Pozostałe aktualności

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Leszno Górne, gm. Szprotawa

STAROSTA ŻAGAŃSKI DZIAŁAJĄC W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA
na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2021.1899 t.j.)
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
 
Lp.
Położenie i opis nieruchomości
Nr działki, Pow., KW
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Cena wywoławcza nieruchomości/ wadium
Godzina przetargu
1
Obręb Leszno Górne gm. Szprotawa działka nr 27/12 o pow. 0,2824 ha, oznaczona użytkiem Bp (Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy). Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona o płaskim ukształtowaniu terenu gruntu i nieregularnym kształcie. W granicach działki znajduje się duży zwał piasku oraz część utwardzonego płytami betonowymi wjazdu na teren elektrowni wodnej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni wodnej na rzecz Bóbr, terenów niezabudowanych, zadrzewionych, zakrzewionych oraz zabudowań mieszkalnych wielorodzinnych i przemysłowych.
 
Działka nr 27/12 o pow. 0,2824 ha, oznaczona użytkiem Bp (Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy). KW ZG1G/00045011/5 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej działki
Zgodnie z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szprotawa” przyjęte Uchwałą nr XXVI/144/2000 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30.06.2000 r, ostatnio zmienione Uchwałą Rady Miejskiej w Szprotawie nr XLIV/327/2013 z dnia 13.09.2013 r. przedmiotowa działka oznaczona jest jako „użytki rolne i grunty leśne”.
 
Cena wywoławcza: 7 500,00 zł
Wadium: 750,00 zł
Do ceny nabycia zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT
9.00
 
I przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39, pokój 100.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 08.12.2021 r. i do tego dnia winno znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Żaganiu – PKO Bank Polski S.A. 96 1020 5402 0000 0602 0336 8206. Wpłacone wadium podlega: - wliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, - przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg do zawarcia umowy, - zwrotowi w ciągu 3 dni, po zamknięciu , odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu do dnia 08.12.2021 r., przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Starosta Żagański nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub prawną musi okazać się stosownym pełnomocnictwem z poświadczonym notarialnie podpisem, małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Podmioty będące cudzoziemcami muszą wykazać stosowne zezwolenie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017.2278 t.j.).
Wylicytowana cena nieruchomości podlega zapłacie w takim terminie, aby najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa Powiatowego. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sądowej spoczywają na nabywcy. Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy sprzedaży powodują przepadek wadium, a przetarg czyni się za niebyły. O terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wszelkie dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Żaganiu ul. Jana Pawła II nr 9 pokój 105/106, tel. 068 477 58 00. Ogłoszenie o przetargu będzie umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żaganiu, stronie www.powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl; www.monitorurzedowy.pl
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                             STAROSTA
                                                                                                                                                                                          Henryk Janowicz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją