Pozostałe aktualności

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

  • 05-06-2023
Obręb Tomaszowo gm. Żagań działka nr 1037 o pow. 0,4680 ha
Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 48 .2023
Starosty Żagańskiego
z dnia 29.05.2023 r.
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
 
Obręb Tomaszowo gm. Żagań działka nr 1037 o pow. 0,4680 ha, oznaczona użytkiem Bp (Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy). Nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona, o płaskim ukształtowaniu i nieregularnym kształcie, intensywnie porośnięta roślinnością trawiastą i dzikimi samosiejkami. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni z płyt betonowych. Bezpośrednim sąsiedztwem działki są tereny leśne i rolne, w sąsiedztwie znajduje się ponadto nieczynne lotnisko wojskowe. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
 
Zgodnie uchwałą nr XXXI/215/09 Rady Gminy Żagań z dnia 28.09.2009 r. w sprawie uchwalenia MPZP (Dz.Urz.Woj. Lubuskiego z dnia 30.10.2009, poz. 1532 z póź. zm.) działka nr 1037 oznaczona jest jako tereny przemysłu, usług, działalności gospodarczej (72 P, U); tereny dróg publicznych dojazdowych (KD); terenów ciągów pieszo – jezdnych (KX).
 
 
KW – ZG1G/00026075/2 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej działki
 
  • Cena nieruchomości:                                                                             76 752,00 zł
+ obowiązujący podatek VAT
  • Koszty sporządzenia wyceny:                                                                 675,00 zł
 
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 t.j.) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
 
 
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono: dnia 05.06.2023 r.
Wykaz zdjęto:            dnia .............................
Wykaz sporządziła: Izabela Żywiecka

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją