_5.0004, Śliwnik 081005_5.0005, jednostka ewidencyjna: Małomice – obszar wiejski, powiat Żagański, województwo Lubuskie.
G.6620.8.6.2017

STAROSTA ŻAGAŃSKI
Zawiadamia

że zgodnie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1629, ze zmianami), zostanie wyłożony do wglądu projekt operatu opisowo – kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych:
Lubiechów 081005_5.0004, Śliwnik 081005_5.0005, jednostka ewidencyjna: Małomice – obszar wiejski, powiat żagański, województwo lubuskie.

Wyłożenie projektu nastąpi w terminach: od 6.11.2017 do 9.11.2017 roku, oraz od 13.11.2017 do 27.11.2017 roku w godzinach od 9 do 14 w dni robocze w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Żaganiu filia w Szprotawie ul. Kościuszki 30, pokój nr 4 na I piętrze.

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży z interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo –kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
Uwaga: należy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz dokumenty własności dotyczące gruntów, budynków i lokali. W imieniu zainteresowanych mogą występować umocowani w formie pisemnej pełnomocnicy.
 
Starosta Żagański
Henryk Janowicz
 
czytaj dalej ›

Chcemy mieć „Bezpieczne akweny wodne”

Ilustracja do informacji: Chcemy mieć „Bezpieczne akweny wodne”
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze w Żaganiu w 2017 roku realizuje zadanie publiczne z zakresu promocji i ochrony zdrowia na przedsięwzięcie pn. ”Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania wypadkom komunikacyjnym i promowanie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpieczeństwa osób uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych z uwzględnieniem nauki pierwszej pomocy przedmedycznej”.
czytaj dalej ›

Zapraszamy do konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Ilustracja do informacji: Zapraszamy do konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
 1. Termin rozpoczęcia konsultacji: 24 października 2017 r.
 2. Termin zakończenia: 9 listopada 2017 r.
 3. Forma konsultacji: zgłaszanie uwag i opinii na piśmie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja~@~powiatzaganski~.~pl przy użyciu formularza będącego załącznikiem do niniejszej uchwały.
 4. Odpowiedzialną komórką za przeprowadzanie konsultacji projektu uchwały, o którym mowa w  § 1 jest Referat Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej i Rozwoju.
 5. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem Uchwały Rady Powiatu
 6. Żagańskiego zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym  w Żaganiu ul. Dworcowa 39.
czytaj dalej ›

Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Żagańskim w 2018 roku

Ilustracja do informacji: Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Żagańskim w 2018 roku
Zarząd Powiatu Żagańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Żagańskim w 2018 roku.
 
 
 
 1. Podstawy prawne
  1. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)
  2. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 ze zm. );
  3. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)
 2. Rodzaj zadania objętego konkursem:
  „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku w Powiecie  Żagańskim”,  o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.
 
 
czytaj dalej ›

Magdalenki - jedna czwarta prac zrealizowana - informacja na stronie Partnera Projektu

Ilustracja do informacji: Magdalenki - jedna czwarta prac zrealizowana - informacja na stronie Partnera Projektu
Od 6 miesięcy trwa przebudowa budynku po byłym klasztorze Magdalenek. Zaawansowanie prac wynosi 25%. Budynek ma zostać oddany do użytku w lipcu 2018 r. 
 
 
 
 
 
 
czytaj dalej ›
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa