Pozostałe aktualności

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

  • 05-06-2023
Obręb 0002 miasta Żagań działka nr 751/5 o pow. 0,0578 ha
Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 47 .2023
Starosty Żagańskiego
z dnia 29.05.2023 r.
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Obręb 0002 miasta Żagań działka nr 751/5 o pow. 0,0578 ha, oznaczona użytkiem Bp (Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy). Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, nieużytkowana. Teren nierówny. Działka porośnięta krzewami i trawą. W sąsiedztwie zabudowa usługowa i mieszkaniowa. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
 
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą nr IX/83/2003 Rady Miasta Żagań z dnia 29.05.2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Żaganiu pomiędzy ul. J. Piłsudskiego, a projektowaną obwodnicą komunikacyjną przedmiotowy teren oznaczony jest symbolem 36-ZP, W – tereny zieleni izolacyjnej wraz z rowem melioracyjnym.
 
 
 
KW – ZG1G/00054156/9 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej działki
 
  • Cena nieruchomości:                                                                               36 000,00 zł
  • Koszty sporządzenia wyceny:                                                                800,00 zł
  • Koszty geodezyjne:                                                                                 3 600,00 zł
 
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 t.j.) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
 
 
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono: dnia  05.06.2023 r.
Wykaz zdjęto:            dnia .............................
Wykaz sporządziła: Izabela Żywiecka

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją