Pozostałe aktualności

Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Powiatu Żagańskiego

XXVIII sesja Rady Powiatu Żagańskiego odbędzie się 18 lutego 2022 r. o godz. 8:00, zgodnie art. 15zzx  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2095 ze zmianami) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Proponowany porządek obrad:
 
czytaj dalej

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

STAROSTA ŻAGAŃSKI DZIAŁAJĄC W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA
na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2021.1899 t.j.)
Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
czytaj dalej

Zmiany w organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Żaganiu w okresie obowiązywania stanu pandemii

W celu przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 w trosce o bezpieczeństwo  pracowników i klientów Urzędu od dnia 31 stycznia 2022r. wprowadza się zmianę organizacji obsługi mieszkańców.
Budynki Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9, Rybackiej 38 w Żaganiu oraz Kościuszki 30 w Szprotawie (poza Referatem Rejestracji Pojazdów i Kierowców, w którym przyjmowanie interesantów odbywa się na zasadzie wcześniejszej rejestracji elektronicznej). 
zostają zamknięte,
a obsługa dla Interesantów odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w urzędzie z pracownikiem obsługującym sprawę.
 
Wszystkie wnioski i sprawy należy składać w okienku Punktu Podawczego przy ul. Dworcowej 39, w Żaganiu pok. nr 18,
telefonicznie lub drogą elektroniczną: 
email: Wyślij e-mail     
za pośrednictwem skrzynki ePUAP /d0l805xocs/skrytka
lub inne adresy email podane w szczegółowej informacji poniżej, 
Numery telefonów do wybranych wydziałów znajdują się pod adresem  
 
Na wnioskach prosimy  podawać numer telefonu aby pracownik Starostwa zajmujący się złożonym przez Państwa wnioskiem mógł się z Państwem skontaktować i w razie konieczności osobistego wstawiennictwa umówić wizytę na konkretny dzień i godzinę.
Dołożymy wszelkich starań aby praca w Starostwie odbywała się w sposób ciągły, tak aby nie było konieczności całkowitego zamknięcia Urzędu w przypadku kwarantanny. 
czytaj dalej

Przebudowa drogi nr 1053F relacji Jelenin- Chotków-etap II

Informujemy, że Powiat Żagański zrealizował inwestycję pt. 
 
„Przebudowa drogi nr 1053F relacji Jelenin- Chotków-etap II”
czytaj dalej

Wykaz nieruchomości

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 
 
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat stanowiącej własność Skarbu Państwa
 
  1. Obręb Miodnica gm. Żagań nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 55,40 m2  oznaczona ewidencyjnie numerem działki: 583/2 o pow. 0,0419 ha.
  2. Umowa dzierżawy może zostać rozwiązana przez Wydzierżawiającego za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu na zbycie przedmiotowej nieruchomości.
  3. Położona na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest jako tereny zabudowy jednostek osadniczych.
  4. Wysokość stawki czynszu dzierżawnego została ustalona na podstawie § 1 Zarządzenia Nr 24.2013 Starosty Żagańskiego z dnia 12.04.2013 r. oraz Uchwały Nr XXXVI/236/21 Rady Gminy Żagań z dnia 27.10.2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żagań na 2022 rok oraz Zarządzenia Nr 3/2020 Wójta Gminy Żagań z dnia 23.01.2020 r. w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za najem i dzierżawę 1 m2 powierzchni użytkowej budynku gospodarczego, komórki, garażu.
  5. Czynsz dzierżawny wynosić będzie:
- 1,16 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej budynku gospodarczego + VAT za 1 miesiąc
i będzie płatny z góry za dany miesiąc w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury
- 9,76 zł za grunt (użytek PsV pozostały do korzystania wyłączając pow. budynku gospodarczego) i będzie płatny z góry za dany rok w terminie 14 dni od otrzymania faktury
 
KW – ZG1G/00044275/6
 
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
 
Wykaz wywieszono: dnia: 19.01.2022 r.
Wykaz zdjęto:           dnia: ................................
Wykaz sporządziła:       Izabela Żywiecka

Kochana Babciu, Kochany Dziadku!

W Dniu Waszego święta,
życzenia składają Wam wszystkie wnuczęta.
Wy zawsze wszystko najlepiej wiecie,
smutno by było bez Was na świecie.
Uczycie kochać, być dobrym, uczciwym,
życzliwym, uczynnym, ciepłym i wrażliwym...
 
Samorząd Powiatu Żagańskiego

Zawiadomienia o wznowieniu znaków granicznych/wyznaczeniu punktów granicznych w miejscowości Miodnica, Gmina Żagań

Zawiadamia się, zgodnie z art.32, w związku z art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990), że w wyznaczonych dniach (wskazanych w załączniku w poszczególnych zawiadomieniach) o wyznaczonej godzinie (wskazanej w załączniku w poszczególnych zawiadomieniach) w wskazanym miejscu (wskazanym w załączniku w poszczególnych zawiadomieniach) na wskazanej działce (wymienionej w poszczególnych zawiadomieniach) zostaną przeprowadzone czynności wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków w wskazanych obrębach z działkami sąsiednimi oraz przebiegu granic tych nieruchomości.
 
W interesie Pana (Pani) - właściciela nieruchomości, jest udział w tych czynnościach osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczeniu punktów granicznych powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności wznowienia znaków granicznych.
czytaj dalej

Połączenia komunikacyjne na poziomie Województwa Lubuskiego

W środę 12 stycznia br., w Starostwie Powiatowym w Żaganiu odbyło się kolejne posiedzenie Związku Powiatowo- Gminnego Powiatu Żagańskiego pod przewodnictwem starosty Henryka Janowicza oraz jego zastępcy w zakresie funkcjonowania Związku - burmistrza Iłowej Pawła Lichtańskiego. Podczas spotkania gościliśmy władze Województwa Lubuskiego - Wicemarszałka Stanisława Tomczyszyna oraz przedstawicieli Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.
czytaj dalej

Informacja o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Gminie Żagań i Gminie Iłowa

Ważna informacja Starosty Żagańskiego dla mieszkańców miejscowości Borowe, Czerna, Konin Żagański w Gminie Iłowa oraz miejscowości Bukowina Bobrzańska, Chrobrów i Jelenin w Gminie Żagań.
czytaj dalej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Żagańskiego

ZARZĄD POWIATU ŻAGAŃSKIEGO DZIAŁAJĄC 
na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2021.1899 t.j.)
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żagańskiego
 
czytaj dalej
1 ... 4 5 6 7 8 ... 27