Pozostałe aktualności

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

  • 18-07-2022
STAROSTA ŻAGAŃSKI DZIAŁAJĄC W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA
na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2021.1899 t.j.)
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
 
 
Nr działki, pow., położenie i opis nieruchomości
KW
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Cena wywoławcza nieruchomości/ wadium
Godzina przetargu
1
Obręb Miodnica gm. Żagań działka nr 583/2 o pow. 0,0419 ha, oznaczona użytkiem Br-PsV (Grunty rolne zabudowane). Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 63,20 m2, użytkowej 55,40 m2 stanowiąca własność Skarbu Państwa. Budynek posadowiony na działce jest jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym, krytym dachówką ceramiczną, niepodpiwniczony, w złym stanie technicznym. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Kształt nieruchomości nieregularny – wielokąt zbliżony do litery „L”, w której wąski pas gruntu zapewnia dostęp do drogi publicznej. Teren nieruchomości nieogrodzony, porośnięty kilkoma drzewami nie stanowiącymi wartości użytkowej. W sąsiedztwie nieruchomości zabudowa mieszkaniowa oraz pola uprawne. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
 
KW ZG1G/00044275/6 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej działki
Zgodnie z uchwałą nr XIX/141/20 Rady Gminy Żagań z dnia 17.06.2020 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żagań działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy jednostek osadniczych.
 
Cena wywoławcza: 7 500,00 zł
Wadium: 750,00 zł
 
 
 
9.00
2
Obręb Stary Żagań gm. Żagań działka nr 133/5 o pow. 1,4751 ha, oznaczona użytkiem N (Nieużytki). Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona.  Kształt nieruchomości regularny – wielokąt. Teren nieruchomości nierówny, ze znacznym spadkiem do środka działki z każdej strony nieruchomości, porośnięty drzewami nie stanowiącymi wartości użytkowej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i pola uprawne. Na terenie nieruchomości, w centralnej części znajduje się teren wód podziemnych stojących – zbiornik wodny nie stanowiący stawu hodowlanego. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
KW – ZG1G/00052524/6 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej działki
 
Brak jest Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednakże zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żagań” – Uchwała nr XIX/141/20 Rady Gminy Żagań z dnia 16 czerwca 2020 roku działkę przeznacza się pod tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
 
Cena wywoławcza: 70 000,00 zł
Wadium: 7 000,00 zł
 
 
 
9.30
3
Obręb Długie gm. Szprotawa działka nr 326/2 o pow. 0,3289 ha, oznaczona użytkiem ŁIV, Ls, N (Łąki trwałe, Lasy i Nieużytki). Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona.  Dojazd do nieruchomości drogą gruntową, będącą w złym stanie technicznym. Kształt nieruchomości nieregularny – wielokąt. Teren nieruchomości nierówny. Porośnięty drzewami nie stanowiącymi wartości użytkowej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
 
KW – ZG1G/00044294/5 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej działki
 
Brak jest Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednakże zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szprotawa” – uchwalonej przez Radę Miejską w Szprotawie w dniu 13 września 2013 roku, uchwałą nr XLIV/327/2013, przedmiotowa działka posiada w części funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w części przeznaczona jest pod tereny wód stałych, w części posiada funkcję terenów lasów.
 
Cena wywoławcza: 92 000,00 zł
Wadium: 9 200,00 zł
 
Do ceny nabycia zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.
 
 
10.00
4
Obręb Henryków gm. Szprotawa działka nr 331 o pow. 0,85 ha, oznaczona użytkiem N (Nieużytki). Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona.  Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową, będącą w dobrym stanie technicznym. Kształt nieruchomości nieregularny – wielokąt. Teren nieruchomości równy. Porośnięty drzewami nie stanowiącymi wartości użytkowej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz pola uprawne. Dojazd do nieruchomości – droga publiczna. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
KW – ZG1G/00044422/2 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej działki
 
Zgodnie uchwałą Rady Miejskiej w Szprotawie nr XXXIX/225/2001 z dnia 11.10.2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szprotawa działka posiada podstawową funkcję produkcyjno – usługową i składową.
Cena wywoławcza: 280 000,00 zł
Wadium: 28 000,00 zł
 
 
 
10.30
 
I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 24.08.2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Jana Pawła II 9, pokój 102.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 19.08.2022 r. i do tego dnia winno znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Żaganiu – PKO Bank Polski S.A. 96 1020 5402 0000 0602 0336 8206. Wpłacone wadium podlega: - wliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, - przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg do zawarcia umowy, - zwrotowi w ciągu 3 dni, po zamknięciu , odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu do dnia 19.08.2022 r., przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Starosta Żagański nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub prawną musi okazać się stosownym pełnomocnictwem z poświadczonym notarialnie podpisem, małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Podmioty będące cudzoziemcami muszą wykazać stosowne zezwolenie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017.2278 t.j.).
Wylicytowana cena nieruchomości podlega zapłacie w takim terminie, aby najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa Powiatowego. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sądowej spoczywają na nabywcy. Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy sprzedaży powodują przepadek wadium, a przetarg czyni się za niebyły. O terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wszelkie dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Żaganiu ul. Jana Pawła II nr 9 pokój 105/106, tel. 068 477 58 00. Ogłoszenie o przetargu będzie umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żaganiu, stronie www.powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl; www.monitorurzedowy.pl
                                                                                                                                                                                                                                                            STAROSTA
                                                                                                                                                                                                                                                       Henryk Janowicz
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki