Pozostałe aktualności

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Żagańskiego

  • 03-01-2022
ZARZĄD POWIATU ŻAGAŃSKIEGO DZIAŁAJĄC 
na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2021.1899 t.j.)
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żagańskiego
 
 
Lp.
Położenie i opis nieruchomości, nr działki, powierzchnia
Księga wieczysta/ obciążenia i zobowiązania
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Cena wywoławcza nieruchomości/ Wadium
Godzina przetargu
1
Obręb 0002 miasta Żagań ul. Piłsudskiego 12,
Działka nr 1049 o pow. 0,1211 ha (użytek Bi – Inne tereny zabudowane) stanowi nieruchomość zabudowaną budynkiem dawnej Szkoły Muzycznej o pow. użytkowej 488 m2, zbliżoną kształtem do wielokąta, o konfiguracji płaskiej, umożliwiająca jej racjonalne wykorzystanie. Nieruchomość jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Dojazd do działki drogą publiczną.
KW ZG1G/00017054/3 - brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej działki
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze zmianą SUiKZP Miasta Żagań- Uchwała nr XXIV/70/2020 Rady Miasta Żagań z dnia 11.12 2020 r.- obszar jest oznaczony symbolem TW- tereny wielofunkcyjne.
Cena wywoławcza: 680000,00 zł
 
Wadium:
70000,00 zł
 
9.00
2
Obręb 0002 miasta Szprotawa, ul. Koszarowa,
Działka nr 321/16 o pow. 0,21 ha (użytek Bz – tereny rekreacyjno – wypoczynkowe) stanowi nieruchomość niezabudowaną, niezagospodarowaną, nieogrodzoną, kształt działki regularny, prostokąt dający możliwość racjonalnego zagospodarowania. Teren nierówny.
W sąsiedztwie zabudowa mieszkalna, garaże. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej. Na działce znajdują się pozostałości po budynku – betonowa ściana. Działka posiada dojazd do drogi publicznej.
KW ZG1G/00036885/6 - brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej działki
Brak MPZP, natomiast w oparciu o zmianę SUiKZP miasta i gminy Szprotawa uchwalonej przez Radę Miejską w Szprotawie w dniu 13.09.2013 r. uchwałą XLIV/327/2013, przedmiotowa działka posiada funkcję terenów zieleni urządzonej i obiektów usług.
Cena wywoławcza:
60000,00 zł do której zostanie doliczony podatek Vat
 
Wadium:
6 000,00 zł
 
9.30
 
I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 08.02.2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39, pokój nr 100. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 03.02.2022 r. w wymaganej wysokości i do tego dnia winno znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Żaganiu - PKO Bank Polski S.A. 96 1020 5402 0000 0602 0336 8206. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Ogłoszenie o przetargu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żaganiu, na stronie internetowej www.powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl; www.monitorurzedowy.pl; W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu przetargu i okażą się dowodem osobistym, który będzie legitymował osobę fizyczną lub w przypadku osoby prawnej dokument potwierdzający wpis do rejestru przedsiębiorców (aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego) lub stosowne pełnomocnictwo uprawniające do działania w imieniu osoby fizycznej lub prawnej. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2020.1359 t.j.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości, potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Brak wyrażenia zgody przez jednego ze współmałżonków przy zawieraniu aktu notarialnego będzie skutkował przepadkiem wniesionego wadium a przetarg czynić się będzie za niebyły. Podmioty będące cudzoziemcami muszą wykazać stosowne zezwolenie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Wylicytowana cena nieruchomości podlega zapłacie w takim terminie, aby najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa Powiatowego. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sądowej spoczywają na nabywcy. Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy sprzedaży powodują przepadek wadium, a przetarg czyni się za niebyły. O terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wszelkie dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Żaganiu ul. Jana Pawła II nr 9 pokój 106, tel. 068 477 58 00. 
 
STAROSTA
          Henryk Janowicz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki