Pozostałe aktualności

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - gm. Iłowa

III i II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w gminie Iłowa, miejscowość Czyżówek.

III przetarg ustny nieograniczony na Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

STAROSTA ŻAGAŃSKI DZIAŁAJĄC W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA
na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2020. 1990 j. t.)
Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Lp
Położenie i opis nieruchomości
Nr działki
Pow.
 KW
Przeznaczenie w planie
Zagospodarowania
Przestrzennego
 
Cena
Wywoławcza nieruchomości/Wadium
 
Godzina przetargu
1
Obręb Czyżówek, gm. Iłowa nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona. Kształt działki to prostokąt. Teren nieruchomości równy, porośnięta drzewami i krzewami. Działka przy granicy z rowem. Działka nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa.
działka nr 64 o pow. 0,09 ha oznaczona użytkiem PsIV (Pastwiska trwałe), KW ZG1G/00059644/2
Brak obciążeń i zobowiązań dotyczących zbywanej nieruchomości
Dla nieruchomości została wydana decyzja Burmistrza Iłowej nr 16/2017 z 01.04.2017 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastruktura techniczną.
 
25 000,00 zł do której zostanie doliczony obwiązujący podatek Vat (23%)
Wadium:
5 000,00 zł
09.00
2
Obręb Czyżówek, gm. Iłowa, nieruchomość gruntowa niezabudowana. Teren nieuzbrojony, niezagospodarowany, nieogrodzony. Działka ma kształt regularny, zbliżony do kwadratu. Dostęp do drogi gruntowej przez działkę oznaczoną nr 50 stanowiącą własność gmina Iłowa. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa.
Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, natomiast obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iłowa uchwalone Uchwałą Rady Gminy Iłowa nr 260/7/XXXV/17 z dnia 29 marca 2017 roku, obszar ten oznaczony jest jako tereny chronione III klasy bonitacyjnej, ponadto ustalono, że dla nieruchomości oznaczonej nr 80/8 z której powstała działka 80/15 została wydana przez Burmistrza Iłowej decyzja o warunkach zabudowy nr 15/2017 z dnia 28.03.2017 r. dla inwestycji polegającej budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
działka nr 80/15 o pow. 0,0917 ha oznaczona użytkiem RVI (grunty orne)
KW – ZG1G/00021475/1
Brak obciążeń i zobowiązań dotyczących zbywanej nieruchomości
Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, natomiast obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iłowa uchwalone Uchwałą Rady Gminy Iłowa nr 260/7/XXXV/17 z dnia 29 marca 2017 roku, obszar ten oznaczony jest jako tereny chronione III klasy bonitacyjnej, ponadto ustalono, że dla nieruchomości oznaczonej nr 80/8 z której powstała działka 80/15 została wydana przez Burmistrza Iłowej decyzja o warunkach zabudowy nr 15/2017 z dnia 28.03.2017 r. dla inwestycji polegającej budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
27 000,00 zł do której zostanie doliczony obwiązujący podatek Vat (23%)
Wadium:
5 400,00 zł
09.30
 
I przetarg ustny nieograniczony odbył się 12.10.2020 r. II Przetarg odbył się w dniu 16.03.2021 r. III Przetarg odbędzie się w dniu 05.05.2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39, pokój nr 100. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 29.04.2021 r. i do tego dnia winno znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Żaganiu - PKO Bank Polski S.A. 96 1020 5402 0000 0602 0336 8206. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Starosta Żagański nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.
Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu do dnia 29.04.2021 r., przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub prawną musi okazać się stosownym pełnomocnictwem z poświadczonym notarialnie podpisem, małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Podmioty będące cudzoziemcami muszą wykazać stosowne zezwolenie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017.2278 t.j.).
Wylicytowana cena nieruchomości podlega zapłacie w takim terminie, aby najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa Powiatowego. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sądowej spoczywają na nabywcy. Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy sprzedaży powodują przepadek wadium, a przetarg czyni się za niebyły. O terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wszelkie dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Żaganiu ul. Jana Pawła II nr 9 pokój 105/106, tel. 068 477 58 10.
Ogłoszenie o przetargu będzie umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żaganiu, stronie www.powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl; www.monitorurzedowy.pl

II przetarg ustny nieograniczony na Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

STAROSTA ŻAGAŃSKI DZIAŁAJĄC W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA
na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2020. 1990 j. t.)
Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Lp
Położenie i opis nieruchomości
Przedmiot zbycia: Oznaczenie wg katastru nieruchomości, nr działki, pow, KW
Przeznaczenie w planie
Zagospodarowania
Przestrzennego
 
Cena
Wywoławcza nieruchomości/Wadium
 
Godzina przetargu
1
Obręb Czyżówek gm. Iłowa, Działka 79/6 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowana zbliżona kształtem do kwadratu, o konfiguracji płaskiej. Znajduje się na podwyższeniu terenu w stosunku do drogi publicznej. Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Sieć wodna i elektroenergetyczna w drodze publicznej w odległości ok. 70 m od działki.
Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczona nr 79/9 stanowiącą drogę wewnętrzną.
Działka 79/9 stanowi nieurządzoną drogę wewnętrzną, która zlokalizowana jest na podwyższonym terenie względem drogi publicznej i nie posiada zorganizowanego zjazdu.
79/6 o pow. 0,0738 ha wraz z udziałem 1/4 w działce nr 79/9 o pow. 0,0586 ha
KW – ZG1G/00059640/4 – Brak obciążeń i zobowiązań dla powyższych nieruchomości
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Iłowa”, uchwalonej przez Radę Miejską w Iłowej w dniu 29.03.2017 r. uchwałą nr 260/7/XXXV/17 działka położona jest
na terenie oznaczonej symbolem RMU jako tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oraz zagrodowej.
Dla nieruchomości przed jej podziałem dla działki 79/5 była wydana przez Burmistrza Iłowej decyzja nr 14/2017 o warunkach zabudowy dla Inwestycji polegającej na budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną
24 250,00 zł do której zostanie doliczony obwiązujący podatek Vat (23%)
Wadium:
4 800,00 zł
10.00
2
Obręb Czyżówek gm. Iłowa, Działka 79/7 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowana zbliżona kształtem do trapezu, o konfiguracji płaskiej. Znajduje się na podwyższeniu terenu w stosunku do drogi publicznej. Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Sieć wodna i elektroenergetyczna w drodze publicznej w odległości ok. 90 m od działki. Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczona nr 79/9 stanowiącą drogę wewnętrzną.
Działka 79/9 stanowi nieurządzoną drogę wewnętrzną, która zlokalizowana jest na podwyższonym terenie względem drogi publicznej i nie posiada zorganizowanego zjazdu.
79/7 o pow. 0,0793 ha wraz z udziałem 1/4 w działce nr 79/9 o pow. 0,0586 ha
KW – ZG1G/00059640/4 – Brak obciążeń i zobowiązań dla powyższych nieruchomości
25 650,00 zł do której zostanie doliczony obwiązujący podatek Vat (23%)
Wadium:
5 100,00 zł
10.30
3.
Obręb Czyżówek gm. Iłowa, Działka 79/8 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowana zbliżona kształtem do regularnego dającego swobodę zabudowy, o konfiguracji płaskiej. Znajduje się na podwyższeniu terenu w stosunku do drogi publicznej. Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Sieć wodna i elektroenergetyczna w drodze publicznej w odległości ok. 38 m od działki. Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczona nr 79/9 stanowiącą drogę wewnętrzną.
Działka 79/9 stanowi nieurządzoną drogę wewnętrzną, która zlokalizowana jest na podwyższonym terenie względem drogi publicznej i nie posiada zorganizowanego zjazdu.
79/8 o pow. 0,1136 ha wraz z udziałem 1/4 w działce nr 79/9 o pow. 0,0586 ha
KW – ZG1G/00059640/4 – Brak obciążeń i zobowiązań dla powyższych nieruchomości
32 150 zł do której zostanie doliczony obwiązujący podatek Vat (23%)
Wadium:
6 000,00 zł
 
 
11.00
4.
Obręb Czyżówek gm. Iłowa, Działka 79/10 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowana zbliżona kształtem do regularnego dającego swobodę zabudowy, o konfiguracji płaskiej. Znajduje się na podwyższeniu terenu w stosunku do drogi publicznej. Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Sieć wodna i elektroenergetyczna w drodze publicznej w odległości ok. 15 m od działki. Zachodnia część działki zakrzaczona i zadrzewiona. Cześć terenu wykazuje spadek w kierunku zachodnim (drogi) Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczona nr 79/9 stanowiącą drogę wewnętrzną. Działka 79/9 stanowi nieurządzoną drogę wewnętrzną, która zlokalizowana jest na podwyższonym terenie względem drogi publicznej i nie posiada zorganizowanego zjazdu.
79/10 o pow. 0,1180 ha wraz z udziałem 1/4 w działce nr 79/9 o pow. 0,0586 ha
KW – ZG1G/00059640/4 – Brak obciążeń i zobowiązań dla powyższych nieruchomości
32 250 zł  do której zostanie doliczony
obwiązujący podatek Vat (23%)
Wadium:
6 200,00 zł 
11.30
 
I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 16.03.2021 r. II przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 05.05.2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39, pokój nr 100. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 29.04.2021 r. i do tego dnia winno znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Żaganiu - PKO Bank Polski S.A. 96 1020 5402 0000 0602 0336 8206. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu do dnia 29.04.2021 r., przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub prawną musi okazać się stosownym pełnomocnictwem z poświadczonym notarialnie podpisem, małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Podmioty będące cudzoziemcami muszą wykazać stosowne zezwolenie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017.2278 t.j.).
Wylicytowana cena nieruchomości podlega zapłacie w takim terminie, aby najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa Powiatowego. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sądowej spoczywają na nabywcy. Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy sprzedaży powodują przepadek wadium, a przetarg czyni się za niebyły. O terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wszelkie dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Żaganiu ul. Jana Pawła II nr 9 pokój 105/106, tel. 068 477 58 10.
Ogłoszenie o przetargu będzie umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żaganiu, stronie www.powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl; www.monitorurzedowy.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki