Pozostałe aktualności

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żagańskiego

  • 18-07-2022
ZARZĄD POWIATU ŻAGAŃSKIEGO DZIAŁAJĄC
na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2021.1899 t.j.)
Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żagańskiego
Lp.
Położenie i opis nieruchomości, nr działki, powierzchnia
Księga wieczysta/ obciążenia i zobowiązania
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Cena wywoławcza nieruchomości/ Wadium
Godzina przetargu
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
Obręb 0001 miasta Iłowa, ul. Ogrodowa (działka nr 494/18 o pow. 0,6630 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 494/28 o pow. 0,2916 ha)
Działka nr 494/18 (użytek PsV o pow. 0,6384 ha, W-PsV o pow. 0,0246 ha) stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, niezagospodarowaną, nieogrodzoną. Kształt nieruchomości nieregularny – zaokrąglony trapez. Teren nieruchomości równy. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa. Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczoną nr 494/28 stanowiącą drogę wewnętrzną.
 
KW ZG1G/00013973/3
Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży obciążona jest trwałym zarządem ustanowionym na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (poprzednio Ponadgimnazjalnych) w Iłowej. W stosunku do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży zostanie niezwłocznie wygaszony trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu. Dla działki oznaczonej nr 494/28
prowadzona jest Księga Wieczysta nr
ZG1G/00060147/8 – brak obciążeń  i
zobowiązań dla zbywanej działki
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o zmianę „studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Iłowa” uchwalonej przez Radę Miejską w Iłowej w dniu 29.03.2017 r. uchwałą nr 260/7/XXXV/17 działka położona jest na terenie w
części oznaczonej symbolem MU jako tereny zabudowy mieszkaniowo
– usługowej, zabudowy produkcyjnej oraz usługowej. Dla nieruchomości przed podziałem tj. dla działki nr 494/16 była wydana przez
Burmistrza Iłowej decyzja nr 40/2016 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną.
Cena wywoławcza: 150 000,00 zł,
 
 do której zostanie doliczony podatek VAT
 
Wadium:
15 000,00 zł
 
 
 
9.00
 
 
2.
Obręb 0001 miasta Iłowa, ul. Ogrodowa (działka nr 494/19 o pow. 0,2675 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 494/28 o pow. 0,2916 ha)
Działka nr 494/19 (użytek PsV o pow. 0,2675 ha) stanowi nieruchomość niezabudowaną, niezagospodarowaną, nieogrodzoną zbliżoną kształtem do nieregularnego czworokąta (zaokrąglony trapez). Teren nieruchomości równy. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej. Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczoną nr 494/28 stanowiącą drogę wewnętrzną.
Cena wywoławcza:
75 000,00 zł,
 
do której zostanie doliczony podatek VAT
 
Wadium:
7 500,00 zł
 
9.30
 
I przetarg odbył się 24.06.2022 r., II  przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 25.08.2022 r. w Starostwie Powiatowym w Żaganiu przy ul. Jana Pawła II 9, pokój nr 102.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 19.08.2022 r. w wymaganej wysokości i do tego dnia winno znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Żaganiu - PKO Bank Polski S.A. 96 1020 5402 0000 0602 0336 8206. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Ogłoszenie o przetargu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żaganiu, na stronie internetowej www.powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl; www.monitorurzedowy.pl; W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu przetargu i okażą się dowodem osobistym, który będzie legitymował osobę fizyczną lub w przypadku osoby prawnej dokument potwierdzający wpis do rejestru przedsiębiorców (aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego) lub stosowne pełnomocnictwo uprawniające do działania w imieniu osoby fizycznej lub prawnej. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2020.1359 t.j.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości, potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Brak wyrażenia zgody przez jednego ze współmałżonków przy zawieraniu aktu notarialnego będzie skutkował przepadkiem wniesionego wadium a przetarg czynić się będzie za niebyły. Podmioty będące cudzoziemcami muszą wykazać stosowne zezwolenie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Wylicytowana cena nieruchomości podlega zapłacie w takim terminie, aby najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa Powiatowego. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sądowej spoczywają na nabywcy. Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy sprzedaży powodują przepadek wadium, a przetarg czyni się za niebyły. O terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wszelkie dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Żaganiu ul. Jana Pawła II nr 9 pokój 106, tel. 068 477 58 00.
 
                                                                                                                                                                                 STAROSTA
                                                                                                                                                                              Henryk Janowicz
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki