Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Najnowsze Informacje

Nabór kandydatów na wolne stanowisko – Specjalista ds. zaopatrzenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żaganiu

01-02-2019 | Autor: SOSW Żagań | drukuj
Ilustracja do informacji: Nabór kandydatów na wolne stanowisko – Specjalista ds. zaopatrzenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żaganiu
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Żaganiu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko – Specjalista ds. zaopatrzenia w  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żaganiu, ul. Skarbowa 19-21 w wymiarze całego etatu na podstawie umowy o pracę.
 
Wymagania niezbędne:
 
 • Wykształcenie minimum średnie,
 • Umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego,
 • Znajomość aktualnych przepisów prawa właściwych dla realizacji zadań na stanowisku specjalisty ds. zaopatrzenia.
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz za umyślne przestępstwo skarbowe; 
 • nieposzlakowana opinia; 
 • Obsługa programów: Vulcan, pakietu MS Office., 
Wymagania pożądane:
 • doświadczenie związane z gospodarką magazynową, surowcową, zaopatrzeniem,
 • zdolności negocjacyjne, dokładność, sumienność, umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów z klientami, myślenie strategiczne, kreatywność i inicjatywa w działaniu.
 • umiejętność pracy z innymi pracownikami,
Specjalista ds. zaopatrzenia będzie pełnił obowiązki i ponosił odpowiedzialność za:
 1. Dokonywanie zakupów artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stołówki i utrzymania czystości w Ośrodku.
 2. Prowadzenie kasy Ośrodka.
 3. Terminowe rozliczanie się z transakcji wykonywanych kartami płatniczymi.
 4. Sporządzanie sprawozdawczości i statystyk dotyczących stanowiska pracy.
 5. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt (dotyczącej stanowiska pracy)
 6. Zaopatrywanie stołówki Ośrodka w artykuły żywieniowe.
 7. Wydawanie szefowi kuchni produktów żywnościowych na dany dzień.
 8. Prowadzenie ewidencji wydanych produktów żywnościowych.
 9. Sporządzanie raportów żywnościowych (do godziny 12.00 za poprzedni dzień) i przedstawianie ich Wicedyrektorowi.
 10. Współtworzenie tygodniowego jadłospisu z szefem kuchni.
 11. Współpracowanie z szefem kuchni w zakresie obliczania norm ilościowych i wagowych produktów.
 12. Ustalanie z szefem kuchni ilości i terminu zakupów potrzebnych artykułów żywnościowych.
 13. Dokonywanie zakupów żywności po najniższych cenach z zapewnieniem ich jakości (wg rachunków z godnie z obowiązującymi przepisami).
 14. Pobieranie rachunków za zakupiony towar w dniu zakupu (z wyjątkiem piekarni i masarni – raz na dwa tygodnie).
 15. Sprawdzanie otrzymanych rachunków pod względem poprawności ich wystawienia .
 16. Rozliczanie się z pobranej zaliczki po jej wykorzystaniu, przedstawiając wicedyrektorowi rachunki do podpisu.
 17. Pomaganie w razie potrzeby w przygotowywaniu i wydawaniu posiłków oraz w zmywaniu naczyń.
 18. Dbanie o prawidłowe przechowywanie produktów żywnościowych, zapobieganie ich zniszczeniu i zepsuciu oraz zabezpieczenie przed kradzieżą.
 19. Dokonywanie zakupu warzyw raz w tygodniu, po uprzednim uzgodnieniu ilości i ceny z szefem kuchni.
 20. Przeprowadzanie 1 raz w miesiącu kontroli czystości kuchni, stołówki i obieralni, sporządzenie protokołu.
 21. Prowadzenie magazynu żywnościowego.
 22. Prowadzenie magazynu gospodarczego.
 23. Zaopatrywanie Ośrodka w artykuły chemiczne (środki czystości, dezynfekcji).
 24. Nadzorowanie zaopatrzenia i prowadzenie dokumentacji pracowników związanej z odzieżą roboczą, ochronną, herbatą i wodą.
 25. Wydawanie i ewidencja kart drogowych. 
 26. Dbanie o odpowiednią czystość i porządek w pomieszczeniach magazynów.
 27. Branie udziału w kompleksowym sprzątaniu kuchni i magazynów.
 28. Zgłaszanie wszelkich uszkodzeń i usterek.
 29. Prowadzenie ewidencji znaczków pocztowych.
 30. Wysyłanie korespondencji.
 31. Dbanie o należyte rozliczenia gotówkowe w kasie Ośrodka. 
 32. Zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami sporządzanie raportów kasowych.
 33. Realizacja czeków w Banku i wypłaty gotówkowe.
 34. Wypłacanie pracownikom zaliczek oraz ich rozliczanie.
 35. Sporządzanie odpowiednich sprawozdań.
 36. Przygotowywanie dokumentacji do przekazywania do archiwum zakładowego zgodnie z „Instrukcją o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Żaganiu”
 37. Dokonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora lub wicedyrektora w toku bieżącej pracy.
Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV) 
 • list motywacyjny 
 • dokumenty poświadczające wykształcenie i posiadane uprawnienia 
 • kwestionariusz osobowy dla kandydata 
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo wymienione w wymaganiach niezbędnych 
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia.
Miejsce i termin składania ofert:
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres: 
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Żaganiu 
ul.Skarbowa19-21, 68-100 Żagań z dopiskiem: nabór na stanowisko specjalista ds. zaopatrzenia w terminie do 11.02.2019r. do godz. 15:00
 
Informacje dodatkowe:
 
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. 
Kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej SOSW w Żaganiu w BIP www.sosw.zagan.pl i na tablicy ogłoszeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. J. Korczaka w Żaganiu ul. Skarbowa PL 19-21. 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO”).
 
Dyrektor 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
im. Janusza Korczaka w Żaganiu
mgr Renata Socha
informuję, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Janusza Korczaka z siedzibą w Żaganiu, ul. Skarbowa 19-21, tel: 68 478 77 77 mail: sekretariat~@~sosw~.~zagan~.~pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SOSW w Żaganiu możliwy jest pod numerem tel. 661 651 101 lub adresem email: inspektorsoswzagan~@~wp~.~pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu realizacji przeprowadzenia rekrutacji.
 4. Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa