Pozostałe aktualności

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonych w gminie Szprotawa i gminie Niegosławice

STAROSTA ŻAGAŃSKI DZIAŁAJĄC W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA
na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2021.1899 t.j.)
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
 
 
 
Nr działki, pow., położenie i opis nieruchomości
KW
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Cena wywoławcza nieruchomości/ wadium
Godzina przetargu
1
Obręb Sieraków gm. Szprotawa działka nr 43 o pow. 0,0386 ha, oznaczona użytkiem N (nieużytki). Nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana, częściowo ogrodzona. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Kształt nieruchomości – regularny, wielokąt. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
 
KW ZG1G/00044293/8 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej działki
Zgodnie z ustaleniami zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szprotawa” uchwaloną przez Radę Miejskiej w Szprotawie z uchwałą Nr XLIV/327/2013 z dnia 13.09.2013 r., przedmiotowa działka posiada funkcję terenów zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej/ jednorodzinnej.
 
Cena wywoławcza: 13 000,00 zł
Wadium: 1 300,00 zł
 
9.00
2
Obręb Zimna Brzeźnica gm. Niegosławice działka nr 246/2 o pow. 0,0785 ha, oznaczona użytkiem Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy). Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona. Grunt użytkowany – składowisko maszyn, materiałów budowlanych i różnych przedmiotów. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Kształt nieruchomości – regularny, wielokąt. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i pola uprawne. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
 
KW ZG1G/00044094/3 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej działki
Brak jest Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednakże zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niegosławice” przedmiotowa działka posiada funkcję terenów łąk i pastwisk.
 
Cena wywoławcza: 15 000,00 zł
Wadium: 1 500,00 zł
Do ceny nabycia zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT
9.30
3
Obręb Siecieborzyce gm. Szprotawa działka nr 229/10 o pow. 0,0664 ha, oznaczona użytkiem Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy). Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, nieużytkowana. Dojazd do nieruchomości drogą bitumiczną. Kształt nieruchomości – regularny, prostokąt, teren równy. Na graniczy działki linia energetyczna. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i pola uprawne. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
 
KW – ZG1G/00044291/4 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej działki
 
Zgodnie z ustaleniami zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szprotawa” uchwalonej przez Radę Miejską w Szprotawie w dniu 13.09.2013 r. uchwałą nr XLIV/327/2013 - przedmiotowa działka znajduje się w strefie zabudowy o charakterze rozproszonym – zabudowa zagrodowa jednorodzinna.
 
Cena wywoławcza: 20 500,00 zł
Wadium: 2 050,00 zł
Do ceny nabycia zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT
10.00
4
Obręb Siecieborzyce gm. Szprotawa działka nr 821/2 o pow. 0,0448 ha, oznaczona użytkiem Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy). Nieruchomość niezabudowana, częściowo ogrodzona, porośnięta kilkoma drzewami, nieużytkowana. Dojazd do nieruchomości drogą bitumiczną. Kształt nieruchomości – regularny, wielokąt. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i pola uprawne. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
 
KW – ZG1G/00058534/1 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej działki
 
Zgodnie z ustaleniami zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szprotawa” uchwalonej przez Radę Miejską w Szprotawie w dniu 13.09.2013 r. uchwałą nr XLIV/327/2013 - przedmiotowa działka posiada funkcję terenów łąk i pastwisk.
 
Cena wywoławcza: 14 000,00 zł
Wadium: 1 400,00 zł
Do ceny nabycia zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT
10.30
 
I przetarg odbędzie się w dniu 28.12.2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39, pokój 100.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 22.12.2021 r. i do tego dnia winno znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Żaganiu – PKO Bank Polski S.A. 96 1020 5402 0000 0602 0336 8206. Wpłacone wadium podlega: - wliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, - przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg do zawarcia umowy, - zwrotowi w ciągu 3 dni, po zamknięciu , odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu do dnia 22.12.2021 r., przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Starosta Żagański nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub prawną musi okazać się stosownym pełnomocnictwem z poświadczonym notarialnie podpisem, małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Podmioty będące cudzoziemcami muszą wykazać stosowne zezwolenie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017.2278 t.j.).
Wylicytowana cena nieruchomości podlega zapłacie w takim terminie, aby najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa Powiatowego. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sądowej spoczywają na nabywcy. Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy sprzedaży powodują przepadek wadium, a przetarg czyni się za niebyły. O terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wszelkie dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Żaganiu ul. Jana Pawła II nr 9 pokój 105/106, tel. 068 477 58 00. Ogłoszenie o przetargu będzie umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żaganiu, stronie www.powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl; www.monitorurzedowy.pl
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                             STAROSTA
                                                                                                                                                                                          Henryk Janowicz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją