Pozostałe aktualności

Komunikat dot. zwalczania koronawirusa w przygranicznych krajach związkowych Niemiec

W związku z faktem, iż duża liczba mieszkańców województwa lubuskiego, a w tym powiatu żagańskiego, pracuje bądź prowadzi działalność gospodarczą na terenie Niemiec lub jest w inny sposób związana z gospodarką czy instytucjami niemieckimi (np. system ochrony zdrowia czy system oświaty), Wojewoda Lubuski przekazał informacje w sprawie nowych przepisów dot. zwalczania koronawirusa w przygranicznych krajach związkowych Niemiec.
 
Informacja w sprawie nowych przepisów dot. zwalczania koronawirusa w przygranicznych krajach związkowych Niemiec
 
Ze względu na utrzymującą się trudną sytuację w związku ze zwalczaniem COVID-19, rząd federalny i kraje związkowe uzgodniły w dniu 5 stycznia 2021 r. dalsze środki. Celem tych działań jest ograniczenie liczby zakażeń koronawirusem w Niemczech, które znacznie wzrosły wraz z nadejściem zimy, oraz umożliwienie służbom zdrowia możliwie jak najdokładniejszą identyfikację łańcuchów zakażeń. Obciążenie niemieckiego systemu opieki zdrowotnej utrzymuje się na wysokim poziomie i nadal rośnie. Ponadto warunki sezonowe w miesiącach zimowych sprzyjają rozprzestrzenianiu się wirusa.
 
Część uchwały z dnia 05 stycznia 2021 r. stanowi wprowadzenie rozszerzonego obowiązku przeprowadzenia testów poza istniejącym już obowiązkiem odbycia kwarantanny dla osób przyjeżdżających z zagrożonych obszarów. W przypadku wjazdu z obszarów ryzyka na terytorium Niemiec zasadniczo należy dodatkowo wprowadzić obowiązek przeprowadzenia testów przy wjeździe poza istniejącym obowiązkiem odbycia dziesięciodniowej kwarantanny, który można zakończyć przed terminem, jeżeli wynik testu na koronawirusa, przeprowadzonego najwcześniej piątego dnia kwarantanny, będzie negatywny (strategia dwóch badań).
 
Szczegółowe uzgodnienia zawarte między rządem federalnym a krajami związkowymi można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/bund-laender-beschluss-1834282. Wdrażanie postanowień odbywa się na podstawie odpowiednich rozporządzeń dotyczących kwarantanny obowiązujących w danych krajach, które mogą różnić się szczegółami z uwzględnieniem rozwoju regionalnego. Odpowiednie linki do rozporządzeń dotyczących kwarantanny w poszczególnych krajach, określające również okres ich trwania, znajdują się poniżej.
 
Poniższe zestawienie przedstawia krótki opis. W tym miejscu należy również odnieść się do (nowego) rozporządzenia w sprawie ochrony przed ryzykiem zakażeń związanych z wjazdem do kraju, które zostało uchwalone przez rząd federalny w dniu 13 stycznia 2021 r. Rozporządzenie zawiera i uzupełnia poprzednie zasady dotyczące obowiązkowego badania dla osób wjeżdżających z obszarów ryzyka, jak również ruchu turystycznego. Włączone zostały również dodatkowe postanowienia dotyczące nowych mutacji koronawirusa. Ponadto nowe zasady mają na celu jak największe ograniczenie dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w najbliższym czasie mogą nastąpić kolejne zmiany.
 
Meklemburgia-Pomorze Przednie
 
Pracownicy przygraniczni i osoby często przekraczający granicę są w Meklemburgii-Pomorzu Przednim nadal są zwolnieni z obowiązku odbywania kwarantanny, jeżeli posiadają negatywny wynik testu (możliwe są również szybkie testy), który został przeprowadzony nie wcześniej niż cztery dni przed wjazdem lub bezpośrednio po wjeździe.
 
Zasadniczo istnieje specjalne rozporządzenie dotyczące uczniów, zgodnie z którym nie ma ani obowiązku odbywania kwarantanny ani przeprowadzania testów, ponieważ przyjmuje się, że szkoły mają odpowiedni plan higieny i bezpieczeństwa. Jednak pełnoletni uczniowie podlegają obowiązkowym poddania się testom (w tym szybkim testom). Wynik testu nie może być starszy niż cztery dni w przypadku regularnych wjazdów.Wynik testu należy przedłożyć w formie papierowej lub elektronicznej, musi być sporządzony w języku niemieckim, angielskim lub francuskim i musi dotyczyć testu przeprowadzonego w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie opublikowanym przez Instytut Roberta Kocha na stronie: www.rki.de/covid-19-tests.
 
Zasadniczo za test musi zapłacić pracodawca lub osoba, która poddała się testowi.
 
Podstawę tych przepisów stanowi aktualne rozporządzenie w sprawie kwarantanny kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie, które można przeczytać tutaj: https://www.regierung-mv.de/corona/Verordnungen-und-Dokumente/.
 
Brandenburgia
 
Od dnia 16 grudnia 2020 r. zasadniczo skutkiem wjazdu do Brandenburgii lub wyjazdu z Brandenburgii przez granicę brandenbursko-polską jest odbycie 10-dniowej kwarantanny. Od dn. 13 stycznia 2021 r. wjazd do Brandenburgii będzie wymagał również przedłożenia testu na koronawirusa (możliwe są również szybkie testy), którego wynik nie jest starszy niż 48 godzin lub który należy przeprowadzić niezwłocznie po wjeździe. Dokument musi być wydany w języku niemieckim, angielskim lub francuskim. Koszty testu ponoszą osoby podróżujące.
 
Zasadniczo pracownicy przygraniczni są jednak zwolnieni z obowiązku odbywania kwarantanny i przeprowadzenia testu. Do grupy tej, podobnie jak wcześniej, należą na przykład osoby dojeżdżające do pracy lub uczniowie i studenci uczęszczający do placówek edukacyjnych w sąsiednim kraju. Wyłączone są również osoby, które wjeżdżają do Brandenburgii w celu podjęcia pracy przez co najmniej trzy tygodnie. Jednak w tym przypadku nie ma możliwości skontaktowania się z osobami spoza grupy pracowników w ciągu 10 dni od wjazdu, a pracodawca musi być w stanie udokumentować w urzędzie ds. zdrowia podjęcie odpowiednich działań.
 
Aktualne rozporządzenie w sprawie środków stosowanych w ramach kwarantanny dla osób przyjeżdżających i wyjeżdżających jest dostępne na stronie internetowej Centrum Zarządzania Kryzysowego w Brandenburgi (https://kkm.brandenburg.de/kkm/de/).
 
Saksonia
 
Dnia 08.01.2021 r. Saksonia przyjęła poprawkę do saksońskiego rozporządzenia w sprawie kwarantanny dotyczącej koronawirusa. Zawiera ona obowiązek przeprowadzania testów co tydzień dla osób dojeżdżających do pracy, studentów i praktykantów począwszy od dnia 18 stycznia 2021 r. Możliwe są również szybkie testy. Uznawane są badania przeprowadzane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Saksońskie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Transportu udziela dofinansowania w wysokości do 10 euro za test (wystarczy na szybkie testy) dla danych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa mogą składać wnioski w tej sprawie do Dyrekcji Kraju Związkowego Saksonia.
 
Zaktualizowany katalog FAQ zostanie wkrótce opublikowany tutaj: https://www.coronavirus.sachsen.de/informationen-fuer-einreisende-nach-sachsen-7298.html
Zmienione rozporządzenie zostanie opublikowane dnia 18 stycznia tutaj: https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html#a-7900
 
Informację uzyskano z Biura Koordynatora ds. Polsko-Niemieckiej Współpracy Międzyspołecznej i Przygranicznej, Premiera Brandenburgii, Dietmara Woidke. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi wytycznymi. 

Odeszła Irena Kuć, zasłużona dla naszego regionu działaczka PCK

Pani Irena Kuć z Polskim Czerwonym Krzyżem związana była od 1953 roku. Była jednym z najbardziej doświadczonych i ofiarnych działaczy organizacji PCK. W latach 1953-1956 była organizatorem pierwszych w kraju zbiorowych akcji honorowego krwiodawstwa w Polsce.
 
Placówka Terenowa Polskiego Czerwonego Krzyża w Żaganiu, którą kierowała przez kilka dziesięcioleci, była najlepszą i najbardziej operatywną jednostką w naszym województwie. Szczególnie duże osiągnięcia posiadała w zakresie honorowego krwiodawstwa, oświaty zdrowotnej i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.
 
Poza pracą zawodową, śp. Irena Kuć działała w wielu organizacjach zajmujących się między innymi sprawami dzieci, ludzi starszych i niedołężnych. - Była bardzo ceniona w swoim środowisku. Była postacią, która całe życie poświęciła na humanitarną działalność dla dobra człowieka – wspomina Paulina Grzesiowska-Nowak, Dyrektor Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża
 
Irena Kuć wyróżniona została m. in. Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża I stopnia, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Kryształowym Sercem
 
W naszej pamięci pozostanie na zawsze. Zarząd Powiatu Żagańskiego składa rodzinie oraz najbliższym najszczersze kondolencje życząc przy tym spokoju ducha. Prywatnie Pani Irena była ciocią Iwony Hryniewieckiej, sekretarz powiatu, która wspomina ją niezwykle ciepło.
 
- Zawsze była blisko ludzi i wsłuchiwała się w ich potrzeby, a w miarę swoich możliwości niosła pomoc. Nigdy nie pozostawała obojętna na to co dzieje się wokół niej. Miała wielu przyjaciół i znajomych. Pozostawała niezależna. Zapamiętam ją jako osobę pracowitą i niezwykle konsekwentną w swoich działanich - wspomina Iwona Hryniewiecka, sekretarz powiatu.
 
- Kiedy zaczęłam działalność w PCK p.Irena była już na emeryturze, ale od wielu osób słyszałam powtarzane słowa, jak wiele żagański PCK zawdzięcza swojej działaczce. Panią Irenę poznałam przy okazji kolejnej "okrągłej" rocznicy PCK. Można powiedzieć, że pani Irena Kuć jest i pozostanie legendą Polskiego Czerwonego Krzyża w Żaganiu – wspomina Anna Michalczuk, wicestarosta
 
 
Pogrzeb śp. Ireny Kuć odbędzie się w najbliższy piątek (22 stycznia) o godz. 12.30 na Cmentarzu Komunalnym w Żaganiu.

Ferie w ZSTiL w Żaganiu

W okresie ferii zimowych w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu uczniowie zdobywali nowe wiadomości i umiejętności z mechatroniki i mechaniki.
 
 
 
W powiecie żagańskim realizowany jest projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego; Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego.
 
Projekt jest realizowany przez Powiat Żagański jako lidera. Jego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli szkół zawodowych. W ZSTiL w Żaganiu realizowane były już kursy dla uczniów: operatora wózków widłowych, kurs spawacza, kurs prawa jazdy, kurs uprawnień energetycznych do 1 KV, kurs projektowania stron internetowych i grafiki komputerowej.
 
- W czasie ferii zimowych 6 osobowe grupy z klas technik mechatronik i technik mechanik pracowaly w zakresie sterowników PLC, układów mechatronicznych i obrabiarek sterowanych numerycznie. Nasi uczniowie maja możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji, które będą potrzebne podczas egzaminów i pracy zawodowej. Wartością dodaną jest kontakt z trenerami zewnętrznymi, którzy wprowadzają nowa jakość kształcenia, pokazują nowe rozwiązania realizowane w przemyśle - mówi dyrektor Zbigniew Stebelski.
 
fot. Gazeta Regionalna

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa wyznaczonych do oddania w najem na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego najemcy - Obręb Gryżyce gm. Żagań

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWAWY
ZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM
na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego najemcy
Obręb Gryżyce gm. Żagań
Nieruchomość Opis nieruchomości
 
Księga wieczysta
Wysokość stawki czynszu i termin płatności
 
Informacje dodatkowe
Lokal nr 1 – składający się z pokoju, kuchni, WC i przedpokoju o pow. 35,02 m2 oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy o pow. 2,42 m2 usytuowany na pierwszej kondygnacji w budynku nr 4 położonym w obrębie Gryżyce gm. Żagań na działce oznaczonej nr 9/3 o pow. 0,0958 ha z udziałem wynoszącym 3744/22746 w części wspólnej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Lokal o przeznaczeniu mieszkalnym usytuowanym w bloku trzy lokalowym nr 4, posiadającym 2 kondygnacje nadziemne i 1 podziemną (częściowe podpiwniczenie) w zabudowie wolnostojącej.
Przeznaczenie: brak MPZP, obowiązuje SUiKZP Gminy Żagań uchwalone uchwałą Rady Gminy Żagań nr XIX/117/2000 z dnia 08.09.2000 r. zmienione uchwałą Rady Gminy Żagań nr X/49/2015 z dnia 18.09.2015 r. Obszar ten oznaczony jest jako strefa osadnictwa wiejskiego. Lokal posiada zaświadczenie nr ROSiB-B.705.66.2019 o samodzielności lokalu jako mieszkalnego.
ZG1G/00061351/8, brak założonej księgi wieczystej dla lokalu
Stawka czynszu i warunki najmu zostaną ustalone w zawartej umowie o najem lokalu według zasad określonych w Zarządzeniu Wójta Gminy Żagań obowiązujących na terenie Gminy Żagań.
Podstawowa stawka czynszu zgodnie z powyższym zarządzeniem ustalona została na kwotę 90,94 zł, a ustalony miesięczny czynsz płatny będzie do 10 – dnia każdego miesiąca z góry na wskazane konto bankowe.
Jeżeli najemca używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna wynajmującemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, wynajmujący może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy za 3 miesięczny okresem wypowiedzenia w przypadku zamiaru sprzedaży nieruchomości po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono: dnia:  18.01.2021 r.
Wykaz zdjęto:             dnia .................................
Wykaz sporządziła:     Izabela Żywiecka
 

Zgłoś bohaterów społecznego zaangażowania. Ruszył nabór wniosków w konkursie o tytuł "Dobroczyńca Roku"

W Polsce jest wiele firm, które samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizują wartościowe projekty społeczne, angażując się przy tym całym sercem. Warto, aby dowiedziała się o nich cała Polska. Od 11 stycznia 2021 roku organizacje pozarządowe mogą zgłaszać firmy i fundacje korporacyjne do XXIV edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Kapituła nagrodzi w tym roku również firmy zaangażowane w przeciwdziałanie skutkom pandemii. Do kategorii specjalnej „Walka ze skutkami pandemii Covid-19”, mogą zgłaszać się firmy, koalicje firm i fundacje korporacyjne. Wnioski można składać od 11 stycznia do 8 lutego na stronie dobroczyncaroku.pl. Hasło tegorocznej edycji to Bohaterowie społecznego zaangażowania!
 
Każdy projekt firmy, który jest skutecznym pomysłem na czynienie dobra, mądrym wsparciem lub angażuje pracowników w wolontariat, ma szansę zostać nagrodzony przez Kapitułę. Na statuetkę mają szansę małe, średnie i duże firmy, realnie zaangażowane w projekty społeczne, począwszy od wspierania lokalnych inicjatyw, poprzez prowadzenie wolontariatu pracowniczego, działania na rzecz środowiska naturalnego, aż po finansowania dużych przedsięwzięć dobroczynnych.
 
W kategoriach Rozwój lokalny, Edukacja, Ekologia, Sport, Zdrowie, Pomoc społeczna mogą być zgłaszane przedsiębiorstwa prywatne, państwowe i fundacje utworzone przez firmy, działające na terenie Polski. Zgłoszenia mogą być przesłane wyłącznie przez organizacje pozarządowe.
 
Wystarczy przeczytać regulamin i wypełnić elektroniczny wniosek zgłoszeniowy na stronie wniosek.dobroczyncaroku.pl Każde zgłoszenie zostanie ocenione przez ekspertów. To oni wskażą najlepsze zgłoszenia, a spośród nich Kapituła Konkursu wybierze laureatów. 
 
„Walka z Covid19” czyli bohaterowie społecznego zaangażowania 
 
Do kategorii specjalnej „Walka ze skutkami pandemii Covid-19”, firmy, koalicje firm i fundacje korporacyjne mogą zgłaszać się same. W ciągu ostatniego roku powstało w firmach wiele programów, akcji i inicjatyw – od pomocy finansowej dla szpitali, poprzez sieci wzajemnej pomocy, po platformy ułatwiające dzielenie się wiedzą i kompetencjami. Dlatego Kapituła Konkursu po raz drugi nagrodzi zgłoszone inicjatywy w kategorii specjalnej. W zeszłym roku nagrody za działania w czasie pandemii otrzymały m.in. akcje „#Niezwalniajmy”, „Wzywamy posiłki”, „Eksperci pomagają” czy „Biznes szpitalom”.
 
Wydawałoby się, że w sytuacji kryzysowej, wywołanej epidemią, pomaganie innym nie będzie priorytetem dla przedsiębiorstw i menadżerów. Okazuje się̨ jednak, że firmy zareagowały bardzo szybko i w swojej pomocy były świetnie zorganizowane i bardzo hojne. W ciągu zaledwie kilku miesięcy powstało wiele programów, akcji i inicjatyw – od pomocy finansowej dla szpitali, poprzez sieci wzajemnej pomocy, wielkie koalicje aż po platformy ułatwiające dzielenie się wiedzą i kompetencjami. Tym samym firmy zaprezentowały sprawdzone i niebanalne pomysły na czas tak trudnych wyzwań i ujawniło się głębokie powiązanie firm i społeczeństwa – mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.Wnioski konkursowe można pobrać i składać na stronie: dobroczyncaroku.pl Organizatorem Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundatorem Konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
 
Nad prawidłowością przebiegu procedur Konkursu czuwa firma EY.
 
Partnerami dwudziestej czwartej edycji Konkursu są Konfederacja „Lewiatan”, Business Centre Club, Global Compact Network Poland, Pracodawcy RP, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Forum Darczyńców. Partnerzy branżowi: portal organizacji pozarządowych ngo.pl, publicrelations.pl, nowymarketing.pl, egospodarka.pl, marketingnews.pl, odpowiedzialnybiznes.pl, poradnikprzedsiębiorcy.pl, hrnaobcasach.pl, hrpolska.pl, CR navigator.
 
Kontakt:
Katarzyna Kunert – PR i media społecznościowek.
tel. 795484462
 
Emilia Dmochowska - koordynatorka Konkursu

Fundusz Regionalny dla organizacji pozarządowych

Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski w czterech obszarach tematycznych.
 
 1. ochrona praw człowieka;
 2. działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu;
 3. budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym;
 4. wsparcie rozwoju sektora społecznego.
Nabór w ramach pierwszego konkursu planowany jest od 17 marca 2021 roku.
 
 
Zapraszamy wszystkie organizacje i osoby zainteresowane Programem i pozyskaniem nowych środków na realizację swoich działań na bezpłatną konferencję online otwierającą Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, która odbędzie się w piątek, 5 lutego 2021 r.
 
 
Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Jego budżet to 23 miliony euro.

Lista koordynatorów ds. szczepień w powiecie żagańskim

Przedstawiamy listę koordynatorów z terenu powiatu żagańskiego, którzy zajmować się będą organizacją transportu w przypadku braku możliwości samodzielnego dojazdu seniora na szczepienie. Samorządy zobowiązane są zapewnić transport osobom:
 
- posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami oraz
- mających trudności z dostępem do punktu szczepień.
 
POWIAT ŻAGAŃSKI
Nazwa gminy
Nr telefonu informacyjnego
Proszę nie zapomnieć o uwzględnieniu numeru kierunkowego
Godziny, w których telefon jest czynny
Gmina Szprotawa
68 376 07 66 / 605 047 412 – Janusz Dyba
 
68 376 05 87 – Marta Wojtkowiak
Poniedziałek- 8.00-16.00
Wtorek-piątek – 7.00-15.00
 
Poniedziałek- 8.00-16.00
Wtorek-piątek – 7.00-15.00
Gmina wiejska Żagań 514 809 053
Poniedziałek 7-16
Wtorek          7-15
Środa             7-15
Czwartek       7-15
Piątek           7-14
Gmina  Wymiarki
 
068/360-40-45 w. 19  7 .00 – 15.00
Gmina Małomice
 
 
Paweł Gaf  - tel.531 555 406 7 .00- 15.00
Gmina Iłowa
 
 
Magdalena Muzika- tel. 68 368 14 16 7.30-15.00
Gmina Żagań o statusie miejskim
Dorota Paluch
68 477 1005
797 692 682
Poniedziałek,  środa,  czwartek
7.30-15.30
Wtorek
7.30 – 17.00
Piątek
7.30 – 14.00
Gmina Gozdnica
 
 
Monika Powalewska              tel. 68 360 10 30 8-15
Gmina Niegosławice
Justyna Golonka
Tel. 68378 11 58
        68 378 11 61
8.00-15.00
Gmina Brzeżnica
 
Tel.68 368 16 15 7.00-15.00
Starostwo Powiatowe w Żaganiu
Iwona Hryniewiecka
Tel. 607 899 578
Janina Matkowska
Tel. 608 207 572
7.00-15.00

Rusza rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19

Od piątku (15.01) rozpocznie się rejestracja osób z grupy 80+ które będą chciały się zaszczepić przeciwko COVID-19. Od kolejnego piątku (22.01) rozpocznie się rejestracja osób z grupy 70+. Wszyscy seniorzy szczepienia rozpoczną od 25 stycznia, ale najpierw muszą wykazać taką chęć poprzez rejestracje do specjalnego systemu.
 
 
 
 
 
Będą trzy możliwości zarejestrowania się na szczepienie:
 • Pod numerem infolinii 989
 • Za pomocą portalu pacjent.gov.pl
 • Pod bezpośrednim numerem POZ, która zgłosiła się do programu szczepień - UWAGA! Tylko dla pacjentów należących do przychodni, które uczestniczą w ogólnopolskim programie szczepień 
W Żaganiu trzy placówki zgłosiły gotowość szczepień w ramach ogólnopolskiego programu:
 • NZOZ MEDICUS Pierkoś i Partnerzy
 • NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Kowalska-Bodnar
 • NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego HIPOKRATES
Pozostałe punkty w Powiecie Żagańskim:
 • NZOZ "TAD-MED" Podstawowa Opieka Zdrowotna w Wymiarkach
 • Praktyka Lekarska " SALUS " Wioletta Falandysz-Kuprewicz w Iłowej
 • ZDROWIE ELŻBIETA GLINIAK w Iłowej
 • NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego " EMPATIA " M. Żyta, A. Żyta - Chwastyk w Brzeźnicy
 • NOWY SZPITAL W SZPROTAWIE
 • Filia NZOZ "MEDICUS" Pierkoś i Partnerzy Spółka Partnerska w Gozdnicy
 • Elżbieta Łazarów-Janiak NZOZ "ELVITA" Praktyka Lekarza Rodzinnego w Przecławiu
 • Prywatna Praktyka Lekarza Rodzinnego Lucyna Wejknis w Szprotawie
 • Praktyka Lekarza Rodzinnego Edward Esmund w Małomicach
 • Praktyka Lekarza Rodzinnego Monika Kieża w Małomicach
Więcej informacji o systemie rejestracji:
 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej nr działki 72/24

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej nr działki 72/24  
 
1. Jednostka ewidencyjna 081009_2 Żagań – obszar wiejski, obręb Rudawica, nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona ewidencyjnie działką nr 72/36 o pow. 0,2078 ha, stanowiąca w całości użytek RV. Dojazd do działki drogą gruntową nieutwardzoną. Kształt nieregularny, wielokąt. Działka częściowo ogrodzona, częściowo pokryta trawą, częściowo betonem, porośnięta nielicznymi drzewami nie stanowiącymi wartości użytkowej. Na działce znajdują się pozostałości silosów rolniczych oraz gruzowisko materiałów budowlanych, gruzu i innych odpadów. W sąsiedztwie zabudowa zagrodowa i pola uprawne.
Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żagań uchwalonej uchwałą przez Radę Gminy Żagań w dniu 17 czerwca 2020 uchwała nr XIX/141/2020, przedmiotowy teren  znajduje się na terenach zorganizowanej działalności inwestycyjnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej.
 
KW –  KW ZG1G/00044312/8
- wartość rynkowa nieruchomości określona przez  rzeczoznawcę majątkowego wynosi:           26 250,00 zł
Wycena: 540,00 zł
Podział: 922,50 zł
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu. Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
 
Wykaz wywieszono: dnia 08.01.2021 r.
Wykaz zdjęto   : dnia .....................
Wykaz sporządziła  : Anna Kudyba
 
czytaj dalej

Koronawirus - niezbędne informacje!

Zapoznaj się z przedstawianymi materiałami, zachowaj wskazane środki ostrożności oraz zastosuj się do prezentowanych zaleceń.
 

Załączniki