Pozostałe aktualności

Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Powiatu Żagańskiego

 • 02-06-2021
XXIII sesja Rady Powiatu Żagańskiego odbędzie się 11 czerwca 2021r. godz. 9:00 zgodnie art. 15zzx  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 1842) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie XXIII sesji Rady Powiatu.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XXI.2021 z dnia 29.03.2021 r.  z sesji Rady Powiatu Żagańskiego. 
 4. Przyjęcie protokołu nr XXII.2021 z dnia 11.05.2021 r.  z sesji Rady Powiatu Żagańskiego. 
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań przez PCPR w Żaganiu oraz ocena zasobów pomocy społecznej w Żaganiu.
 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały Nr XXIII.1.2021 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Żagańskiego wotum zaufania.
 8. Podjęcie uchwały Nr XXIII.2.2021 w sprawie Udzielenia Zarządowi Powiatu Żagańskiego absolutorium za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały Nr XXIII.3.2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żagańskiego za 2020 r.
 10. Podjęcie uchwały Nr XXIII.4.2021 w sprawie zmian budżetu.
 11. Podjęcie uchwały Nr XXIII.5.2021 w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026.
 12. Podjęcie uchwały Nr XXIII.6.2021 w sprawie przyjęcia  Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Żagańskiego na lata 2021-2024.
 13. Podjęcie uchwały Nr XXIII.7.2021 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Żagańskiego.
 14. Informacja z prac Zarządu Powiatu Żagańskiego pomiędzy sesjami.
 15. Odczytanie interpelacji złożonych przez radnych na piśmie.
 16. Wolne wnioski i sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad XXIII sesji.
  /-/ Sebastian Galasiak 
Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją