Pozostałe aktualności

Informacja o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Gminie Żagań i Gminie Iłowa

  • 13-01-2022

Ważna informacja Starosty Żagańskiego dla mieszkańców miejscowości Borowe, Czerna, Konin Żagański w Gminie Iłowa oraz miejscowości Bukowina Bobrzańska, Chrobrów i Jelenin w Gminie Żagań.

Informacja Nr G.6640.1063.2019 Starosty Żagańskiego z dnia 12 stycznia 2022 r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Żagań dla obrębów: Bukowina Bobrzańska, Chrobrów i Jelenin.

Na podstawie art. 24 a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021, poz. 1990 j.t.) informuję, że dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, opracowanego przez konsorcjum firm Gispro Spółka z o.o. ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin oraz Progis Spółka z o.o. ul. Warszawska 8, 11-500 Giżycko, stają się danymi ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Żagań, dla obrębów: Bukowina Bobrzańska, Chrobrów, Jelenin i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Projekt operatu był wyłożony do wglądu w terminie od 11 października 2021 do 29 października 2021 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu – Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Nieruchomości – Ul. Jana Pawła II 9 dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, posiadający swoje nieruchomości gruntowe i budynkowe na obszarze ww obrębów.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, mógł w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Po upływie okresu wyłożenia projektu opisowo-kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym jednostki ewidencyjnej Żagań, dla obrębów: Bukowina Bobrzańska, Chrobrów, Jelenin może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji w dzienniku urzędowym województwa (ogłoszenie nastąpiło 12.01.2022r.), zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji. Zarzuty zgłoszone po tym terminie, traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Informacja nr G.6640.1062.2019 Starosty Żagańskiego z dnia 12 stycznia 2022 r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Iłowa dla obrębów: Borowe, Czerna i Konin Żagański.

Na podstawie art. 24 a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjnei kartograficzne (Dz.U. z 2021, poz. 1990 j.t.) informuję, że dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, opracowanego przez konsorcjum firm Gispro Spółka z o.o. ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin oraz Progis Spółka z o.o. ul. Warszawska 8, 11-500 Giżycko, stają się danymi ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Iłowa dla obrębów: Borowe, Czerna, Konin Żagański i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Projekt operatu był wyłożony do wglądu w terminie od 11 października 2021 do 29 października 2021 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu – Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Nieruchomości – Ul. Jana Pawła II 9 dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, posiadający swoje nieruchomości gruntowe i budynkowe na obszarze ww obrębów.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, mógł w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Po upływie okresu wyłożenia projektu opisowo-kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym jednostki ewidencyjnej Iłowa, dla obrębów: Borowe, Czerna, Konin Żagański, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji w dzienniku urzędowym województwa (ogłoszenie nastąpiło 12.02.2022r.), zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji. Zarzuty zgłoszone po tym terminie, traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją