Pozostałe aktualności

Lubuski Konkurs Wiedzy o Prawie

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS – SUM w Zielonej Górze ogłosiło kolejną edycję Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Prawie. 
czytaj dalej

Od 1 stycznia 2024 r. wizyta w referacie rejestracji pojazdów i kierowców bez elektronicznej rezerwacji!

Od 1 stycznia 2024 r. Państwa wizyta w Referacie Rejestracji Pojazdów i Kierowców odbywać się będzie bez konieczności wcześniejszego umawiania jej terminu. Wszystkie sprawy w Referacie załatwią Państwo po przyjściu do Urzędu, bez wcześniejszego umawiania elektronicznie lub telefonicznie Państwa wizyty. Obsługa odbywać się będzie zgodnie z kolejnością Państwa przybycia do urzędu, obowiązywać będzie tradycyjna kolejka.

WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie 0002 miasta Szprotawa, w skład której wchodzi lokal niemieszkalny (garaż) o pow. użytkowej 33,00 m2 przeznaczony do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowego lokatora

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Starosty Żagańskiego nr 71 .2023
z dnia 08.11.2023 r.
 
 
WYKAZ
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie 0002 miasta Szprotawa, w skład której wchodzi lokal niemieszkalny (garaż) o pow. użytkowej 33,00 m2 przeznaczony do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowego lokatora
 
Adres nieruchomości
Obręb 0002 miasta Szprotawa, ul. Młynarska 18B – 18C
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr ZG1G/00034873/5; w ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jako: Obręb 0002 miasta Szprotawa, ul. Młynarska 18B – 18C; działka nr 486/2 o pow. 0,1792 ha
Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana trzema budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz budynkiem handlowym. Budynki na działce w zabudowie zwartej. Nieruchomość uzbrojona w sieci: wodociągową, elektryczną, gazową.
Przeznaczenie nieruchomości w planie i sposób jej zagospodarowania
Nieruchomość położona na terenie, dla którego zgodnie z MPZP część terenów miasta Szprotawa przyjętego uchwałą nr XXXVIII/245/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24.02.2017 r. przeznaczona jest pod zabudowę usługowo – mieszkaniową, ozn. na rysunku planu symbolem „UM”
Informacje o przeznaczeniu
Samodzielny lokal niemieszkalny (garaż) przeznaczony do oddania w najem o pow. 33,00 m2 na cele inne niż mieszkalne.
Wysokość stawki czynszu
Stawka czynszu i warunki najmu zostaną ustalone w zawartej umowie o najem według zasad określonych w Zarządzeniu Burmistrza Szprotawy obowiązujących na terenie gminy Szprotawa.
Podstawowa stawka czynszu zgodnie z powyższym zarządzeniem ustalona została na kwotę 231,36 zł brutto.
Termin wnoszenia opłat
Ustalony miesięczny czynsz płatny do 10 – dnia każdego miesiąca z góry na wskazane konto bankowe
 
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
 
Wykaz wywieszono: dnia: 09.11.2023 r.
Wykaz zdjęto:           dnia: ................................
Wykaz sporządziła:      Izabela Żywiecka
czytaj dalej

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

Uchwałą Nr 581.2023 z dnia 11 października 2023r. Zarząd  Powiatu Żagańskiego zainicjował  konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia statutu Powiatowej Rady Seniorów w Powiecie Żagańskim
 
 
czytaj dalej

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu Żagańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Żagańskiego w 2024 roku. 
czytaj dalej

Nabór członków do komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Żagańskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) do udziału w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na  realizację zadania publicznego w zakresie udzielania  nieodpłatnej pomocy prawnej, zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Żagańskiego w 2024 r.
czytaj dalej

Ruszają konsultacje z mieszkańcami powiatu żagańskiego w sprawie projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Żagańskiego na lata 2024-2030".

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Żagańskiego na lata 2024-2030.
Dokument przedstawia cele i kierunki rozwoju, dzięki którym możliwy będzie rozwój powiatu na wielu płaszczyznach. Wskazane w dokumencie założenia odnoszą się do identyfikowanych zasobów i potencjałów oraz widocznych deficytów i zagrożeń rozwojowych. Konsultacje  społeczne mają zasięg otwarty - skierowany do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Powiatu Żagańskiego.
czytaj dalej

Nagrodzeni za wybitne osiągnięcia oraz czyny społeczne

Starosta Henryk Janowicz, wicestarosta Anna Michalczuk oraz członkowie Zarządu Powiatu Żagańskiego: Roman Śliwiński, Radosław Kwiecień i Mariusz Krugły, postanowili wyróżnić osoby, które na przestrzeni ostatnich miesięcy podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe, zdobyli kolejne złote medale, wystartowali w ekstremalnych maratonach oraz uratowali ludzkie życie.
czytaj dalej

Edukacja prawna

Zachęcamy Państwa do lektury artykułów, które dają możliwość zapoznania się z istotnymi kwestiami w zakresie edukacji prawnej. To także doskonała okazja do zapoznania się ze sferami pomocy prawnej, którą w Powiecie Żagańskim uzyskają Państwo nieodpłatnie. 
 
Artykuły powstały w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie CIVIS SUM zadania publicznego pt.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Żagańskiego w 2023 r.” finansowanego ze środków przekazanych przez Powiat Żagański.
 
 
 
 
 
W załacznikach przygotowaliśmy dla Państwa informacje w zakresie:
  • Kredyty chwilówki – na co zwrócić uwagę?
  • Przesyłanie dokumentów tożsamości przez Internet
  • Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
  • Podstawowe zasady zawierania umów cywilnoprawnych;
  • Hipoteka – w jakich przypadkach nie jest możliwa?
  • Gwarancja, a rękojmia.
 
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://edukacja-prawna.info.pl/powiat-zaganski
czytaj dalej

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Uchwałą Nr 578.2023 z dnia 29 września 2023r. Zarząd  Powiatu Żagańskiego zainicjował  konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na rok  2024.
 
W uchwale określony został:
  • termin rozpoczęcia:  9 października 2023r.
  • termin zakończenia:  16 października 2023r.
  • forma konsultacji: zgłaszanie uwag i opinii na piśmie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej przy użyciu formularza na adres:  promocja@powiatzaganski.pl,
  • komórka odpowiedzialna za przeprowadzanie konsultacji projektu uchwały:Referat Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej i Rozwoju.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 56