Pozostałe aktualności

Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Powiatu Żagańskiego

XXXVII sesja Rady Powiatu Żagańskiego odbędzie się 7 czerwca 2023r. godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Powiatu.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XXXVI.2023 z dnia 29.03.2023 r.  z sesji Rady Powiatu Żagańskiego. 
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań przez PCPR w Żaganiu oraz ocena zasobów pomocy społecznej w Żaganiu. 
 5. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu żagańskiego za rok 2022.
 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały Nr XXXVII.1.2023 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Żagańskiego wotum zaufania. 
 8. Podjęcie uchwały Nr XXXVII.2.2023 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żagańskiego za 2022 r.
 9. Podjęcie uchwały Nr XXXVII.3.2023 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Żagańskiego absolutorium za 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały Nr XXXVII.4.2023 w sprawie zmian budżetu.
 11. Podjęcie uchwały Nr XXXVII.5.2023 w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030.
 12. Podjęcie uchwały Nr XXXVII.6.2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Żagań o statusie miejskim na rzecz Powiatu Żagańskiego 
 13. Podjęcie uchwały Nr XXXVII.7.2023 w sprawie zmiany uchwały nr XIX.4.2021 Rady powiatu Żagańskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Domu Dziecka nr 1 w Szprotawie.
 14. Podjęcie uchwały Nr XXXVII.8.2023 w sprawie zmiany uchwały nr XIX.6.2021 Rady powiatu Żagańskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Domu Dziecka nr 2 w Szprotawie.
 15. Podjęcie uchwały Nr XXXVII.9.2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Terytorialnej dla Partnerstwa pn. „Razem dla rozwoju Powiatu Żagańskiego”.
 16. Podjęcie uchwały Nr XXXVII.10.2023 w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego przez Powiat Żarski zadania publicznego w zakresie orzekania o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, wydawania legitymacji i kart parkingowych osobom niepełnosprawnym z terenie Powiatu Żarskiego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu.
 17. Podjęcie uchwały Nr XXXVII.11.2023 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII.3.2022 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2023 r. za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 18. Podjęcie uchwały Nr XXXVII.12.2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Żagańskiego na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze.
 19. Podjęcie uchwały Nr XXXVII.13.2023 w sprawie petycji w interesie publicznym.
 20. Podjęcie uchwały Nr XXXVII.14.2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora PCUW w Żaganiu. 
 21. Podjęcie uchwały Nr XXXVII.15.2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora PCUW w Żaganiu.
 22. Informacja z prac Zarządu Powiatu Żagańskiego pomiędzy sesjami.
 23. Odczytanie interpelacji złożonych przez radnych na piśmie.
 24. Wnioski.
 25. Informacje, oświadczenia, sprawy różne.
 26. Zamknięcie obrad XXXVII sesji.
/-/ Sebastian Galasiak 
Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją