Pozostałe aktualności

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Żagańskiego w miejscowości Iłowa ul. Kolejowa

ZARZĄD POWIATU ŻAGAŃSKIEGO DZIAŁAJĄC
na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2023.344 t.j.)
Ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żagańskiego
Lp.
Położenie i opis nieruchomości, nr działki, powierzchnia
Księga wieczysta/ obciążenia i zobowiązania
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Cena wywoławcza nieruchomości/ Wadium
Godzina przetargu
1.
Obręb 0001 miasta Iłowa, ul. Kolejowa (działka 494/40 o pow. 0,3354 ha wraz z udziałem 1/6 w działce 494/43 o pow. 0,1301 ha)
Działka 494/40 stanowi nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem gospodarczym, niezagospodarowaną, nieogrodzoną o płaskim ukształtowaniu i nieregularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Niezabudowany obszar działki porośnięty jest intensywnie roślinnością trawiastą, wzdłuż południowej i zachodniej granicy działki zajęty pojedynczymi dzikorosnącymi drzewami i krzewami, większość drzewostanu bez wartości użytkowej – jedynie 4 szt. dębu wykazują wartość użytkową, północno – wschodni narożnik działki utwardzony asfaltem – byłe boisko sportowe. W bezpośrednim sąsiedztwie grunty niezabudowane i pas drogowy ul. Kolejowej, w pobliżu znajduje się dworzec kolejowy oraz zabudowa mieszkalna jedno i wielorodzinna.
Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczoną nr 494/43 stanowiącą drogę wewnętrzną.
 
KW ZG1G/00013973/3 Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży obciążona jest trwałym zarządem ustanowionym na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (poprzednio Ponadgimnazjalnych) w Iłowej. W stosunku do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży zostanie niezwłocznie wygaszony trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu.
 
Dla działki oznaczonej nr 494/43 prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZG1G/00063465/4 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanych nieruchomości.
 
Nieruchomość obciążona jest prawem pierwokupu zgodnie z art. 37a ust. 1 ustawy o lasach (Dz.U.2022.672 t.j.) na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Żagań oraz zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2020.1655 t.j.) na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o zmianę „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Iłowa” uchwalonej przez Radę Miejską w Iłowej w dniu 29.03.2017 r. uchwałą nr 260/7/XXXV/17 działka położona jest na terenie w części oznaczonej symbolem 1.3ZP.U jako tereny o dominującej funkcji terenów zieleni urządzonej oraz zabudowy usługowej. Dla nieruchomości przed podziałem tj. dla działki nr 494/34 była wydana przez Burmistrza Iłowej decyzja 60.2021 z dnia 26.07.2021 r.
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sześciu budynków mieszkalno – usługowych wraz z infrastrukturą techniczną.
 
 
Cena wywoławcza:
156 250,00 zł,
 
do której zostanie doliczony podatek VAT
 
Wadium:
16 000,00 zł
 
9.00
2.
Obręb 0001 miasta Iłowa, ul. Kolejowa (działka 494/41 o pow. 0,1848 ha wraz z udziałem 1/6 w działce 494/43 o pow. 0,1301 ha)
Działka 494/41 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, niezagospodarowaną, nieogrodzoną, o płaskim ukształtowaniu i regularnym kształcie, porośniętą intensywnie roślinnością trawiastą. Południowa połowa działki jest zajęta dzikim zadrzewieniem bez wartości użytkowej, północna połowa działki jest utwardzona asfaltem – byłe boisko sportowe. W bezpośrednim sąsiedztwie grunty niezabudowane i pas drogowy ul. Kolejowej, w pobliżu znajduje się dworzec kolejowy oraz zabudowa jedno i wielorodzinna.
Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczoną nr 494/43 stanowiącą drogę wewnętrzną.
KW ZG1G/00013973/3 Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży obciążona jest trwałym zarządem ustanowionym na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (poprzednio Ponadgimnazjalnych) w Iłowej. W stosunku do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży zostanie niezwłocznie wygaszony trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu.
 
Dla działki oznaczonej nr 494/43 prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZG1G/00063465/4 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanych nieruchomości.
 
Nieruchomość obciążona jest prawem pierwokupu zgodnie z art. 37a ust. 1 ustawy o lasach (Dz.U.2022.672 t.j.) na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Żagań
 
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o zmianę „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Iłowa” uchwalonej przez Radę Miejską w Iłowej w dniu 29.03.2017 r. uchwałą nr 260/7/XXXV/17 działka położona jest na terenie w części oznaczonej symbolem 1.3ZP.U jako tereny o dominującej funkcji terenów zieleni urządzonej oraz zabudowy usługowej. Dla nieruchomości przed podziałem tj. dla działki nr 494/34 była wydana przez Burmistrza Iłowej decyzja 60.2021 z dnia 26.07.2021 r.
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sześciu budynków mieszkalno – usługowych wraz z infrastrukturą techniczną.
 
 
Cena wywoławcza:
65 050,00 zł,
 
do której zostanie doliczony podatek VAT
 
Wadium:
7 000,00 zł
 
9.30
 
I przetarg ustny nieograniczony odbył się 16.05.2023 r., II przetarg ustny nieograniczony odbył się 20.06.2023 r., III przetarg ustny nieograniczony odbył się 25.07.2023 r., IV przetarg ustny nieograniczony odbył się 31.08.2023 r., V przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 11.10.2023 r. w Starostwie Powiatowym w Żaganiu przy ul. Jana Pawła II 9, pokój nr 105.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 04.10.2023 r. w wymaganej wysokości i do tego dnia winno znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Żaganiu - PKO Bank Polski S.A. 96 1020 5402 0000 0602 0336 8206. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 
Ogłoszenie o przetargu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żaganiu, na stronie internetowej www.powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl; www.monitorurzedowy.pl; W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu przetargu i okażą się dowodem osobistym, który będzie legitymował osobę fizyczną lub w przypadku osoby prawnej dokument potwierdzający wpis do rejestru przedsiębiorców (aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego) lub stosowne pełnomocnictwo uprawniające do działania w imieniu osoby fizycznej lub prawnej. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2020.1359 t.j.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości, potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Brak wyrażenia zgody przez jednego ze współmałżonków przy zawieraniu aktu notarialnego będzie skutkował przepadkiem wniesionego wadium a przetarg czynić się będzie za niebyły. Podmioty będące cudzoziemcami muszą wykazać stosowne zezwolenie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Wylicytowana cena nieruchomości podlega zapłacie w takim terminie, aby najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa Powiatowego. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sądowej spoczywają na nabywcy. Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy sprzedaży powodują przepadek wadium, a przetarg czyni się za niebyły. O terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wszelkie dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Żaganiu ul. Jana Pawła II nr 9 pokój 106, tel. 068 477 58 00. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu oraz unieważnienia przetargu.
                                                                                                                                                                                 WICESTAROSTA
                                                                                                                                                                                      Anna Michalczuk
 
Klauzula informacyjna art. 13 RODO ogłoszenie o przetargu na sprzedaż.
W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, w tym sprzedaży nieruchomości co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie (dane oferenta) i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu jest Starosta Żagański, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań, tel: 68 477 79 01, mail: starostwo@powiatzaganski.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Żaganiu możliwy jest pod adresem email (adres email): m.gesigora@powiatzaganski.pl
3) Jako Administrator, w celu przeprowadzania kwalifikacji i udziału w przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy dzierżawy/sprzedaży, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej z/do Starostwa Powiatowego w Żaganiu i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji, będziemy przetwarzać dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją postępowania na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020. 65 j. t.) i aktów wykonawczych do niej wydanych, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłanki legalności, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej jako RODO.
4) Dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych w zakresie archiwizacji dokumentów
5) Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do danych ww. oferentów i dzierżawcy/nabywcy mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
6) Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje: a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7) Podanie przez oferentów danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020. 1190 j. t.) i aktów wykonawczych do niej wydanych.
8) Starosta nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją