Pozostałe aktualności

Zawiadomienia o wznowieniu znaków granicznych/wyznaczeniu punktów granicznych w miejscowości Miodnica, Gmina Żagań

  • 14-01-2022
Zawiadamia się, zgodnie z art.32, w związku z art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990), że w wyznaczonych dniach (wskazanych w załączniku w poszczególnych zawiadomieniach) o wyznaczonej godzinie (wskazanej w załączniku w poszczególnych zawiadomieniach) w wskazanym miejscu (wskazanym w załączniku w poszczególnych zawiadomieniach) na wskazanej działce (wymienionej w poszczególnych zawiadomieniach) zostaną przeprowadzone czynności wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków w wskazanych obrębach z działkami sąsiednimi oraz przebiegu granic tych nieruchomości.
 
W interesie Pana (Pani) - właściciela nieruchomości, jest udział w tych czynnościach osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczeniu punktów granicznych powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności wznowienia znaków granicznych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki