Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności portalu www Starostwa Powiatowego w Żaganiu
Starostwo Powiatowe w Żaganiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej portal Starostwa Powiatowego w Żaganiu.
 • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-20
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-20
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Makowski.
 • E-mail: informatyk@powiatzaganski.pl
 • Telefon: 684777951
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Rada Powiatu Żagańskiego
 • Adres: ul. Dworcowa 39
  68-100 Żagań
 • E-mail: biuro.rady@powiatzaganski.pl
 • Telefon: 684777901
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań
Siedziba główna Urzędu. Budynek piętrowy bez windy, wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Jana Pawła II 9, 68-100 Żagań
Siedziba Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. Budynek dwupiętrowy, bez windy i bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Rybacka 38, 68-100 Żagań
Siedziba Referatu Transportu i Dróg. Budynek piętrowy, bez windy i bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Kościuszki 30, 67-300 Szprotawa
Filia Starostwa Powiatowego w Żaganiu w mieście Szprotawa. Budynek piętrowy z wysokim parterem, bez windy i bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Informacje dodatkowe
Ułatwienia
 • [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
 • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
 • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
 • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
 • [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe
 • Google Chrome v 80.X: lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Mozilla Firefox v 74.X: lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Internet Explorer v 11: ? lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Opera 67.X: lewy ALT + [litera_skrótu]
 • pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB
Inne informacje i oświadczenia
Starostwo Powiatowe w Żaganiu dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej powiatzaganski.pl była na poziomie WCAG2.1.