Pozostałe aktualności

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej nr działki 72/24

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej nr działki 72/24  
 
1. Jednostka ewidencyjna 081009_2 Żagań – obszar wiejski, obręb Rudawica, nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona ewidencyjnie działką nr 72/36 o pow. 0,2078 ha, stanowiąca w całości użytek RV. Dojazd do działki drogą gruntową nieutwardzoną. Kształt nieregularny, wielokąt. Działka częściowo ogrodzona, częściowo pokryta trawą, częściowo betonem, porośnięta nielicznymi drzewami nie stanowiącymi wartości użytkowej. Na działce znajdują się pozostałości silosów rolniczych oraz gruzowisko materiałów budowlanych, gruzu i innych odpadów. W sąsiedztwie zabudowa zagrodowa i pola uprawne.
Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żagań uchwalonej uchwałą przez Radę Gminy Żagań w dniu 17 czerwca 2020 uchwała nr XIX/141/2020, przedmiotowy teren  znajduje się na terenach zorganizowanej działalności inwestycyjnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej.
 
KW –  KW ZG1G/00044312/8
- wartość rynkowa nieruchomości określona przez  rzeczoznawcę majątkowego wynosi:           26 250,00 zł
Wycena: 540,00 zł
Podział: 922,50 zł
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu. Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
 
Wykaz wywieszono: dnia 08.01.2021 r.
Wykaz zdjęto   : dnia .....................
Wykaz sporządziła  : Anna Kudyba
 
czytaj dalej

Koronawirus - niezbędne informacje!

Zapoznaj się z przedstawianymi materiałami, zachowaj wskazane środki ostrożności oraz zastosuj się do prezentowanych zaleceń.
 

Załączniki

Powrót do pracy. Projekt dla osób bezrobotnych, a także rodziców

W związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach środków Unii Europejskiej, Językowa ,,Chatka Puchatka” Monika Dominiak oraz Fundacja ,,Przedsiębiorczość”, zapraszają do udziału w projekcie nr RPLB.06.04.00-08-0015/20-00 pt: Żłobek w Żaganiu szansą na powrót na rynek pracy rodziców dzieci do 3 roku życia Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020,Działanie 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.
 
Pozyskanie dofinansowania pozwala na utworzenie dodatkowych 10 miejsc w żłobku dla 10 kobiet z miasta i gminy wiejskiej Żagań, które powrócą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka. Dzięki projektowi dla 10 kobiet zostanie zorganizowana opieka i sfinansowane koszty opieki nad dziećmi do lat 3 w nowym oddziale żłobka Językowa ,,Chatka Puchatka” Monika Dominiak przez okres 22 miesięcy.
 
Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety z miasta i gminy wiejskiej Żagań, sprawujące opiekę nad dzieckiem do 3 roku życia, które chcą skorzystać ze wsparcia polegającego na objęciu opieką dziecka w żłobku i zobowiążą się do powrotu na rynek pracy do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie.
 
Osoby o których mowa, muszą spełnić co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
  • osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (5 K)
  • osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim uznawane są za pracujące). Dodatkowo osoby przebywające na urlopie wychowawczym, które jednocześnie pracują (nawet w niepełnym wymiarze czasu) również uznawane są za pracujące (5K)
Rekrutacja do projektu będzie trwała od 02.11.2020r. do 30.11.2020r. 
 
Dokumenty rekrutacyjne, należy składać zgodnie z zapisami w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
 
Dokumenty dostępne są do pobrania w Biurze Projektu, Czerwonego Krzyża 25B, 68-200 Żary w Żłobku w Żaganiu przy ul. Skarbowej 9, 68-100 oraz na stronie internetowej www.chatkapuchatka.info, www.fundacja.zary.pl
 
Zgłoszenia rekrutacyjne przyjmowane są w godz. od 07.00 – 15.00 od 02.11.2020 do 30.11.2020r. w biurze Projektu przy ul. Czerwonego Krzyża 25 B, 68-200 Żary, lub w Żłobku w Żaganiu przy ul. Skarbowej 9, 68-100, można również komplet dokumentów wysłać mailowo na adres: condchatkapuchatkazagan@wp.pl
 
Więcej informacji
 
Biuro Projektu:
Językowa Chatka Puchatka Monika Dominiak
ul. Czerwonego Krzyża 25B, 68-200 Żary
www.chatkapuchatka.info
tel. 536 929 551
 
Partner Projektu:
Fundacja Przedsiębiorczość
ul. Mieszka I 13, 68-200 Żary
www.fundacja.zary.pl
tel. 533 322 618
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3
 
Baner z informacjami o rekrutacji.

Ogrom pasji i taneczne sukcesy

Starosta Henryk Janowicz zaprosił na spotkanie podopieczne Artura Niezgody. Dziewczęta, które rozwijają swój talent taneczny, reprezentują Powiat Żagański na wielu prestiżowych zawodach zdobywając ogromne sukcesy. Chcąc docenić podejmowane przez nie wyzwania, starosta Henryk Janowicz oraz wicestarosta Anna Michalczuk, nagrodzili tancerki powiatowymi gadżetami. Dziewczęta pochawaliły się zdobytymi pucharami i dyplomami na Mistrzostwach Krajowych IDO.
 
- Pan Artur Niezgoda, który trenuje z dziećmi i młodzieżą z powiatu żagańskiego, podjął się nie lada wyzwania. Praca, którą wykonuje przynosi znakomite efekty. Jego podopieczni stają na podium, osiągają coraz to lepsze wyniki, ale co najważniejsze rozwijają swoje umiejętności. Trenują, rywalizują i mają pasje. Takie działania zawsze będziemy wspierać i doceniać - mówi starosta Henryk Janowicz.
 
Upominkami wyróżnione zostały Maja i Julia Żołyńskie, Aleksandra Franczyk oraz Klaudia Pawlicka. Towarzyszył im niezwykle dumny trener Artur Niezgoda.
 
- Cieszy nas fakt, że mimo tego co dzieje się dookoła, Pan Artur Niezgoda, potrafi znaleźć bezpieczny sposób na dalszy rozwój dzieci i młodzieży z naszego powiatu. Mimo przerwy, dziewczęta wróciły na treningi i walczą w zawodach reprezentując nasz region. Niezwykłe talenty, zapał i kawał dobrej roboty. Gratulujemy - mówi wicestarosta Anna Michalczuk.

Wykazy nieruchomości

Karczówka, gmina Brzeźnica, udział 1/3 w działce oznaczonej nr 217

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr  59.2020
Starosty Żagańskiego
z dnia 12.10.2020r.
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Obręb Karczówka, gmina Brzeźnica, udział 1/3 w działce oznaczonej nr 217 o pow. 0,2089 ha. Przez działkę prowadzona jest droga o nawierzchni utwardzonej – brukowanej i umożliwia  dojazd z drogi publicznej do działki oznaczonej nr 219.  Kształt działki nieregularny, nieruchomość częściowo uporządkowana i zagospodarowana, a w większej części niezagospodarowana, porośnięta drzewami i krzewami.
Brak Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uchwalonej uchwałą nr VI/33/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 19 maja 2015 r. – obszar rolniczy.
KW – ZG1G/00010658/8
  • cena nieruchomości: 3 480,00 zł 
  • Koszty sporządzenia wyceny:  360,00 zł
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. 2020 poz. 65 z późniejszymi zamianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono: dnia 14.10.2020 r.
Wykaz zdjęto: dnia .....................
Wykaz sporządziła:  Anna Kudyba
Informacja o wykazie zostanie podana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www. powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl , tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.monitorurzedowy.pl

Czyżówek gm. Iłowa nieruchomość niezabudowana oznaczona ewidencyjnie numerem działki: 20/6

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Starosty Żagańskiego nr 60/2020
z dnia 12.10.2020 r.
 
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat stanowiącej
własność Skarbu Państwa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
 
  1. Obręb Czyżówek gm. Iłowa nieruchomość niezabudowana oznaczona ewidencyjnie numerem działki: 20/6 o pow. 0,68 ha oddana w dzierżawę na cele rolne. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat.
  2. Położona na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona w strefie produkcji rolnej.
  3. Czynsz dzierżawny roczny w dotychczasowej wysokości według poprzedniej umowy wynosić będzie 300,00 zł.
  4. Płatność: czynsz dzierżawny roczny będzie płatny z góry za dany rok w terminie 14 dni od podpisania umowy, a w latach następnych w terminie do 15 listopada rozpoczynając od roku 2021.
KW – ZG1G/00022690/1
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono: dnia: 14.10.2020 r
Wykaz zdjęto:          dnia: ................................
Wykaz sporządziła: Izabela Żywiecka

Wicestarosta uhonorowana medalem

Wicestarosta Anna Michalczuk na zaproszenie Kuratorium Oświaty wzięła udział w Wojewódzkich obchodach z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości wicestarosta nagrodzona została medalem Komisji Edukacji Narodowej.
 
Wojewódzkie obchody z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 12 października w Filharmonii Zielonogórskiej. Była to doskonała okazja do podziękowania pracownikom oświaty, nauczycielom, pedagogom i wychowawcom. W uroczystości udział wzięła wicestarosta Anna Michalczuk, która za wieloletnią pracę nauczyciela, a także zasługi na rzecz oświaty, odebrała z rąk Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka symboliczny medal.
 
- To dla mnie ogromne wyróżnienie i cieszę się, że mimo pełniącej teraz służby samorządowca, moja praca nauczyciela została doceniona. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zaproszenia mnie przez Kuratorium Oświaty na uroczyste obchody z okazji Dnia Edukacji Narodowej - mówi wicestarosta Anna Michalczuk.

Najserdeczniejsze życzenia!

"Kto zdobytą wiedzę pielęgnuje,
a nową bez ustanku zdobywa,
ten może być nauczycielem innych"
 
Konfucjusz
 
Z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i pracownikom obsługi i administracji, życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy, wielu sukcesów i spełenienia się w realizacji planów zawodowych.
 
Życzymy Państwu zdrowia, uśmiechu i pogody ducha. Dziękujemy za zaangażowanie w codzienną pracę z młodzieżą, a także wypełnianie niełatwych obowiązków. Dziękujemy za cierpliwość i wytrwałość.
 
Starosta Henryk Janowicz
Zarząd Powiatu Żagańskiego

Żagański Dzień Seniora

W poniedziałek 5 października Starosta Henryk Janowicz wspólnie z Burmistrzem Żagania Andrzejem Katarzyńcem otworzył Żagański Dzień Seniora. Samorządowcy wspólnie z Wicestarostą Anną Michalczuk przywitali wszystkich seniorów, dla których tego dnia Pałac Kultury przygotował szereg atrakcji. Oczywiście całe spotkanie przebiegało zgodnie z wytycznymi zapewniającymi bezpieczeństwo. Podczas spotkania gościem specjalnym był lek. med. Marek Femlak, który jako specjalista diabetolog i internista ze 105. Szpitala, opowiedział po krótce o zasadach bezpieczeństwa, którymi w szczególności seniorzy powinni się kierować na co dzień.
 
Na dziedzińcu Pałacu Książęcego w Żaganiu spotkali się seniorzy z całego powiatu żagańskiego. To dla nich z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, władze powiatu i miasta wspólnie przygotowały konkursy, zabawy i wiele innych atrakcji.
 
Na scenie plenerowej pojawiły się zespoły "Pod Różą", "Luna Rosa", "On i Oni", "Amigo" i "Wrzosów", które naszych wspaniałych seniorów porwały do tańca swoimi występami. Przy Centrum Informacji Turystycznej można było wziąć udział w grze terenowej. W przypałacowym parku spotkać można artystów, którzy spędzali czas pod okiem Pani Grażyny Kulej-Zwiernik.
 
Seniorzy spotkali się również wieczorem w Sali Kryształowej, gdzie czekał na nich wyjątkowy koncert Grażyny Łobaszewskiej. Tego wieczoru starosta Henryk Janowicz oraz Wicestarosta Anna Michalczuk powołali nowych członków do Powiatowej Rady Seniorów. Władze powiatu podziękowały również wszystkim seniorom za swoją działalność, aktywność i zaangażowanie.

Żołnierskiego szczęścia!

Tymi słowami gen. Jarosław Mika, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych przywitał nowego dowódcę Czarnej Dywizji w Żaganiu. Uroczystości przekazania obowiązków odbyły się w poniedziałek 5 października na Placu Maczka. Starosta Henryk Janowicz był jednym z gości wydarzenia.
 
Generał Dywizji, Dariusz Parylak, który do tej pory dowodził Czarną Dywizją, decyzją Ministra Obrony Narodowej będzie teraz dowódcą 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Na stanowisku Dowódcy 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej zastąpi go generał brygady, Piotr Trytek. Nowego dowódcę przywitał gen. Jarosław Mika, lokalni samorządowcy, żołnierze, mieszkańcy Żagania, a także przedstawiciele służb mundurowych.
 
Podczas uroczystości dotychczasowy dowódca Dariusz Parylak podziękował staroście Henrykowi Janowiczowi za dotychczasową współpracę, wsparcie samorządu powiatowego, a także znakomitą atmosferę- Nasza Dywizja to przede wszystkim tradycja, dlatego jako samorząd będziemy je pielęgnować i wspierać działania wojska. Dziękuję za to wyróżnienie i za docenienie naszych starań, które owocują należytą współpracą - mówi starosta Henryk Janowicz.