Pozostałe aktualności

Wykaz nieruchomości

  • 21-01-2022

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
 
 
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat stanowiącej własność Skarbu Państwa
 
  1. Obręb Miodnica gm. Żagań nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 55,40 m2  oznaczona ewidencyjnie numerem działki: 583/2 o pow. 0,0419 ha.
  2. Umowa dzierżawy może zostać rozwiązana przez Wydzierżawiającego za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu na zbycie przedmiotowej nieruchomości.
  3. Położona na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest jako tereny zabudowy jednostek osadniczych.
  4. Wysokość stawki czynszu dzierżawnego została ustalona na podstawie § 1 Zarządzenia Nr 24.2013 Starosty Żagańskiego z dnia 12.04.2013 r. oraz Uchwały Nr XXXVI/236/21 Rady Gminy Żagań z dnia 27.10.2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żagań na 2022 rok oraz Zarządzenia Nr 3/2020 Wójta Gminy Żagań z dnia 23.01.2020 r. w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za najem i dzierżawę 1 m2 powierzchni użytkowej budynku gospodarczego, komórki, garażu.
  5. Czynsz dzierżawny wynosić będzie:
- 1,16 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej budynku gospodarczego + VAT za 1 miesiąc
i będzie płatny z góry za dany miesiąc w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury
- 9,76 zł za grunt (użytek PsV pozostały do korzystania wyłączając pow. budynku gospodarczego) i będzie płatny z góry za dany rok w terminie 14 dni od otrzymania faktury
 
KW – ZG1G/00044275/6
 
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
 
Wykaz wywieszono: dnia: 19.01.2022 r.
Wykaz zdjęto:           dnia: ................................
Wykaz sporządziła:       Izabela Żywiecka

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją