Pozostałe aktualności

XXI sesja Rady Powiatu Żagańskiego

XXI sesja Rady Powiatu Żagańskiego odbędzie się 29 marca 2021r. o godz. 10:30, zgodnie art. 15zzx  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 1842) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie XXI sesji Rady Powiatu.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XIX.2021 z dnia 28.01.2021 r.  z sesji Rady Powiatu Żagańskiego 
 4. Przyjęcie protokołu nr XX.2021 z dnia 09.02.2021 r.  z sesji Rady Powiatu Żagańskiego 
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i ocena zagrożeń powiatu za rok 2020.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie żagańskim w 2020 roku.
 7. Informacja o stanie bezrobocia w powiecie żagańskim i funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w 2020 roku.
 8. Sprawozdania z prac Komisji Rady Powiatu Żagańskiego za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały Nr XXI.1.2021 w sprawie zmian budżetu.
 10. Podjęcie uchwały Nr XXI.2.2021 w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026.
 11. Podjęcie uchwały Nr XXI.3.2021 w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Powiatowi Żagańskiemu w 2021r.
 12. Podjęcie uchwały Nr XXI.4.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Żagańskiego.
 13. Informacja z prac Zarządu Powiatu Żagańskiego pomiędzy sesjami.
 14. Odczytanie interpelacji złożonych przez radnych na piśmie.
 15. Wolne wnioski i sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad XXI sesji.
 
/-/ Sebastian Galasiak 
Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją