Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Powiatu Żagańskiego

Ilustracja do informacji: Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Powiatu Żagańskiego
XXXVII sesja Rady Powiatu Żagańskiego odbędzie się 9 listopada 2018 r. godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.
Proponowany porządek obrad:
 
czytaj dalej ›

Decyzja Starosty Żagańskiego o nabyciu nieodpłatnie z mocy prawa użytkowania wieczystego w stosunku do zabudowanej nieruchomości w obrębie miasta Żagań.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Żagańskiego o konkursie na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r. w powiecie żagańskim

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie Zarządu Powiatu Żagańskiego o konkursie na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r. w powiecie żagańskim
Zarząd Powiatu Żagańskiego ogłasza konkurs na powierzenie realizacji  zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r. w powiecie żagańskim
 
 1. Rodzaj zadania
„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  w 2019 r. w powiecie żagańskim”, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn.zm.) w następujących punktach:
 
czytaj dalej ›

Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r. w powiecie żagańskim.

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r. w powiecie żagańskim.
Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Żagańskiego zaprasza do wskazywania osób na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Żagańskiego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r. w powiecie żagańskim.
 1. Celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy są zainteresowani udziałem w pracy komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Żagańskiego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r. w powiecie żagańskim.
 2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży. 
 3. Posiedzenia komisji będą się odbywać w miesiącu grudniu 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Żaganiu w godzinach pracy urzędu.
 4. Zadania komisji konkursowej:
  1. ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,
  2. proponowanie przyjęcia lub odrzucenia oferty na realizację zadania publicznego,
  3. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu Żagańskiego,
 5. Wymagania stawiane kandydatom:
  W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące kryteria:
  1. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie,
  2. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
 6. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia i przesłanie go w terminie do dnia 15 listopada 2018 r. na adres: 
  Starostwo Powiatowe w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań.
 7. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których podmiot występuje.
 8. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) dokona Zarząd Powiatu Żagańskiego w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.
 
 
 
czytaj dalej ›

Konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Żagańskiego na lata 2018-2022

Ilustracja do informacji: Konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Żagańskiego na lata 2018-2022
Zapraszamy do konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Żagańskiego na lata 2018-2022
 1. Termin rozpoczęcia konsultacji: 5 listopada 2018 r.
 2. Termin zakończenia: 20 listopada 2018 r.
 3. Forma konsultacji: zgłaszanie uwag i opinii na piśmie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail przy użyciu formularza będącego załącznikiem do niniejszej uchwały.
 4. Odpowiedzialną komórką za przeprowadzanie konsultacji projektu uchwały, o którym mowa w  § 1 jest Referat Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej i Rozwoju.
 5. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym  w Żaganiu ul. Dworcowa 39.
 
 
czytaj dalej ›

Badania Mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat w Żaganiu

Ilustracja do informacji: Badania Mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat w Żaganiu
Badania Mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat w Żaganiu 27 października 2018r. przy Pałacyku ul.Jana Pawła II 15  
 
Październik uznany jest na całym świecie za Miesiąc Świadomości Raka Piersi. To najczęściej diagnozowany nowotwór u Kobiet, który stanowi około 20 % wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe wśród Polek. Obniżeniu wskaźnika umieralności oraz podniesieniu poziomu wiedzy Kobiet na temat profilaktyki raka piersi ma służyć wieloletni Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowany przez Ministerstwo Zdrowia. Niestety na badania w ramach programu zgłasza się co roku niespełna połowa uprawnionych Polek w wieku od 50 do 69 lat. To wiek, w którym są one najbardziej narażone na ryzyko zachorowania. 
 
Wcześnie wykryty nowotwór piersi pozwala zaś rozpocząć natychmiastowe i skuteczne leczenie oraz daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia. 
Badanie mammograficzne jest bezpłatne - refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. Można się na nie zgłosić w dowolnej miejscowości niezależnie od miejsca zamieszkania. Trwa tylko kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich.
Mogą w nim uczestniczyć ubezpieczone Panie w wieku od 50 do 69 lat, które nie były leczone z powodu raka piersi i jednocześnie:
 • w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu
 • lub otrzymały wynik ze wskazaniem do wykonania badania po 12 miesiącach (dotyczy kobiet, u których w rodzinie wykryto raka piersi u matki, siostry, córki lub w badaniu genetycznym stwierdzono mutacje w genach BRCA 1 i BRCA 2) 
Wcześniejsza rejestracja pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do piątku oraz wybrane soboty. 
Istotnym elementem badania jest ocena porównawcza wyników z poprzednich badań, dlatego prosimy o przyniesienie na badanie zdjęć/płyt z poprzednich mammografii.
 
czytaj dalej ›

IX Wojewódzki Festiwal Piosenki Harcerskiej Drużyn Nieprzetartego Szlaku

Ilustracja do informacji: IX Wojewódzki Festiwal Piosenki Harcerskiej Drużyn Nieprzetartego Szlaku
Dnia 23 października 2018r. w Sali Kryształowej Pałacu Książęcego w Żaganiu odbył się IX Wojewódzki Festiwal Piosenki Harcerskiej Drużyn Nieprzetartego Szlaku. Organizatorem festiwalu był Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Żaganiu oraz Żagańskie Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka Z ramienia organizatorów koordynatorami festiwalu (od pierwszej jego edycji) byli: pani mgr Anna Szczepaniak, pan mgr Andrzej Mroczkowski, pani mgr Renata Socha.
Festiwal skierowany był do drużyn Nieprzetartego Szlaku, czyli do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zrzeszonych w ZHP i działających w drużynach przy specjalnych ośrodkach szkolno- wychowawczych na terenie województwa lubuskiego.
 
czytaj dalej ›

ZSTiL w Żaganiu najlepszy w województwie lubuskim w projekcie "it-szkoła"

Ilustracja do informacji: ZSTiL w Żaganiu najlepszy w województwie lubuskim w projekcie "it-szkoła"
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu uczestniczy w ogólnopolskim projekcie NASK IT Szkoła. Głównym celem jest podnoszenie i rozwijanie kompetencji w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych ( ICT) u uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. W projekcie aktualnie uczestniczą 662 polskie szkoły. W zakończonym cyklu na rok szkolny 2017/2018 ZSTiL w Żaganiu zajął I miejsce w województwie lubuskim!
Internetowy adres portalu: www.it-szkola.edu.pl 
 
Instytucją odpowiedzialną za realizację Programu IT szkoła jest Naukowa Akademia Sieć Komputerowa (NASK), partnerem merytorycznym programu jest Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki.
 
czytaj dalej ›

Zapraszamy do współpracy nad „Programem Współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”

Ilustracja do informacji: Zapraszamy do współpracy nad „Programem Współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”
W związku z przystąpieniem do opracowania projektu „Programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” zapraszamy organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą z samorządem i realizacją zadań publicznych do zgłaszania propozycji i uwag do ww. programu.
Punktem odniesienia do ewentualnych propozycji i uwag może być Program współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 podjęty Uchwałą Rady Powiatu Żagańskiego w dniu 12 grudnia 2017r.
Wnioski należy kierować droga elektroniczną na adres e-mail lub bądź pisemnie do Starostwa Powiatowego w Żaganiu. Termin składania propozycji upływa 29 października 2018r. 
 
 
czytaj dalej ›
1 2 3 4 5 6 ... 33
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych


 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa