Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż 1/6 udziału w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żagańskiego

15-03-2017 | drukuj
Ilustracja do informacji: I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż 1/6 udziału w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żagańskiego
Zarząd Powiatu Żagańskiego, na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż 1/6 udziału w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żagańskiego.
Lp
Położenie i opis nieruchomości
Nr działki
Pow.
 KW
Przeznaczenie w planie
Zagospodarowania
Przestrzennego
 
Cena
Wywoławcza nieruchomości
 
Godzina przetargu
1
Położona w Obrębie 0002 miasta Żagań przy ul. Górnej.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana  stanowiąca drogę dojazdową oznaczona użytkiem Bp jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Działka spełnia funkcję drogi wewnętrznej zapewniającej dostęp do drogi publicznej użytkownikom działek sąsiednich.
Udział 1/6 w działce nr 1207/7 o pow. 0,0163 ha,
ZG1G/00044995/9 Brak obciążeń i brak jest hipoteki dla zbywanego udziału. Obciążenia, ograniczenia i hipoteka zostały ustanowione w Księdze wieczystej na udziale 1/3 stanowiącej współwłasność Sun-D-Yan.
Nieruchomość jest przedmiotem trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych. W stosunku do nieruchomości zostanie wygaszony w udziale 1/6 trwały zarząd niezwłocznie po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu.
Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Miasta Żagań uchwałą nr X/49/2007 z dnia 31 maja 2007 r. działka położona jest na obszarze oznaczonej symbolem 2U: przeznaczonej pod zabudowę usługową z możliwością remontów, przebudowy, rozbudowy, budowy nowego obiektu na warunkach określonych w § 17 z zastosowaniem § 7 podjętej uchwały Rady Miasta Żagania
2560,00zł
Do ceny nabycia udziału 1/6 działki 1207/7
należy doliczyć podatek Vat na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 
Wadium:
500,00 zł
10.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejszy przetarg jest przetargiem ustnym ograniczonym do współwłaścicieli działki oraz właścicieli działek sąsiednich nieruchomości przyległych do zbywanej nieruchomości w celu umożliwienia poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległych.
Przetarg odbędzie się 21.04.2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39, pokój nr 100. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 18.04.2017 r w wymaganej wysokości i do tego dnia winno znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Żaganiu - PKO Bank Polski S.A. 96 1020 5402 0000 0602 0336 8206 lub w kasie Starostwa. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 z późn. zm.) mogły składać wnioski do dnia 27.02.2017 r w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu. 
Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetagu osobę fizyczną lub prawną musi okazać się stosownym pełnomocnictwem z poświadczonym notarialnie podpisem, małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Wylicytowana cena nieruchomości podlega zapłacie w takim terminie, aby najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa Powiatowego. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sądowej spoczywają na nabywcy. Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy sprzedaży powodują przepadek wadium, a przetarg czyni się za niebyły. O terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wszelkie dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Żaganiu ul. Jana Pawła II nr 9 pokój 102, tel. 068 477 58 05.
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa