Pozostałe aktualności

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży, położonej w mieście Iłowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 
WYKAZ
nieruchomości w skład, której wchodzi samodzielny lokal niemieszkalny wraz
z pomieszczeniami przynależnymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa, przeznaczony do sprzedaży w trybie przetargowym
Adres nieruchomości
Iłowa, ul. Żagańska 40
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00019315/5; w ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jako jednostka ewidencyjna: miasto Iłowa, obręb nr 0001, działka 634 o pow. 0,1201 ha
Stan nieruchomości
Własność. W udziale 1/1 właścicielem jest Skarb Państwa.
Powierzchnia nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 0,1201 ha w skład, której wchodzi m.in. 1 lokal usługowy wraz z przynależnościami
Opis nieruchomości/ lokali
Nieruchomość gruntowa zabudowana z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej w skład, której wchodzi m.in.:
Lokal nr 1U położony na parterze budynku przy ul. Żagańskiej 40 w Iłowej, składający się z czterech pomieszczeń biurowych, celi, serwerowni, magazynu, szatni, korytarza i dwóch WC o łącznej powierzchni użytkowej 116,5 m2. Do lokalu przynależne są: piwnica o pow. użytkowej 16,8 m2 i dwóch garaży o pow. użytkowej 16,5 m2 i 12,9 m2. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 364/1000.
Przeznaczenie nieruchomości w planie i sposób jej zagospodarowania
Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Iłowej nr 260/7/XXXV/17 z dnia 29.03.2017 r. oznaczona jest jako strefa zabudowy mieszkaniowo – usługowej.
Informacja o przeznaczeniu
Lokal niemieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie przetargowym na cele mieszkalno – usługowe.
Cena nieruchomości tj. wartość lokalu wraz z przynależnościami i udziałem w nieruchomości wspólnej
 
Lokal nr 1U: 114 800,00 zł (słownie: sto czternaście tysięcy osiemset złotych)
Informacje dodatkowe
Brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej nieruchomości
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j.) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
 
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono:     dnia 25.10.2021 r.
Wykaz zdjęto:              dnia ......................................
Wykaz sporządziła:       Izabela Żywiecka

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją