Ochrona Zabytków

Starosta znakuje zabytki

  • 18-03-2021
Starosta Żagański na podstawie art. 12 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. D.U. Z 2014 r. poz. 1446 j. t.) dokonuje znakowania zabytków znajdujących się na terenie powiatu żagańskiego i wpisanych do rejestru Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  tabliczką "Zabytek chroniony prawem". Zgoda wydawana będzie na wniosek zainteresowanych posiadających tytuł prawny do zabytku oraz po uzyskaniu  zgody Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
A jak wygląda procedura nadawania znaku ?
 
 
I. Zainteresowany składa wniosek wraz z:
 Odpisem decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków.
 Oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania zabytkiem.
 Dowodem wniesienia opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej (w przypadku, gdy opłata jest wymagana)
 
Wniosek może wypełnić jeden współwłaściciel w imieniu i za pisemną zgodą pozostałych współwłaścicieli. W sytuacji, gdy wniosek będzie składał pełnomocnik, należy dołączyć oryginał lub kopię poświadczoną urzędowo dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
 
II. Starosta Żagański występuje do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia przyznania znaku.
 
III. Starosta Żagański przyznaje znak po uzyskaniu pozytywnego stanowiska Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na drodze decyzji administracyjnej.
 
IV. Znak zostaje przekazany Wnioskodawcy protokołem przekazania, na którym Wnioskodawca zobowiązuje się do umieszczenia znaku zgodnie z zaleceniami.
 
V. Starosta Żagański prowadzi ewidencję wydanych znaków.
 
VI. Wzór znaku zgodny jest  z § 2.1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków:
 
„Znak ma kształt pięciokątnej tarczy skierowanej ostrzem w dół, o wymiarach 185 x  100 mm, wykonanej z blachy, na białym tle w górnej części napis: "ZABYTEK  CHRONIONY PRAWEM", poniżej tarcza herbowa złożona z błękitnego kwadratu,  którego jeden z kątów tworzy ostrze tarczy, oraz umieszczonego nad nim błękitnego  trójkąta, rozgraniczonych po każdej stronie białym trójkątem”. 
 

Zachęcamy wszystkich właścicieli do skorzystania z oznakowania, które przyznaje starosta

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki