Pozostałe aktualności

Wykaz zawierający opis nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 
WYKAZ
zawierający opis nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy
 
Adres nieruchomości
Gryżyce nr 4, gm. Żagań
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00061351/8; w ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jako jednostka ewidencyjna: Gryżyce, obręb: nr 0008, arkusz mapy 1, działka nr 9/3 o pow. 0,0958 ha
Stan nieruchomości
Własność. W udziale 1/1 właścicielem jest Skarb Państwa
Powierzchnia nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 0,0958 ha w skład, której wchodzi m.in. 3 samodzielne lokale mieszkalne wraz z przynależnościami
Opis nieruchomości/ lokalu
Nieruchomość gruntowa zabudowana z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej w skład, której wchodzi m.in.
Lokal nr 1 położony na parterze, składający się z pomieszczeń położonych na parterze, tj. pokoju, kuchni, WC, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 35,02 m2. Do lokalu przynależna piwnica o powierzchni 2,42 m2. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 3744/22746
Przeznaczenie nieruchomości w planie i sposób jej zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kopalni kruszywa i mieszkaniowych, obręb Gryżyce, gmina Żagań uchwalonego przez Radę Gminy w Żaganiu Uchwałą nr X/62/07 z dnia 26 listopada 2007 r. przedmiotowa działka przeznaczona jest na cele – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności.
Informacja o przeznaczeniu
Lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży na cele mieszkaniowe na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym
Cena nieruchomości tj. wartość lokalu wraz z przynależnościami i udziałem w nieruchomości wspólnej
Lokal nr 1: 13 500,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych)
Informacje dodatkowe
Brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej nieruchomości
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nie powinien być krótszy niż 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono: dnia:   26.03.2021 r.
Wykaz zdjęto:          dnia: .....................................
Wykaz sporządziła:     Izabela Żywiecka

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją