Pozostałe aktualności

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

Obręb Nowa Jabłona gm. Niegosławice działka nr 246/5 o pow. 0,61 ha
Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 51.2022
Starosty Żagańskiego
z dnia 15.11.2022 r.
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Obręb Nowa Jabłona gm. Niegosławice działka nr 246/5 o pow. 0,61 ha, oznaczona użytkiem RIVb i RV (Grunty orne). Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Kształt nieruchomości – regularny, wielokąt w kształcie prostokąta. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz pola uprawne. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
 
Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednakże zgodnie z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niegosławice” przedmiotowa działka znajduje się w strefie osadniczo rolnej.
 
Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana przez Wójta Niegosławic decyzja nr 1/2022 z dnia 21.02.2022 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 
 
KW – ZG1G/00044092/9 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej działki
 
  • Cena nieruchomości:                                                                             119 000,00 zł
+ obowiązujący podatek VAT
  • Koszty sporządzenia wyceny:                                                                800,00 zł
  • Koszty podziału:                                                                                     1 230,00 zł
 
            Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. 2021.1899 z późniejszymi zamianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
 
 
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono: dnia  21.11.2022 r.
Wykaz zdjęto:            dnia .............................
Wykaz sporządziła: Izabela Żywiecka
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją