Pozostałe aktualności

Wykaz nieruchomości zabudowanej będącej w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Obręb Borowina, gm. Szprotawa Działka nr 340/2 o pow. 0,5939 ha

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BĘDĄCEJ W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM
SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
W DRODZE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
czytaj dalej

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości Skarbu państwa

STAROSTA ŻAGAŃSKI DZIAŁAJĄC W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA
na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2020. 1990 j. t.)
Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
czytaj dalej

Dofinansowania do szkoleń dla MMŚP

 
Od 18.01.2021 r. został uruchomiony nabór Formularzy Zgłoszeniowych w ramach projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II”. Nabór ten jest  dedykowany WYŁĄCZNIE do grup priorytetowych, tj. do pracowników o niskich kwalifikacjach i/lub w wieku 50 lat i więcej. Istnieje możliwość złożenia Formularza Zgłoszeniowego na studia podyplomowe, wówczas ww. ograniczenia nie mają zastosowania.
 
 
 
 
Projekt jest skierowany jest do Pracodawców i ich pracowników z powiatów:
 • krośnieńskiego,
 • nowosolskiego,
 • świebodzińskiego,
 • wschowskiego,
 • żagańskiego,
 • żarskiego,
 • zielonogórskiego
 • oraz miasta Zielona Góra.
Z dofinansowania mogą skorzystać wyłącznie ci pracownicy, którzy dotychczas nie skorzystali ze wsparcia w ramach I edycji Projektów w subregionie zielonogórskim i gorzowskim, w ramach Działania 6.5 RPO-L2020 w województwie lubuskim.
 
Maksymalna wysokość dofinansowania dla przedsiębiorstwa wynosić będzie odpowiednio dla:
 • mikro przedsiębiorstwo: 20 000,00 PLN,
 • małe przedsiębiorstwo: 30 000,00 PLN,
 • średnie przedsiębiorstwo: 60 000,00 PLN.
Maksymalna wysokość dofinansowania dla jednego pracownika to 10 000,00 PLN.
 
 Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie wyłącznie do usług dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych na stronie: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl  w tym:
a) usług szkoleniowych;                 b) usług doradczych;                   c) usług jednorazowych.
 
Więcej informacji o II edycji projektu znajduje się na stronie:  www.lubuskiebony.pl 
 
Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami:
INFOLINIA: 68 329 78 54 lub 690 970 426 lub 790 770 425
AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO  S.A.
ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra
tel.: 68 327 05 04, e-mail: konsultant@region.zgora.pl

Czas na rozwój Powiatu Żagańskiego - ankieta dla mieszkańców

Powiat Żagański przystąpił do pilotażowego projektu, dzięki któremu w partnerstwie z naszymi sąsiadami gminami Małomice, Niegosławice i Szprotawa, będziemy skuteczniej ubiegać się o wsparcie unijne i efektywniej realizować przedsięwzięcia inwestycyjne. Efekty uczestnictwa w projekcie zależą jednak od mieszkańców Powiatu Żagańskiego, których zachęcamy do wypełnienia ankiety. To pozwoli na opracowanie dalszej strategii rozwoju miejsc, w których Państwo żyjecie !
 
Ankieta, którą przygotowało Centrum Wsparcia Doradczego jest całkowicie anonimowa, a jej wypełnienie potrwa zaledwie kilka minut. Badanie potrwa do 15 lutego br., a dzięki uzyskanym wynikom Powiat Żagański może liczyć na wsparcie w dalszym rozwoju.
 
 
Jest to pierwszy etap  projektu, w którym postawiona zostanie diagnoza dotycząca aktualnego stanu poszczególnych samorządów. Następnie rozpoczną się pracę, których efektem ma być opracowanie strategii rozwoju. Tylko dzięki głosom mieszkańców uda się ocenić potrzeby, problemy, mocne i słabe strony poszczególnych Gmin.
 
Zapraszamy zatem do wypełnienia ankiety dotyczącej Waszego zdania o miejscu, w którym żyjecie. Wasze opinie pozwolą lepiej dostosować politykę samorządu do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Końcowym efektem Programu ma być powstrzymanie emigracji młodych osób i zachęcenie mieszkańców do wiązania życiowych planów właśnie z Powiatem Żagańskim

Przetargi na sprzedaż nieruchomości Powiatu Żagańskiego i skarbu Państwa

ZARZĄD POWIATU ŻAGAŃSKIEGO DZIAŁAJĄC
na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2020.1990 j.t.)
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żagańskiego
oraz
STAROSTA ŻAGAŃSKI DZIAŁAJĄC W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA
na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2020.1990 t.j.)
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 

I przetarg ustny nieograniczony na Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żagańskiego

Lp.
Położenie i opis nieruchomości
Przedmiot zbycia, Oznaczenie wg katastru nieruchomości
Księga wieczysta/ obciążenia i zobowiązania
Przeznaczenie w planie
Zagospodarowania
Przestrzennego
Cena wywoławcza Nieruchomości/Wadium
Godzina Przetargu
1
Obręb 0001  miasta Iłowa, ul. Ogrodowa
Działka 494/21 (użytek PsV) stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną zbliżoną kształtem do trapeza, o konfiguracji płaskiej, umożliwiająca racjonalne jej wykorzystanie.
Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej.
Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczona nr 494/28 stanowiącą drogę wewnętrzną.
494/21 o pow. 0,1956 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 494/28 o pow. 0,2916 ha
 
KW ZG1G/00013973/3 Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży obciążona jest trwałym zarządem ustanowionym na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (poprzednio: Ponadgimnazjalnych w Iłowej).w stosunku do Nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży zostanie niezwłocznie wygaszony trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu.
Dla działki oznaczonej nr 494/28 prowadzona jest Księga wieczysta o nr ZG1G/00060147/8, Brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanych nieruchomości
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o zmianę „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Iłowa”, uchwalonej przez Radę Miejską w Iłowej w dniu 29.03.2017 r. uchwałą nr 260/7/XXXV/17 działka położona jest
na terenie w części oznaczonej symbolem MU jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zabudowy produkcyjnej oraz usługowej.
Dla nieruchomości przed jej podziałem dla działki 494/16 była wydana przez Burmistrza Iłowej decyzja nr 40/2016 o warunkach zabudowy dla Inwestycji polegającej na budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną
49 230,00 zł
do której zostanie doliczony podatek Vat
Wadium:
4 500,00 zł
 
09.00
 
2
Obręb 0001  miasta Iłowa, ul. Ogrodowa
Działka 494/22 (użytek RVI o pow. 0,0061 ha i PsV- 0,1140 ha) stanowi nieruchomość gruntową niezabudowana zbliżoną kształtem do prostokąta, o konfiguracji płaskiej, umożliwiająca racjonalne jej wykorzystanie.
Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej.
Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczona nr 494/28 stanowiącą drogę wewnętrzną.
494/22 o pow. 0,1201 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 494/28 o pow. 0,2916 ha
 
36 030,00 zł
do której zostanie doliczony podatek Vat
Wadium:
4 000,00 zł
 
9.30
3
Obręb 0001  miasta Iłowa, ul. Ogrodowa
Działka 494/32 (użytek RVI-0,1416 ha; W-RVI – 0,0087 ha; LsV- 0,0420 ha) stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną , niezagospodarowaną, nieogrodzoną o kształcie nieregularnym zbliżonym do trapezu, o konfiguracji płaskiej, porośniętej w części drzewami oraz w bliskiej odległości od granicy działki przechodzi rów co nie przeszkadza w racjonalnym jej wykorzystaniu.
Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej.
Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczona nr 494/28 stanowiącą drogę wewnętrzną.
494/32 o pow. 0,1923 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 494/28 o pow. 0,2916 ha
 
48 500,00 zł
do której zostanie doliczony podatek Vat
Wadium:
5 000,00 zł
10.00
 
I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 01.03.2021 r.  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39, pokój nr 100. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 24.02.2021 r. w wymaganej wysokości i do tego dnia winno znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Żaganiu - PKO Bank Polski S.A. 96 1020 5402 0000 0602 0336 8206. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Ogłoszenie o przetargu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żaganiu, na stronie internetowej www.powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl; www.monitorurzedowy.pl;
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu przetargu i okażą się dowodem osobistym, który będzie legitymował osobę fizyczną lub w przypadku osoby prawnej dokument potwierdzający wpis do rejestru przedsiębiorców (aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego) lub stosowne pełnomocnictwo uprawniające do działania w imieniu osoby fizycznej lub prawnej. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2020.1359 t.j.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości, potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Brak wyrażenia zgody przez jednego ze współmałżonków przy zawieraniu aktu notarialnego będzie skutkował przepadkiem wniesionego wadium a przetarg czynić się będzie za niebyły. Podmioty będące cudzoziemcami muszą wykazać stosowne zezwolenie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Wylicytowana cena nieruchomości podlega zapłacie w takim terminie, aby najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa Powiatowego. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sądowej spoczywają na nabywcy. Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy sprzedaży powodują przepadek wadium, a przetarg czyni się za niebyły. O terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wszelkie dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Żaganiu ul. Jana Pawła II nr 9 pokój 105, tel. 068 477 58 10.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Lp. Położenie i opis nieruchomości
Nr działki
Pow.
KW
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywoławcza nieruchomości/ Wadium Godzina przetargu
1 Obręb Nowa Kopernia gm. Szprotawa, działka niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona. Dojazd do działki drogą gruntową, będącą w średnim stanie technicznym. Kształt regularny w formie prostokąta o nieznacznych załamaniach. Teren równy. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz pola uprawne. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej. Działka nr 176 o pow. 0,15 ha, stanowiąca użytek Bz – tereny rekreacyjno – wypoczynkowe. KW ZG1G/00044462/4. Brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej działki. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Szprotawa i Nowa Kopernia – Polkowiczki uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/192/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 czerwca 2012 roku oraz zmianą MPZP uchwalonego uchwałą Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 23 grudnia 2018 roku, przedmiotowa działka oznaczona na rysunku planu symbolem MN – przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
55 500,00 zł
Wadium: 5 550 zł.
Do ceny nabycia zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT
 
10.30
2 Obręb Karczówka, gmina Brzeźnica, Kształt działki nieregularny, nieruchomość częściowo uporządkowana i zagospodarowana, a w większej części niezagospodarowana, porośnięta drzewami i krzewami Przez działkę prowadzona jest droga o nawierzchni utwardzonej – brukowanej i umożliwia  dojazd z drogi publicznej do działki oznaczonej nr 219.
udział 1/3 w działce oznaczonej nr 217 o pow. 0,2089 ha stanowiąca użytek PsIV-0,1706ha, N-0,0383 ha KW – ZG1G/00010658/8
Brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej działki.
Brak Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uchwalonym uchwałą nr VI/33/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 19 maja 2015 r. – obszar rolniczy
3 840,00zł
Wadium 500,00 zł
11.00
 
Przetarg odbędzie się w dniu  01.03.2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39, pokój nr 100. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 23.02.2021 r. i do tego dnia winno znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Żaganiu - PKO Bank Polski S.A. 96 1020 5402 0000 0602 0336 8206. Wpłacone wadium podlega:  - wliczeniu w  poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, - przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg do zawarcia umowy, - zwrotowi w ciągu 3 dni, po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Osobom, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. przysługuje prawo do zwolnienia z tego obowiązku w przypadku, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu do dnia 23.02.2021 r., przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Starosta Żagański nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wylicytowana cena nieruchomości podlega zapłacie w takim terminie, aby najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa Powiatowego. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sądowej spoczywają na nabywcy. Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy sprzedaży powodują przepadek wadium, a przetarg czyni się za niebyły. O terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wszelkie dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Żaganiu ul. Jana Pawła II nr 9 pokój 105/106 (po wcześniejszym umówieniu się na wizytę w urzędzie) lub pod nr tel. 068 477 58 10.. Ogłoszenie o przetargu będzie umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żaganiu, stronie www.powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl; www.monitorurzedowy.pl

Załączniki

Zawiadomienie o XIX sesji Rady Powiatu Żagańskiego

XIX sesja Rady Powiatu Żagańskiego odbędzie się 28 stycznia 2021r. godz. 8:30, zgodnie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 1842) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 
 
 
Proponowany porządek obrad: 
 1. Otwarcie XIX sesji Rady Powiatu.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XVII.2020 z dnia 30.11.2020 r.  z sesji Rady Powiatu Żagańskiego. 
 4. Przyjęcie protokołu nr XVIII.2020 z dnia 18.12.2020 r.  z sesji Rady Powiatu Żagańskiego. 
 5. Podjęcie uchwały Nr XIX.1.2021 w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Żagańskiego.
 6. Podjęcie uchwały Nr XIX.2.2021 w sprawie nadania statutu Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Żagańskiego.
 7. Podjęcie uchwały Nr XIX.3.2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/8/2005 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powołania placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego.
 8. Podjęcie uchwały Nr XIX.4.2021 w sprawie nadania statutu Powiatowego Domu Dziecka Nr 1 w Szprotawie.
 9. Podjęcie uchwały Nr XIX.5.2021 w sprawie utworzenia Powiatowego Domu Dziecka Nr 2 z siedzibą w Szprotawie.
 10. Podjęcie uchwały Nr XIX.6.2021 w sprawie nadania statutu Powiatowego Domu Dziecka Nr 2 w Szprotawie.
 11. Podjęcie uchwały Nr XIX.7.2021 w sprawie zmian budżetu.
 12. Podjęcie uchwały Nr XIX.8.2021 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia Oświatowego w Żaganiu w wyższej wysokości.
 13. Informacja z prac Zarządu Powiatu Żagańskiego pomiędzy sesjami.
 14. Odczytanie interpelacji złożonych przez radnych na piśmie.
 15. Wolne wnioski i sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad XIX sesji.
/-/ Tomasz Hucał
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego

Komunikat dot. zwalczania koronawirusa w przygranicznych krajach związkowych Niemiec

W związku z faktem, iż duża liczba mieszkańców województwa lubuskiego, a w tym powiatu żagańskiego, pracuje bądź prowadzi działalność gospodarczą na terenie Niemiec lub jest w inny sposób związana z gospodarką czy instytucjami niemieckimi (np. system ochrony zdrowia czy system oświaty), Wojewoda Lubuski przekazał informacje w sprawie nowych przepisów dot. zwalczania koronawirusa w przygranicznych krajach związkowych Niemiec.
 
Informacja w sprawie nowych przepisów dot. zwalczania koronawirusa w przygranicznych krajach związkowych Niemiec
 
Ze względu na utrzymującą się trudną sytuację w związku ze zwalczaniem COVID-19, rząd federalny i kraje związkowe uzgodniły w dniu 5 stycznia 2021 r. dalsze środki. Celem tych działań jest ograniczenie liczby zakażeń koronawirusem w Niemczech, które znacznie wzrosły wraz z nadejściem zimy, oraz umożliwienie służbom zdrowia możliwie jak najdokładniejszą identyfikację łańcuchów zakażeń. Obciążenie niemieckiego systemu opieki zdrowotnej utrzymuje się na wysokim poziomie i nadal rośnie. Ponadto warunki sezonowe w miesiącach zimowych sprzyjają rozprzestrzenianiu się wirusa.
 
Część uchwały z dnia 05 stycznia 2021 r. stanowi wprowadzenie rozszerzonego obowiązku przeprowadzenia testów poza istniejącym już obowiązkiem odbycia kwarantanny dla osób przyjeżdżających z zagrożonych obszarów. W przypadku wjazdu z obszarów ryzyka na terytorium Niemiec zasadniczo należy dodatkowo wprowadzić obowiązek przeprowadzenia testów przy wjeździe poza istniejącym obowiązkiem odbycia dziesięciodniowej kwarantanny, który można zakończyć przed terminem, jeżeli wynik testu na koronawirusa, przeprowadzonego najwcześniej piątego dnia kwarantanny, będzie negatywny (strategia dwóch badań).
 
Szczegółowe uzgodnienia zawarte między rządem federalnym a krajami związkowymi można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/bund-laender-beschluss-1834282. Wdrażanie postanowień odbywa się na podstawie odpowiednich rozporządzeń dotyczących kwarantanny obowiązujących w danych krajach, które mogą różnić się szczegółami z uwzględnieniem rozwoju regionalnego. Odpowiednie linki do rozporządzeń dotyczących kwarantanny w poszczególnych krajach, określające również okres ich trwania, znajdują się poniżej.
 
Poniższe zestawienie przedstawia krótki opis. W tym miejscu należy również odnieść się do (nowego) rozporządzenia w sprawie ochrony przed ryzykiem zakażeń związanych z wjazdem do kraju, które zostało uchwalone przez rząd federalny w dniu 13 stycznia 2021 r. Rozporządzenie zawiera i uzupełnia poprzednie zasady dotyczące obowiązkowego badania dla osób wjeżdżających z obszarów ryzyka, jak również ruchu turystycznego. Włączone zostały również dodatkowe postanowienia dotyczące nowych mutacji koronawirusa. Ponadto nowe zasady mają na celu jak największe ograniczenie dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w najbliższym czasie mogą nastąpić kolejne zmiany.
 
Meklemburgia-Pomorze Przednie
 
Pracownicy przygraniczni i osoby często przekraczający granicę są w Meklemburgii-Pomorzu Przednim nadal są zwolnieni z obowiązku odbywania kwarantanny, jeżeli posiadają negatywny wynik testu (możliwe są również szybkie testy), który został przeprowadzony nie wcześniej niż cztery dni przed wjazdem lub bezpośrednio po wjeździe.
 
Zasadniczo istnieje specjalne rozporządzenie dotyczące uczniów, zgodnie z którym nie ma ani obowiązku odbywania kwarantanny ani przeprowadzania testów, ponieważ przyjmuje się, że szkoły mają odpowiedni plan higieny i bezpieczeństwa. Jednak pełnoletni uczniowie podlegają obowiązkowym poddania się testom (w tym szybkim testom). Wynik testu nie może być starszy niż cztery dni w przypadku regularnych wjazdów.Wynik testu należy przedłożyć w formie papierowej lub elektronicznej, musi być sporządzony w języku niemieckim, angielskim lub francuskim i musi dotyczyć testu przeprowadzonego w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie opublikowanym przez Instytut Roberta Kocha na stronie: www.rki.de/covid-19-tests.
 
Zasadniczo za test musi zapłacić pracodawca lub osoba, która poddała się testowi.
 
Podstawę tych przepisów stanowi aktualne rozporządzenie w sprawie kwarantanny kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie, które można przeczytać tutaj: https://www.regierung-mv.de/corona/Verordnungen-und-Dokumente/.
 
Brandenburgia
 
Od dnia 16 grudnia 2020 r. zasadniczo skutkiem wjazdu do Brandenburgii lub wyjazdu z Brandenburgii przez granicę brandenbursko-polską jest odbycie 10-dniowej kwarantanny. Od dn. 13 stycznia 2021 r. wjazd do Brandenburgii będzie wymagał również przedłożenia testu na koronawirusa (możliwe są również szybkie testy), którego wynik nie jest starszy niż 48 godzin lub który należy przeprowadzić niezwłocznie po wjeździe. Dokument musi być wydany w języku niemieckim, angielskim lub francuskim. Koszty testu ponoszą osoby podróżujące.
 
Zasadniczo pracownicy przygraniczni są jednak zwolnieni z obowiązku odbywania kwarantanny i przeprowadzenia testu. Do grupy tej, podobnie jak wcześniej, należą na przykład osoby dojeżdżające do pracy lub uczniowie i studenci uczęszczający do placówek edukacyjnych w sąsiednim kraju. Wyłączone są również osoby, które wjeżdżają do Brandenburgii w celu podjęcia pracy przez co najmniej trzy tygodnie. Jednak w tym przypadku nie ma możliwości skontaktowania się z osobami spoza grupy pracowników w ciągu 10 dni od wjazdu, a pracodawca musi być w stanie udokumentować w urzędzie ds. zdrowia podjęcie odpowiednich działań.
 
Aktualne rozporządzenie w sprawie środków stosowanych w ramach kwarantanny dla osób przyjeżdżających i wyjeżdżających jest dostępne na stronie internetowej Centrum Zarządzania Kryzysowego w Brandenburgi (https://kkm.brandenburg.de/kkm/de/).
 
Saksonia
 
Dnia 08.01.2021 r. Saksonia przyjęła poprawkę do saksońskiego rozporządzenia w sprawie kwarantanny dotyczącej koronawirusa. Zawiera ona obowiązek przeprowadzania testów co tydzień dla osób dojeżdżających do pracy, studentów i praktykantów począwszy od dnia 18 stycznia 2021 r. Możliwe są również szybkie testy. Uznawane są badania przeprowadzane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Saksońskie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Transportu udziela dofinansowania w wysokości do 10 euro za test (wystarczy na szybkie testy) dla danych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa mogą składać wnioski w tej sprawie do Dyrekcji Kraju Związkowego Saksonia.
 
Zaktualizowany katalog FAQ zostanie wkrótce opublikowany tutaj: https://www.coronavirus.sachsen.de/informationen-fuer-einreisende-nach-sachsen-7298.html
Zmienione rozporządzenie zostanie opublikowane dnia 18 stycznia tutaj: https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html#a-7900
 
Informację uzyskano z Biura Koordynatora ds. Polsko-Niemieckiej Współpracy Międzyspołecznej i Przygranicznej, Premiera Brandenburgii, Dietmara Woidke. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi wytycznymi. 

Odeszła Irena Kuć, zasłużona dla naszego regionu działaczka PCK

Pani Irena Kuć z Polskim Czerwonym Krzyżem związana była od 1953 roku. Była jednym z najbardziej doświadczonych i ofiarnych działaczy organizacji PCK. W latach 1953-1956 była organizatorem pierwszych w kraju zbiorowych akcji honorowego krwiodawstwa w Polsce.
 
Placówka Terenowa Polskiego Czerwonego Krzyża w Żaganiu, którą kierowała przez kilka dziesięcioleci, była najlepszą i najbardziej operatywną jednostką w naszym województwie. Szczególnie duże osiągnięcia posiadała w zakresie honorowego krwiodawstwa, oświaty zdrowotnej i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.
 
Poza pracą zawodową, śp. Irena Kuć działała w wielu organizacjach zajmujących się między innymi sprawami dzieci, ludzi starszych i niedołężnych. - Była bardzo ceniona w swoim środowisku. Była postacią, która całe życie poświęciła na humanitarną działalność dla dobra człowieka – wspomina Paulina Grzesiowska-Nowak, Dyrektor Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża
 
Irena Kuć wyróżniona została m. in. Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża I stopnia, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Kryształowym Sercem
 
W naszej pamięci pozostanie na zawsze. Zarząd Powiatu Żagańskiego składa rodzinie oraz najbliższym najszczersze kondolencje życząc przy tym spokoju ducha. Prywatnie Pani Irena była ciocią Iwony Hryniewieckiej, sekretarz powiatu, która wspomina ją niezwykle ciepło.
 
- Zawsze była blisko ludzi i wsłuchiwała się w ich potrzeby, a w miarę swoich możliwości niosła pomoc. Nigdy nie pozostawała obojętna na to co dzieje się wokół niej. Miała wielu przyjaciół i znajomych. Pozostawała niezależna. Zapamiętam ją jako osobę pracowitą i niezwykle konsekwentną w swoich działanich - wspomina Iwona Hryniewiecka, sekretarz powiatu.
 
- Kiedy zaczęłam działalność w PCK p.Irena była już na emeryturze, ale od wielu osób słyszałam powtarzane słowa, jak wiele żagański PCK zawdzięcza swojej działaczce. Panią Irenę poznałam przy okazji kolejnej "okrągłej" rocznicy PCK. Można powiedzieć, że pani Irena Kuć jest i pozostanie legendą Polskiego Czerwonego Krzyża w Żaganiu – wspomina Anna Michalczuk, wicestarosta
 
 
Pogrzeb śp. Ireny Kuć odbędzie się w najbliższy piątek (22 stycznia) o godz. 12.30 na Cmentarzu Komunalnym w Żaganiu.

Ferie w ZSTiL w Żaganiu

W okresie ferii zimowych w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu uczniowie zdobywali nowe wiadomości i umiejętności z mechatroniki i mechaniki.
 
 
 
W powiecie żagańskim realizowany jest projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego; Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego.
 
Projekt jest realizowany przez Powiat Żagański jako lidera. Jego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli szkół zawodowych. W ZSTiL w Żaganiu realizowane były już kursy dla uczniów: operatora wózków widłowych, kurs spawacza, kurs prawa jazdy, kurs uprawnień energetycznych do 1 KV, kurs projektowania stron internetowych i grafiki komputerowej.
 
- W czasie ferii zimowych 6 osobowe grupy z klas technik mechatronik i technik mechanik pracowaly w zakresie sterowników PLC, układów mechatronicznych i obrabiarek sterowanych numerycznie. Nasi uczniowie maja możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji, które będą potrzebne podczas egzaminów i pracy zawodowej. Wartością dodaną jest kontakt z trenerami zewnętrznymi, którzy wprowadzają nowa jakość kształcenia, pokazują nowe rozwiązania realizowane w przemyśle - mówi dyrektor Zbigniew Stebelski.
 
fot. Gazeta Regionalna

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa wyznaczonych do oddania w najem na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego najemcy - Obręb Gryżyce gm. Żagań

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWAWY
ZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM
na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego najemcy
Obręb Gryżyce gm. Żagań
Nieruchomość Opis nieruchomości
 
Księga wieczysta
Wysokość stawki czynszu i termin płatności
 
Informacje dodatkowe
Lokal nr 1 – składający się z pokoju, kuchni, WC i przedpokoju o pow. 35,02 m2 oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy o pow. 2,42 m2 usytuowany na pierwszej kondygnacji w budynku nr 4 położonym w obrębie Gryżyce gm. Żagań na działce oznaczonej nr 9/3 o pow. 0,0958 ha z udziałem wynoszącym 3744/22746 w części wspólnej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Lokal o przeznaczeniu mieszkalnym usytuowanym w bloku trzy lokalowym nr 4, posiadającym 2 kondygnacje nadziemne i 1 podziemną (częściowe podpiwniczenie) w zabudowie wolnostojącej.
Przeznaczenie: brak MPZP, obowiązuje SUiKZP Gminy Żagań uchwalone uchwałą Rady Gminy Żagań nr XIX/117/2000 z dnia 08.09.2000 r. zmienione uchwałą Rady Gminy Żagań nr X/49/2015 z dnia 18.09.2015 r. Obszar ten oznaczony jest jako strefa osadnictwa wiejskiego. Lokal posiada zaświadczenie nr ROSiB-B.705.66.2019 o samodzielności lokalu jako mieszkalnego.
ZG1G/00061351/8, brak założonej księgi wieczystej dla lokalu
Stawka czynszu i warunki najmu zostaną ustalone w zawartej umowie o najem lokalu według zasad określonych w Zarządzeniu Wójta Gminy Żagań obowiązujących na terenie Gminy Żagań.
Podstawowa stawka czynszu zgodnie z powyższym zarządzeniem ustalona została na kwotę 90,94 zł, a ustalony miesięczny czynsz płatny będzie do 10 – dnia każdego miesiąca z góry na wskazane konto bankowe.
Jeżeli najemca używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna wynajmującemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, wynajmujący może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy za 3 miesięczny okresem wypowiedzenia w przypadku zamiaru sprzedaży nieruchomości po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono: dnia:  18.01.2021 r.
Wykaz zdjęto:             dnia .................................
Wykaz sporządziła:     Izabela Żywiecka
 
1 ... 4 5 6 7 8