Pozostałe aktualności

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

 • 21-06-2021

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży - Obręb Chichy gm. Małomice, Obręb Lubiechów, gm. Małomice, Obręb Dziećmiarowice, gm. Szprotawa.

Załącznik nr 1 do 
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
 1. Obręb Chichy gm. Małomice udział 1/4 w działce nr 111/2 o pow. 0,1448 ha, oznaczonej użytkiem Br – PsIV (Grunty rolne zabudowane). Nieruchomość zabudowana, zagospodarowana, ogrodzona, częściowo zadrzewiona z bezpośrednim dostępem do drogi. Kształt nieruchomości – regularny, płaski, wielokąt dający możliwość racjonalnego zagospodarowania. Sąsiedztwo – znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka posiada uzbrojenie terenu w urządzenia infrastruktury technicznej – sieć elektryczna i wodociągowa.
  Działka oznaczona ewidencyjnie nr 111/2 położona jest na terenie, dla którego gmina nie posiada obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Małomice, uchwalony uchwałą nr XXXVI/282/2002 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 26.04.2002 r. nie przewiduje zmiany funkcji dla w/w działki i przeznaczony jest jako: MP – tereny zabudowy mieszkaniowo – gospodarczej w tym o charakterze rolniczym, natomiast do dnia 31.12.2002 r. niniejsza działka w Planie Przestrzennego Zagospodarowania przeznaczona była jako teren zabudowy zagrodowej (1MR).

  KW – ZG1G/00012350/3 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej działki
 • Cena nieruchomości: 192.380,00 zł 
  + obowiązujący podatek VAT
 • Cena udziału 1/4 w nieruchomości: 48.100,00 zł
 • Koszty sporządzenia wyceny: 700,00 zł
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j.) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
 
 
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono: dnia 22.06.2021 r.
Wykaz zdjęto: dnia .............................
Wykaz sporządziła: Izabela Żywiecka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 32.2021
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
1.
Adres nieruchomości
Obręb Lubiechów, gm. Małomice
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00043951/2; w ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jako jednostka ewidencyjna: Lubiechów, obręb: nr 0004, działka nr 260 o pow. 0,0023 ha
Stan nieruchomości
Własność. W udziale 1/1 właścicielem jest Skarb Państwa
Powierzchnia nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 0,0023 ha
Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana wieżową stacją transformatorową (budynek nie jest przedmiotem sprzedaży). Teren płaski, nieogrodzony. Kształt działki regularny, w postaci prostokąta. Teren uzbrojony w sieć energetyczną. Dojazd do działki z drogi o nawierzchni gruntowej.
Przeznaczenie nieruchomości w planie i sposób jej zagospodarowania
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym SUiKZP przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Małomicach Nr XXXVI/282/2002 z dnia 26.04.2002 r., działka nr 260 stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub niskiej wielorodzinnej.
Informacja o przeznaczeniu
Nieruchomość gruntowa przeznaczona do sprzedaży na realizację urządzeń infrastruktury technicznej w trybie bezprzetargowym
Wartość rynkowa nieruchomości + podatek VAT 23%
1.250,00 zł + 287,50 zł = 1.537,50 zł
Wartość księgowa stacji transformatorowej
3.600,00 zł
Informacje dodatkowe
Brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej nieruchomości
 
 
2.
Adres nieruchomości
Obręb Dziećmiarowice, gm. Szprotawa
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00055196/8; w ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jako jednostka ewidencyjna: Dziećmiarowice, obręb: nr 0007, działka nr 103/3 o pow. 0,0053 ha
Stan nieruchomości
Własność. W udziale 1/1 właścicielem jest Skarb Państwa
Powierzchnia nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 0,0053 ha
Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana wieżową stacją transformatorową (budynek nie jest przedmiotem sprzedaży). Teren działki ze spadkiem w kierunku południowym, nieogrodzony. Kształt działki regularny, w postaci prostokąta. Teren uzbrojony w sieć energetyczną. Dojazd do działki z drogi o nawierzchni asfaltowej.
Przeznaczenie nieruchomości w planie i sposób jej zagospodarowania
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o zmianę SUiKZP przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Szprotawie Nr XLIV/327/2013 z dnia 13.09.2013 r., działka nr 103/3 posiada funkcję łąk i pastwisk.
Informacja o przeznaczeniu
Nieruchomość gruntowa przeznaczona do sprzedaży na realizację urządzeń infrastruktury technicznej w trybie bezprzetargowym
Wartość rynkowa nieruchomości + podatek VAT 23%
3.000,00 zł + 690,00 zł = 3.690,00 zł
Wartość księgowa stacji transformatorowej
10.143,16 zł
Informacje dodatkowe
Brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej nieruchomości
 
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j.) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic lub rozgraniczenia w/w nieruchomości wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Starostwo Powiatowe nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę, Starostwo Powiatowe może dokonać na koszt kupującego. Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu stan faktyczny oferowanej do sprzedaży nieruchomości, jej obszar, przebieg granic, dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniami wobec Starostwa Powiatowego w Żaganiu w przypadku, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic lub rozgraniczenia w/w nieruchomości wykazano zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów na dzień jej sprzedaży.
                   
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz wywieszono: dnia 22.06.2021 r.
Wykaz zdjęto :          dnia ........................
Wykaz sporządziła : Izabela Żywiecka
 
Informacja o wykazie została podana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.bip.powiatzaganski.pl , tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.monitorurzedowy.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją