Pozostałe aktualności

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Żagańskim

30 maja w całej Polsce obchodzono Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Była to doskonała okazja do złożenia podziękowań rodzinom zastępczym z Powiatu Żagańskiego, które pod skrzydłami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu pełnią na co dzień rolę rodziców zastępczych i tworzą dzieciom dom. 
W Powiecie Żagańskim funkcjonują 123 rodziny zastępcze, w tym 84 rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, 33 rodziny niezawodowe oraz 6 rodzin zastępczych zawodowych. Łącznie w tych rodzinach przebywa 204 dzieci w wieku od urodzenia do pełnoletności.
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu to instytucja, która nie tylko nadzoruje funkcjonowanie rodzin zastępczych, ale również wspiera i otacza pełną opieką rodziny, które tworzą dom i odpowiednie warunki dla wychowania dzieci. 
 
Działania podejmowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu na rzecz rodzin zastępczych:
 
 • zapewnienie dzieciom opieki w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka: poszukiwanie miejsca w rodzinnych formach pieczy zastępczej, przygotowanie członków rodziny do procesu odbioru dziecka i organizowanie dowozu dziecka do rodzinnej pieczy zastępczej,
 • prowadzenie naboru i kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych,
 • zapewnianie rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby,
 • zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą  w tym organizacja grup wsparcia, poradnictwa specjalistycznego,
 • prowadzenie poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego oraz terapii pedagogicznej i psychologicznej dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych  w rodzinnej pieczy zastępczej,
 • umożliwienie osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą uzyskanie porady w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej,                     
 • prowadzenie poradnictwa dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą mającego  na celu zachowanie i wzmacnianie kompetencji oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
 • zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
 • sporządzanie diagnozy psychofizycznej dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka,
 • opracowanie planu pomocy dziecku
 • prowadzenie zajęć pedagogicznych wspierających rozwój dzieci
 • wsparcie, terapię psychologiczną
 • warsztaty Szkoła dla Rodziców
 • pomoc wychowankom w nauce
 • pedagogizacja opiekunów zastępczych: przekazywanie informacji o prawidłowościach rozwoju dzieci, wskazanie właściwych metod wychowawczych, pomoc w doborze zabawek edukacyjnych oraz organizowania dziecku czasu wolnego, udostępnienie literatury, zalecenia dot. konsultacji lekarskich  i psychologicznych
 • przeprowadzanie rozmów wychowawczych z dziećmi
 • pomoc rodzinom w redagowaniu wniosków: do sądu o przyznanie dziecku alimentów, do ZUS o przyznanie świadczenia wychowawczego, dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, renty rodzinnej, do poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych, przyznanie dziecku indywidualnego nauczania, objęcie terapią psychologiczną, pedagogiczną, biofeedbeck, do zakładu gospodarki mieszkaniowej o przyznanie lokalu mieszkalnego pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych i rodzinom zastępczym
 • współpraca z rodzicami biologicznymi: motywowanie do podjęcia działań umożliwiających odzyskanie władzy rodzicielskiej, udzielanie pomocy w redagowaniu pisma o powrót dzieci pod ich opiekę
 • udzielenie wsparcia rodzinom zastępczym i pełnoletnim wychowankom w postaci sporządzenia pozwów alimentacyjnych.
 
W dniu 30 maja 2023 r. z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu odbyło się spotkanie z rodzinami zastępczymi zawodowymi pracującymi na terenie powiatu żagańskiego. Dyrektor PCPR w Żaganiu Anna Kulczyńska wraz z Kierownikiem Działu Pieczy Zastępczej Panią Kariną Aksamit podziękowała Rodzicom za codzienny trud wkładany w wychowanie podopiecznych, a także miłość i opiekę, którą otaczają dzieci. 
 
- Dzień Rodzicielstwa Zastępczego jest dniem szczególnego celebrowania wrażliwości, dobroci, otwartego serca i poświęcenia drugiemu człowiekowi. Nie posiadając powyższych cech trudno pełnić tak ważną rolę. Państwu udaje się to od wielu lat. Za każdy rok, miesiąc, tydzień, dzień, godzinę trudu DZIĘKUJEMY. Państwa otwartość na potrzeby dzieci jest godna podziwu i zasługuje na uznanie. W tak ważnym dniu życzymy wszystkiego, co najlepsze: zdrowia, radości z każdego dnia, satysfakcji z pełnionego zadania i spełnienia w każdym obszarze życia - mówi Anna Kulczyńska, Dyrektor PCPR. 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją