Pozostałe aktualności

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Obręb Czyżówek gm. Iłowa działka nr 64 o pow. 0,09 ha
Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 25 .2023
Starosty Żagańskiego
z dnia 10.03.2023 r.
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Obręb Czyżówek gm. Iłowa działka nr 64 o pow. 0,09 ha, oznaczona użytkiem PsIV (pastwiska trwałe). Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, częściowo ogrodzona, o płaskim ukształtowaniu i regularnym kształcie zbliżonym do kwadratu, porośnięta intensywnie roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka graniczy od wschodu z rowem melioracyjnym. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz grunty niezabudowane (pastwisko). Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
 
Brak jest Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednakże zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa” zatwierdzonego Uchwałą nr 260/7/XXXV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29.03.2017 r. w/w działka oznaczona jest symbolem RMU – tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowo – usługowej oraz zagrodowej.
 
Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana przez Burmistrza Iłowej decyzja nr 16/2017 z dnia 01.04.2017 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną.
 
 
KW – ZG1G/00059644/2 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej działki
 
  • Cena nieruchomości:                                                                                         31 446,00 zł
+ obowiązujący podatek VAT
 
  • Koszty sporządzenia wyceny:                                                                            900,00 zł
 
 
            Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j.) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
 
 
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono: dnia  14.03.2023 r.
Wykaz zdjęto:            dnia  .............................
Wykaz sporządziła: Izabela Żywiecka

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją