Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Ilustracja do informacji: Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 347.2018
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA RZECZ DOTYCHCZASOWEGO DZIERŻAWCY tj. 105 KRESOWEGO SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Z SIEDZIBĄ W ŻARACH PRZY UL. DOMAŃSKIEGO 5, Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH 
NA OKRES OD DNIA 01.06.2018 R. DO DNIA 31.12.2019 R:
 
 • nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szpitala o pow. użytkowej 6646,3m2, budynkiem hydroforni o pow. użytkowej 25,50m2, budynkiem chlorowni o pow. użytkowej 35,56m2, budynkiem tlenowni o pow. użytkowej 12,23m2  stanowiącą własność Powiatu Żagańskiego oznaczoną ewidencyjnie działką nr 1022 o pow. 0, 8113ha położoną w Obrębie 2 miasta Żagań przy ul. Żelaznej 1a. Dla nieruchomości tej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żaganiu prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZG1G/00034840/5. Dla działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z polityka przestrzenną określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Żagań  położona jest w obrębie 1UZ1 dla którego przewidują : tereny usług zdrowia z możliwością zmiany rodzaju realizowanych usług. Dopuszcza się lokalizację w postaci funkcji uzupełniającej zieleni urządzonej, a także dróg, parkingów.
 • nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem agregatorowni o pow. użytkowej 48m2 stanowiącą własność Powiatu Żagańskiego oznaczoną ewidencyjnie działką nr 1028/1 o pow. 0,1046 ha położoną w Obrębie 2 miasta Żagań przy ul. Żelaznej 1a. Dla nieruchomości tej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żaganiu prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZG1G/00034840/5. Położona jest na terenie dla którego obowiązuje zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego i oznaczona jest symbolem A56M,U jako zabudowa mieszkaniowa z usługami.
Miesięczny czynsz dzierżawny przedmiotowych nieruchomości wynosi 2 000,00 zł netto do którego zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT i będzie płatny w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Dzierżawcę faktury wystawionej przez Wydzierżawiającego w terminie do 15 każdego miesiąca. 
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni
Wywieszono dnia: 08.05.2018 r.
 
Przygotowała: Anna Kudyba
 
 
czytaj dalej ›

Informator Gimnazjalisty

Autor: OKT
Ilustracja do informacji: Informator Gimnazjalisty
Drodzy Gimnazjaliści,
przed nami rekrutacja na rok szkolny 2018/2019. Tegoroczna oferta edukacyjna powstała w wyniku analizy dokonywanych przez Was wyborów, uwarunkowań społecznych, a także diagnoz i przedsięwzięć realizowanych w powiatowym systemie edukacji.
Obecnie w naszych szkołach zawodowych realizujemy projekt pt: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”. W jego ramach zakupiono nowoczesne wyposażenie dla czterech szkół ponadgimnazjalnych: Zespołu Szkół Zawodowych w Szprotawie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu, Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu. Projekt daje Wam także możliwość uczestnictwa w specjalistycznych kursach prawa jazdy kat. b, barmańskim, kelnerskim, cukierniczym, carvingu, obsługi wózka widłowego, mechaniki motocyklowej, obsługi programów komputerowych ms Excel, auto Cad, grafiki 3D i wielu innych. Oferta naszych szkół jest bogata i dostosowana do potrzeb edukacyjnych wszystkich absolwentów gimnazjów.
 
Zachęcam Was zatem do analizy tej publikacji z nadzieją, że okaże się pomocna przy wyborze szkoły. Wyrażam nadzieję, że w sposób istotny pomoże Wam w dokonaniu trafnego wyboru i realizacji własnego rozwoju. Rozbudowaną ofertę znajdziecie w “Informatorze Gimnazjalisty” który przekazaliśmy do Waszych szkół, jak również na stronach internetowych powiatu żagańskiego.
 
Starosta Żagański
Henryk Janowicz

Załączniki

"Nieznane smaki Italii"

Ilustracja do informacji: "Nieznane smaki Italii"
"Nieznane smaki Italii" to tytuł  pokazu gastronomicznego zorganizowanego przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych po raz 17. Tym razem były potrawy ze środkowych Włoch i Sycylii. Jak zawsze przygotowano tematyczne dekoracje i muzykę-  owoce i warzywa na targu, gondolę wenecką i Koloseum. Młodzież przebrała się w stroje z prezentowanych regionów.
Potrawy były różne- pizza, pasty, cannelloni, caponata, lazagne, brioszki, tortellini, panna cotta i wiele innych.
W pokazie uczestniczyli gimnazjaliści z okolicznych miejscowości oraz zaproszeni goście, m.in. Starosta Żagański- Henryk Janowicz i Burmistrz Iłowej- Paweł Lichtański.
 
czytaj dalej ›

Wykaz nieruchomości przeznaczonej w części do oddania w dzierżawę

Ilustracja do informacji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej w części do oddania w dzierżawę
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej w części do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Szprotawa
 
 1. Obręb Cieciszów gmina Szprotawa nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona ewidencyjnie nr działki 230 o pow. 0,0243 ha oddawana w dzierżawę o pow. 20 m2 na cele rekreacji sportowej. Nieruchomość w części o pow. 20 m2 zostanie wydzierżawiona na rzecz Gminy Szprotawa w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat. 
 2. Położona na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod tereny sportu i rekreacji
 3. Wysokość stawki czynszu została ustalona na podstawie § 1 Zarządzenia Nr 24.2013 Starosty Żagańskiego z dnia 12 kwietnia 2013 r. 
 4. Czynsz dzierżawny miesięczny wynosić będzie 0,42 zł za 1 m2 w stosunku miesięcznym
 5. Płatność: czynsz dzierżawny roczny będzie płatny z góry za dany rok  w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Dzierżawcę wystawionej do 15 danego miesiąca przez Wydzierżawiającego
KW –  ZG1G/00044295/2
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni
Wykaz wywieszono: dnia: 02.05.2018 r.
Wykaz sporządziła: ANNA KUDYBA
 
czytaj dalej ›

Magdalenki - rok prac rewitalizacyjnych za nami - informacja na stronie Partnera Projektu

Ilustracja do informacji: Magdalenki - rok prac rewitalizacyjnych za nami - informacja na stronie Partnera Projektu
7 kwietnia minął rok, od kiedy trwają prace budowlano-montażowe przy przebudowie budynku po dawnym klasztorze Magdalenek. Proces rewitalizacji budynku powoli dobiega końca. Niebawem powstanie w nim Centrum Aktywności Społecznej.
 
 
 
 
 
 
czytaj dalej ›

Otwarci na rozwój Sołtysi z Powiatu Żagańskiego

Ilustracja do informacji: Otwarci na rozwój Sołtysi z Powiatu Żagańskiego
„Otwarci na rozwój sołtysi z Powiatu Żagańskiego”
Projekt dofinansowany ze środków PROW 2014-2020 w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W dniach 27 – 29 kwietnia 2018r przeprowadzony zostanie wyjazd studyjny w ramach projektu „Otwarci na rozwój sołtysi z Powiatu Żagańskiego”.
Celem głównym niniejszej inicjatywy jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Powiatu Żagańskiego.
Projekt jest skierowany do sołtysów z terenu Powiatu Żagańskiego, przedstawicieli samorządu lokalnego oraz osób działających na rzecz obszarów wiejskich. 
W ramach przeprowadzanego wyjazdu uczestnicy będą mogli zaobserwować dobre praktyki w wykorzystaniu środków z PROW w Województwie Dolnośląskim. Nowe inspiracje mogą pobudzać i wspierać w podejmowaniu inicjatyw oddolnych sprzyjających rozwojowi obszarów wiejskich w naszym powiecie. 
 
Serdecznie zapraszamy do zarejestrowania się jako partner na portalu KSOW Lubuskie.
 
czytaj dalej ›

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
POWIAT ŻAGAŃSKI
z siedzibą - ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań
 
działając na podstawie art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ), art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII.10.2018  Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 9 marca 2018r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Powiatowi Żagańskiemu w 2018r.
 
OGŁASZA
  otwarty konkurs ofert na zlecanie zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Żagańskiego w 2018 roku
 
 
 
czytaj dalej ›

Wakat głównego księgowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żaganiu

Ilustracja do informacji: Wakat głównego księgowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żaganiu
Treść ogłoszenia w BIP SOSW w Żaganiu: http://bip.wrota.lubuskie.pl/sosw_zagan
 
Wymagania niezbędne:
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymienionych w art.54, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077)
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz za umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej;
 • znajomość zasad prowadzenia księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego;
 • umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych;
 • umiejętność prowadzenia księgowości komputerowej, samodzielna obsługa księgowych programów komputerowych;
 • doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego lub innej jednostce sektora finansów publicznych (w komórce finansowo -księgowej).
 
czytaj dalej ›

Targi Edukacyjno – Zawodowe

Ilustracja do informacji: Targi Edukacyjno – Zawodowe
W dniu 10.04.2018 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie w godzinach 8:30-12:30 odbyły się Targi Edukacyjno - Zawodowe zorganizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”. Targi zostały otwarte przez członka zarządu Powiatu Żagańskiego Macieja Borynę, Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Szprotawie Andrzeja Skawińskiego oraz powiatowego doradcę zawodowego Panią Martę Olszewską-Walasek.
 
czytaj dalej ›

Obchody Międzynarodowego Dnia Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych

Ilustracja do informacji: Obchody Międzynarodowego Dnia Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych
6 kwietnia 2018 r. z inicjatywy Starosty Żagańskiego Henryka Janowicza oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu Anny Kulczyńskiej zostały zorganizowane obchody Międzynarodowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych. Uroczyste spotkanie odbyło się w Hotelu Willa Park w Żaganiu. 
czytaj dalej ›
1 ... 3 4 5 6 7 ... 27
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych

Kalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa