Pozostałe aktualności

Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

STAROSTA ŻAGAŃSKI DZIAŁAJĄC W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA
na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2020.1990 t.j.)
Ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
 
Lp.
Położenie i opis nieruchomości
Nr działki, Pow., KW
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Cena wywoławcza nieruchomości/ wadium
Godzina przetargu
1
Obręb Przylaski, gm. Brzeźnica, działka niezabudowana i niezagospodarowana, porośnięta krzewami. Teren nieruchomości nierówny, ze spadkiem w kierunku zachodnim. Kształt działki regularny – wielokąt z bezpośrednim dostępem do drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowo-gospodarcza oraz tereny rolnicze. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
 
działka nr 296/1 o pow. 0,08 ha, oznaczona użytkiem N- Nieużytki. KW ZG1G/00052110/1. Brak obciążeń i zobowiązań dotyczących zbywanej nieruchomości.
Brak Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uchwalonej uchwałą nr VI/33/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 19 maja 2015 r. – tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i usługowo-gospodarczej (RM).
Cena wywoławcza: 20 700,00 zł Wadium: 4 000,00 zł
9.00
2
Obręb Przylaski gm. Brzeźnica, większa część działki porośnięta jest drzewami. Teren nieruchomości płaski, niezabudowany, kształt działki regularny- zbliżony do prostokąta z bezpośrednim dostępem do drogi gminnej będącej w złym stanie technicznym - przejazd możliwy wyłącznie do pojazdów przystosowanych do jazdy w trudnym terenie.
działka nr 41/7 o pow. 0,16 ha, oznaczona użytkiem Lz-RIVb (grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych) KW ZG1G/00044144/9. Brak obciążeń i zobowiązań dotyczących zbywanej nieruchomości
Brak Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uchwalonej uchwałą nr VI/33/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 19 maja 2015 r. – obszar rolniczy
Cena wywoławcza: 4 500,00 zł
Wadium: 900,00 zł
 
9.30
3
Obręb Brzeźnica gm. Brzeźnica, nieruchomość gruntowa niezabudowana. Teren nieuzbrojony, niezagospodarowany, nieogrodzony. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa, tereny leśne oraz sklep Dino
działka nr 253/3 o pow. 0,07 ha oznaczona użytkiem RIVb (grunty orne) KW ZG1G/00052172/3. Brak obciążeń i zobowiązań dotyczących zbywanej nieruchomości
Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, natomiast obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeźnica uchwalone Uchwałą Rady Gminy Brzeźnica nr VI/33/2015 z dnia 19.05.2015 roku, przedmiotowa działka położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i usługowo-gospodarczej.
Cena wywoławcza: 30 000,00 zł
Wadium: 6 000,00 zł
10.00
4
Obręb 0003 miasta Żagań, położoną przy ul. Lotników Alianckich. Teren nieruchomości płaski, niezabudowany, kształt działki regularny- prostokąt. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Konieczne stanie się ustanowienie służebności gruntowej lub drogi koniecznej.
działka nr 2065/6 o pow. 0,0880 ha, oznaczona użytkiem Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy) KW ZG1G/00035667/5. Brak obciążeń i zobowiązań dotyczących zbywanej nieruchomości
Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem 2PUC1 –tereny zabudowy produkcyjno-usługowej z dopuszczeniem lokalizacji obiektów obsługi komunikacji samochodowej oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400m2. Dla obiektów stwarzających uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego ustala się nakaz stosowania zabezpieczeń mających na celu eliminację lub redukcję uciążliwości. Dopuszcza się lokalizację infrastruktury towarzyszącej – dróg i parkingów a także zieleni urządzonej. Ustala się zakaz wprowadzania funkcji mieszkaniowej. Teren w strefie oddziaływania akustycznego strzelnicy. Wszelkie inwestycje planowane na tym terenie powinny być zaprojektowanie z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń mających na celu eliminację lub redukcję uciążliwości.
Cena wywoławcza: 45 000,00
Wadium: 9 000,00 zł
Do ceny nabycia zostanie naliczony obowiązujący podatek VAT (23%)
10.30
5
Obręb 0003 MIASTA Szprotawa położona przy ul. 3 Maja. Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona. Teren płaski o kształcenie prostokąta. Dojazd do nieruchomości drogą gminną: o nawierzchni szutrowej. Nieruchomość zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie terenów niezabudowanych, a przeznaczonych w MPZP pod zabudowę mieszkalna jednorodzinną, w II linii znajduje się istniejąca zabudowa mieszkalna przy ul. 3 Maja. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej
działka nr 584/3 o pow. 0,2120 ha, oznaczoną użytkiem RV i RVI (Grunty orne), KW ZG1G/00051886/4. Brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej działki
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przyjętym uchwała nr XXVIII/192/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 czerwca 2012 r., ostatnio zmieniony Uchwała Rady Miejskiej w Szprotawie III/23/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r., obszar działki oznaczony jest symbolem MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywoławcza:55 000,00 zł
Wadium: 6 000,00 zł
Do ceny nabycia zostanie naliczony obowiązujący podatek VAT (23%)
11.00
 
I Przetarg odbył się 21.10.2020 r. II Przetarg odbył się w dniu 09.03.2021 r., III Przetarg odbył się w dniu 30.04.2021 r., IV Przetarg odbędzie się w dniu 07.12.2021r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39, pokój 100.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 30.11.2021 r. i do tego dnia winno znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Żaganiu – PKO Bank Polski S.A. 96 1020 5402 0000 0602 0336 8206. Wpłacone wadium podlega: - wliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, - przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg do zawarcia umowy, - zwrotowi w ciągu 3 dni, po zamknięciu , odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu do dnia 30.11.2021 r., przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Starosta Żagański nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub prawną musi okazać się stosownym pełnomocnictwem z poświadczonym notarialnie podpisem, małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Podmioty będące cudzoziemcami muszą wykazać stosowne zezwolenie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017.2278 t.j.).
Wylicytowana cena nieruchomości podlega zapłacie w takim terminie, aby najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa Powiatowego. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sądowej spoczywają na nabywcy. Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy sprzedaży powodują przepadek wadium, a przetarg czyni się za niebyły. O terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wszelkie dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Żaganiu ul. Jana Pawła II nr 9 pokój 105/106, tel. 068 477 58 00. Ogłoszenie o przetargu będzie umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żaganiu, stronie www.powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl; www.monitorurzedowy.pl
                                                                                                                                                                                                                                            STAROSTA
                                                                                                                                                                                                                                       Henryk Janowicz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki