Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Aktualności

Informacja dotycząca kampanii dla osób starszych przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

Ilustracja do informacji: Informacja dotycząca kampanii dla osób starszych przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów alarmuje, że sprzedawcy wykorzystują zaufanie, jakim darzą ich seniorzy. Najczęściej powtarzające się nieuczciwe działania to nakłanianie osób starszych do zakupu drogich zestawów garnków, koców czy urządzeń paramedycznych, z reguły sprzedawanych po drastycznie zawyżonych cenach lub pozbawionych właściwości opisywanych w czasie sprzedaży. Handlowcy wykorzystują łatwowierność i nieznajomość prawa konsumenckiego. Aby dodatkowo zachęcić do zakupu w czasie bezpłatnych badań medycznych akcentują zły stan zdrowia uczestników pokazów. Sprzedaż takich produktów i usług odbywa się najczęściej w hotelach lub w sanatoriach, gdzie osoby starsze zaprasza się pod pretekstem możliwości wykonania bezpłatnych badań.
czytaj dalej ›

8 pierwszych miejsc przywieżli tancerze z Powiatu Żagańskiego

Ilustracja do informacji: 8 pierwszych miejsc przywieżli tancerze z Powiatu Żagańskiego
8 pierwszych miejsc - takim wynikiem zakończył się dla wychowanków Artura Niezgody I OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO PZTF - KLESZCZÓW 8 kwietnia 2018.
Nasi tancerze reprezentujący:
- Centrum Kultury Żagań:Maja i Julia Żołyńska, Iza Masternak, Szymon Stelmasik, Kacper Przędzielewski
- Małomicki Ośrodek Kultury: Honorata Blacha
 
czytaj dalej ›

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację działań w ramach projektu „Szansa na samodzielność”

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację działań w ramach projektu „Szansa na samodzielność”
Organizacje pozarządowe, jednostki prawne i jednostki organizacyjne działające zgodnie z art. 3 ust 2 i 3 ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.450.):
 
W związku z ogłoszeniem przez Powiat Żagański w dniu 9 marca 2018r. otwartego konkursu ofert na realizację działań w ramach projektu „Szansa na samodzielność”, w ramach działania 7.2. programy aktywnej integracji realizowane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – RPO Lubuskie 2020, w 2018 roku, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.450.) Zarząd Powiatu Żagańskiego zwraca się z prośbą o wskazanie osób do składu komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert. Szczegółowe informacje na temat terminów i trybu rozpatrywania ofert znajdą Państwo w ogłoszeniu o konkursie ofert udostępnionym na stronach internetowych Powiatu Żagańskiego oraz pod nr tel. (68) 477 77 96 w PCPR w Żaganiu.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 15 ust.2d w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3, biorące udział w konkursie.
Zgłoszenia kandydatów do prac w komisji prosimy kierować na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu ul. Śląska 1, 68-100 Żagań w terminie 3 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie. Liczy się data wpływu zgłoszenia do PCPR w Żaganiu.
 
czytaj dalej ›

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, Czyżówek, gm. Iłowa działka nr 19 o pow. 0,36 ha

Ilustracja do informacji: Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, Czyżówek, gm. Iłowa działka nr 19 o pow. 0,36 ha
Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr  26.2018 
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 
1. Obręb Czyżówek, gm. Iłowa działka nr 19 o pow. 0,36 ha oznaczona użytkiem RVI i Br-RVI (grunty rolne zabudowane), nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 89,74 m2 i budynkami gospodarczymi tj  obory o pow. zabudowy 109,60m2 i stodoły o powierzchni zabudowy 64,80 m2. Budynki wybudowane przed 1945 r w technologii tradycyjnej w złym stanie technicznym. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta. Teren działki o nachyleniu ok 5° ze spadkiem w stronę drogi. 
Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze określanym jako tereny zabudowy wsi.
 
KW – ZG1G/00059643/5
 • Wartość rynkowa nieruchomości:    30 160,00 zł 
 • Koszty sporządzenia wyceny:          500,00 zł
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. 2018.121 z późniejszymi zamianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono: dnia 05.04.2018 r.
 
Wykaz sporządziła:  Anna Kudyba
Informacja o wykazie zostanie podana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego 
www. powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl , tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.monitorurzedowy.pl
czytaj dalej ›

Powiatowy Folk Festiwal

Ilustracja do informacji: Powiatowy Folk Festiwal
Informujemy, że 4 edycja Powiatowego Folk Festiwalu odbędzie się 27 maja 2018r. (niedziela) w godzinach 13.00-18.00 na Rynku w Żaganiu. Wzorem lat ubiegłych festiwalowi towarzyszyć będzie jarmark ze stoiskami z rękodzielnictwem, rzemiosłem artystycznym, sztuką ludową i kulinariami itp.
Wszystkich chętnych do zaprezentowania na tegorocznym festiwalu wszelkich form twórczości ludowej; artystycznej czy też kulinarnej prosimy o telefoniczny kontakt do 10 maja 2018r. – tel.733003324 bądź 68 477 7916. 
Formularz zgłoszeniowy w załączeniu.
 
czytaj dalej ›

e-administracja w geodezji

Ilustracja do informacji: e-administracja w geodezji
Starosta Żagański Henryk Janowicz  podpisał wczoraj umowę o dofinansowanie projektu ZPL „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”. Nakłady inwestycyjne związane z realizacją inwestycji wyniosą 42.023.529,43 zł. Zakres rzeczowy inwestycji będzie realizowany w roku 2018-2020. 
czytaj dalej ›

Inwestorzy z dotacjami na prace konserwatorskie!

Ilustracja do informacji: Inwestorzy z dotacjami na prace konserwatorskie!
W dniu 27 marca 2018r. zostały podpisane umowy dotacyjne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Powiatu Żagańskiego na łączną kwotę 100 tysięcy złotych. Uroczystego podpisania umów ze strony Zarządu Powiatu Żagańskiego dokonali pan Henryk Janowicz - Starosta Żagański oraz członek zarządu - Maciej Boryna. Dotacje na ochronę zabytków w 2018r. otrzymały:
 
czytaj dalej ›

Przypominamy o obowiązkach wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

Ilustracja do informacji: Przypominamy o obowiązkach wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.
Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 405) przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS) z dostępem ograniczonym.
 
Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: 
 
czytaj dalej ›

Mistrzostwa Polski i zawodnicy z Powiatu Żagańskiego na podium

Ilustracja do informacji: Mistrzostwa Polski i zawodnicy z Powiatu Żagańskiego na podium
Tytuł Mistrza Polski, Wice Mistrza Polski i dwa trzecie miejsca przywieźli zawodnicy WKS „Sobieski”  dla Powiatu Żagańskiego. Otwarte Mistrzostwa Polski Federacji WKA i Otwarty Puchar Polski TAEKWON- DO ITF – Świdnica 25.03.2018 r. Zawodnicy sekcji Thai Kick Boxingu WKS „Sobieski” Żagań, prowadzeni przez sensei Artura Niezgodę i Łukasza Świderskiego zdobyli:
 
czytaj dalej ›

Zmagania w Powiatowej Licealiadzie Młodzieży.

Powiatowe zawody w biegach przełajowych

Ilustracja do informacji: Zmagania w Powiatowej Licealiadzie Młodzieży.
W dniu 24.03.2018 rozegrano powiatowe zawody w biegach przełajowych szkół Ponadgimnazjalnych w ramach Powiatowej Licealiady Młodzieży. Zawody rozegrano w ramach 44 Crossu w Żaganiu W skład czteroosobowej sztafety wchodziło trzech chłopców i jedna dziewczyna każdy z zawodników miał do przebiegnięcia dystans 1000m.
czytaj dalej ›
1 ... 4 5 6 7 8 ... 27
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych

Kalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa