Pozostałe aktualności

Wykaz nieruchomości Powiatu Żagańskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU ŻAGAŃSKIEGO przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:
  • Obręb 0002 miasta Żagań ul. Piłsudskiego 12, Działka nr 1049, nieruchomość zabudowana
  • Obręb 0002 miasta Szprotawa, ul. Koszarowa, Działka nr 321/16, nieruchomosc niezabudowana
Załącznik nr 1 do Uchwały nr  360.2021
 
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU ŻAGAŃSKIEGO
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
 
Lp.
Położenie i opis nieruchomości
Oznaczenie wg katastru nieruchomości
Księga wieczysta
Przeznaczenie w MPZP
Wartość nieruchomości
1.
Obręb 0002 miasta Żagań ul. Piłsudskiego 12,
Działka nr 1049
stanowi nieruchomość zabudowaną zbliżoną kształtem do wielokąta, o konfiguracji płaskiej, umożliwiająca jej racjonalne wykorzystanie. Nieruchomość jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Dojazd do działki drogą publiczną.
1049 o pow. 0,1211 ha
KW ZG1G/00017054/3 - brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej działki
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze zmianą SUiKZP Miasta Żagań- Uchwała nr XXIV/70/2020 Rady Miasta Żagań z dnia 11.12 2020 r.- obszar jest oznaczony symbolem TW- tereny wielofunkcyjne.
680 000,00 zł
2.
Obręb 0002 miasta Szprotawa, ul. Koszarowa,
Działka nr 321/16
stanowi nieruchomość niezabudowaną, niezagospodarowaną, nieogrodzoną, kształt działki regularny, prostokąt dający możliwość racjonalnego zagospodarowania. Teren nierówny. W sąsiedztwie zabudowa mieszkalna, garaże. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej
321/16 o pow. 0,21 ha
KW ZG1G/00036885/6 - brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej działki
Brak MPZP, natomiast w oparciu o zmianę SUiKZP miasta i gminy Szprotawa uchwalonej przez Radę Miejską w Szprotawie w dniu 13.09.2013 r. uchwałą XLIV/327/2013, przedmiotowa działka posiada funkcję terenów zieleni urządzonej i obiektów usług.
60 000,00 zł
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j.) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
 
 
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono: dnia  19.11.2021 r.
Wykaz zdjęto:            dnia .............................
Wykaz sporządziła: Izabela Żywiecka

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją