Pozostałe aktualności

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 
WYKAZ 
nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat stanowiącej własność Skarbu Państwa
  1. Obręb Czyżówek gm. Iłowa nieruchomość niezabudowana oznaczona ewidencyjnie numerem działki: 35/5 o pow. 0,17 ha oddawana w dzierżawę na cele rolne w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
  2. Umowa dzierżawy może zostać rozwiązana przez Wydzierżawiającego za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu na zbycie przedmiotowej nieruchomości.
  3. Położona na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zatwierdzonym Uchwałą Nr 260//7/XXXV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29.03.2017 r. działka nr 35/5 oznaczona jest symbolem R – tereny o dominującej funkcji terenów rolnych.
  4. Wysokość stawki czynszu dzierżawnego została ustalona na podstawie § 1 Zarządzenia Nr 24.2013 Starosty Żagańskiego z dnia 12.04.2013 r. oraz Uchwały Nr 164/5/XVII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 18.07.2008 r. w sprawie wydzierżawiania gruntów komunalnych.
  5. Czynsz dzierżawny wynosić będzie w stosunku rocznym 175,94 zł.
  6. Płatność: czynsz dzierżawny roczny będzie płatny z góry za dany rok w terminie 14 dni od podpisania umowy, a w latach następnych w terminie do 1 września rozpoczynając od roku 2022.
KW – ZG1G/00001127/1
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
 
Wykaz wywieszono: dnia:  23.07.2021 r.
Wykaz zdjęto:          dnia: ................................
Wykaz sporządziła: Izabela Żywiecka

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją